અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના AMTS બસ રૂટ વિષે માહિતી


રૂટ નં પ્રસ્થાન છેલ્લું ગંતવ્ય
લાલદરવાજા રતનપાર્ક
૧૩/૧ લાલદરવાજા નિગમ સોસાયટી
૧3/૧ શટલ નિગમ સોસાયટી લાલદરવાજા
૧3/૧ નિગમ સોસાયટી રાણીપ
૧૪ શટલ લાલદરવાજા વટવાગામ
૧૪ લાલદરવાજા ચોસર
૧૪/૧ લાલદરવાજા વટવા રેલ્વે ક્રોસિંગ
૧૫ વિવેકાનંદનગર નવાવાડજ
૧૫/૧ મણીનગર વિનોબાભાવે નગર
૧૫/3 મણીનગર વિવેકાનંદનગર
૧૬ નિગમ સોસાયટી ચિલોડામ્યુનિસિપલ ઓકટ્રોય પોસ્ટ
૧૭ નિગમ સોસાયટી મેઘાણીનગર
૧૮ કાળુપુર પુનીતનગર
૨૦ મણીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ
૨૧/૧ લાલદરવાજા ગ્યાસપુર
૨૨ શટલ લાલદરવાજા ઇન્દિરાનગર-૨
૨૨ ત્રાગડગામ ઇન્દિરાનગર-૨
૨૩ ઇસનપુરગામ જીવનદીપ સર્કલ
૨૮ શટલ સારંગપુર ઇન્દિરાનગર-૨
૨૮ મેઘાણીનગર ઇન્દિરાનગર-૨
3૦/૨ સરખેજ વટવાગામ
3૦/3 દાણીલીમડાગામ ચાંદખેડા
3૧ શટલ સરખેજ ગામ લાલદરવાજા
૩૧ મેઘાણીનગર સરખેજ ગામ
3૧/૧ સરખેજ સિવિલ હોસ્પિટલ
3૧/૨ સરખેજ રોજા સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૧/3 સરખેજ રોજા સિવિલ હોસ્પિટલ
3૧/૪ પાલડી બાકરોલ ગામ
૩૨ બુટભવાની માતા મંદિર સહ્યાદ્રી બંગ્લોઝ
૩૩ નારાયણ નગર મનમોહન પાર્ક
1 2 3 4 5 6 7 8