અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના એનેસ્થેસિયોલોજીસ્ટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર એનેસ્થેસિયોલોજીસ્ટ સરનામું ફોન નં
અસારવા ડૉ ગિરીશ એમ પટેલ ૧૪, ન્યુ પરમેશ્વર પાર્ક સોસાયટી, નવી સિવિલ હોસ્પિટલની પાછળ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૪૬૫૮ 
અસારવા એમ પી શાહ કેન્સર હોસ્પિટલ ગુજરાત કેન્સર હોસ્પિટલ અને સંશોધન સંસ્થા, સિવિલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૮૦૦૦ 
આંબાવાડી ડૉ અરૂણ જોશી ૪, મલય સોસાયટી, શ્રેયસ રેલવે ક્રોસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૩૧૧૪ 
આંબાવાડી ડૉ કમલ એમ સોંદરવા એમ-૧૯/૨૨૫, સંઘમિત્ર ફ્લેટ્સ, હિમતલાલ પાર્ક ૨, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૯૨૭૧ 
આંબાવાડી ડૉ કમલ શાહ કલરવ બંગલો, એસએમ રોડ, ૯૩, માણેકબાગ સોસાયટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૦૧૧૯ 
આંબાવાડી ડૉ માધુરી એ ભાડે ૧૬ / બી, જન્વીશ્રમ સોસાયટી, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૬૪૮૩ 
આંબાવાડી ડૉ પંકજ ભટ્ટ ૧૫ / એ, યોગાશ્રમ સોસાયટી, માણેકબાગ સોસાયટીની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૧૧૩૦ 
આંબાવાડી ડૉ સુધા ડી શાહ ૪/૫/બી, પુષ્પક એપાર્ટમેન્ટ, સેટેલાઈટ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૪૭૫૭ 
આંબાવાડી ડૉ વિભૂતિ એ શાહ ૩૩૧, સરસ્વતીનગર, આઝાદ સોસાયટી પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૨૫૫૭ 
આંબાવાડી ડૉ વિનીત વી પટેલ ૧૨૪, માણેકબાગ સોસાયટી, એસ.એમ. રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૧૭૭૦ 
આંબાવાડી ડૉ વિશાખા ભટ્ટ ૧૦, શ્યામકુંજ સોસાયટી, માણેકબાગ હોલ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૩૨૪૫ 
આંબાવાડી ડો અરુણ એમ જોષી ૪, મલય સોસાયટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૬૧૩૧૧૪
આશ્રમરોડ ઓઝોન વ્યાપક પેઇન મેનેજમેન્ટ ૧૨, ચીનુભાઈ સેન્ટર, નહેરુ બ્રિજ કોર્નર, પતંગ હોટલની નીચે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૨૯૪૯ 
આશ્રમરોડ ડૉ રાહુલ મહેતા સી-૧૧ જલદર્શન ફ્લેટ્સ, નટરાજ સિનેમાની સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૦૨૩ 
આશ્રમરોડ ડૉ રાકેશ બી ગુપ્તા ૨૨/૨, નારાયણ ચેમ્બર, પતંગ હોટલની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૩૨૨ 
એલિસબ્રીજ એપોલો હોસ્પિટલ્સ સિટી સેન્ટર ૧, તુલસીબાગ સોસાયટી, પરિમલ ગાર્ડન, ડોક્ટર હાઉસની સામે, રાજનગર ક્લબ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૩૦૫૮૦૦ 
એલિસબ્રીજ ડૉ ભાનુ પી કાનાબર જલિયન, ટાઉન હોલ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૩૫૪ 
એલિસબ્રીજ ડૉ જી એન તલાટી ડી/૪૪, સિલ્વર આર્ક, ઓરિએન્ટ ક્લબ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૧૪૧ 
એલિસબ્રીજ ડૉ જયશ્રી બી દેસાઈ ૧૦૨, સુમતિનાથ કોમ્પલેક્ષ, પ્રિતમનગર બીજો ઢાળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૩૬૨ 
એલિસબ્રીજ ડૉ કમલ કે પરીખ ૯, હસુવિલા, ગાંધી કુંજ સોસાયટી, કોચરબ આશ્રમની પાછળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૯૫૮ 
એલિસબ્રીજ ડૉ રેણુકા એસ સોની સુતરીયા હાઉસ, ત્રીજા માળે, ભાઈકાકા હોલ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૦૨૨૫ 
એલિસબ્રીજ ડૉ શ્રુતિ એમ મોદી ૧૦-એ, વાત્સલ્ય ચંદ્ર કોલોની, વૈભવ ફ્લેટ્સની સામે, સીજી રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૭૭૭૯ 
એલિસબ્રીજ એચસીજી મલ્ટી સ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ મીઠાખળી છ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૧૦૧૦૧ 
ખાનપુર ડૉ બી ડી મુનશી ૭/ડી, ઉષા કિરણ, ખાનપુર દરવાજાની સામે, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૫૩૦૭ 
ગુલબાઈ ટેકરા ડો માલતી શાહ બી-૧, પાર્શ્વનાથ આવાસ, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫,  (૦૭૯) ૨૬૪૬૮૭૪૦
ઘોડાસર ડૉ આશિષ બી શાહ ૫૦/૨ જયંત પાર્ક, વટવા રોડ, ભાડવાત નગર પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૫૪૦ 
ચાંદખેડા ડૉ અલ્પેશ ગજ્જર ૨૯, નિરવ પેલેસ, એએમટીએસ સ્ટોપ પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૨૪૫૬૦૫૬૦ 
જીવરાજપાર્ક ડૉ હિમાંશુ એમ શાહ બી-૨/૧, સહજાનંદ ટાવર, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૪૧૭ 
થલતેજ ઇન્ડસ વન હોસ્પિટલ શૈલી કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, સાલ હોસ્પિટલની સામે, સુરધારા સર્કલ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૩૧૧૧ 
થલતેજ સાલ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ સંસ્થા સાલ હોસ્પિટલ, દુરદર્શન કેન્દ્રની સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૫૬૦૦ 
1 2 3