અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના પ્રાણી કલ્યાણ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પ્રાણી કલ્યાણ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી અમદાવાદ પાંજરાપોળ સંસ્થા ન્યૂ શેર બજારની પાછળ, સહજાનંદ કોલેજ સામે, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૪૧૫૩ 
આંબાવાડી શાંતિદૂત ટ્રસ્ટ યુ-૬, વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૮૦૦૦૯૫૮૦૮૧ 
એલિસબ્રીજ એસપીસીએ વેટરનરી હોસ્પિટલ, મદલપુર, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૦૭૩ 
ઓઢવ શ્રી જીવદયા જનકલ્યાણ પરિવાર લાલભાઈ ફાઉન્ડેશન બી/૧, ઋષભદેવનગર, આદિનાથ નગર પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૪૪૧૯ 
ઘાટલોડિયા ગોલ ફાઉન્ડેશન બી/૧૨, શ્યામ સથાધાર ડુપ્લેક્સ, સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૨૪૧૧૨૨૦૦ 
નરોડા પરમ અમદાવાદ નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૩૭૪૧૭૭૭૫૪ 
નરોડા ભારતીય સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ બ્લોક ૩૦, શિવ દર્શન સોસાયટી, ગાયત્રી સ્કૂલ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૯૮૪૫૧૭૯૦ 
નારણપુરા અખિલ ભારતીય હિંસાનિવારણ ૩૨, મનીષ સોસાયટી, મિરામ્બીકા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૪૦૮ 
પાલડી એનિમલ કેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ૧૮૬, પિપલ્સ કો ઓપરેટિવ બેન્ક સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૯૭૯૮૫૦૯૯૯ 
પાલડી જીવદયા મંડળ ૪૦૩, નાલંદા કોમ્પલેક્ષ, સુદામા રિસોર્ટ્સ સામે, પ્રિતમનગર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૧૧૩ 
પાલડી શાંતિદૂત ટ્રસ્ટ પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૮૦૦૦૯૫૮૦૮૧ 
માણેકચોક ગીતાબેન રમ્ભિયા સ્મૃતિ અહિંસા ટ્રસ્ટ બિલ્ડિંગ નં ૧૧૪૦, ગીતા ભવન, જુપ્દીની પોળ, લાલાભાઈ પોળ, માંડવી ની પોળ, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૦૩૫ 
વસ્ત્રાપુર વનચેતના કેન્દ્ર સંજીવની હોસ્પિટલ અને વસ્ત્રાપુર તળાવ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૬૩૪૨ 
વેજલપુર સરસ નેચર કંઝર્વેશન સોસાયટી ૩૧, મધુમાલતી સોસાયટી, વેજલપુર ગામ, જીવરાજ પાર્ક રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૪૨૬૪૦૮૨૨૫ 
શાહીબાગ પરમ અમદાવાદ શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૩૭૪૧૭૭૭૫૪ 
સાબરમતી શાંતિદૂત ટ્રસ્ટ સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-૮૦૦૦૯૪૮૦૮૧ 
સેટેલાઈટ આશા ફાઉન્ડેશન (કચેરી) સી/૧૮૨, ઇસરો સામે, અશોક નગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૦૩૭૫૨૧ 
હાથીજણ આશા ફાઉન્ડેશન લાલ ગેબી આશ્રમ સામે, હાથીજણ ગામ, હાથીજણ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-૯૮૭૯૮૭૭૨૮૧ 
હાંસોલ વન વિભાગ કચેરી ઈન્દિરા બ્રિજ પાસે, હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૯૧૫૨ 
1