અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના આર્કિટેક્ટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર આર્કિટેક્ટ સરનામું ફોન નં
અંબાવાડી એકોર્બ કન્સલ્ટન્ટ્સ ૩, કૃપાળુ એપાર્ટમેન્ટ, પોલિટેકનિક કોલેજ પાછળ, અંબાવાડી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૭૦૪
અમદાવાદ એવન આર્કિટેક્ટ અન્હીલ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, સિટી સેન્ટર ટાવરની બાજુમાં, અમદાવાદ હો, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૪૮૩૦૬
અમદાવાદ એ પલ્સ બી પ્રોજેક્ટ ૨/એ, દેવ કોમ્પલેક્ષ, ટેરેસ એપાર્ટમેન્ટ સામે, અમદાવાદ હો, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૧૯૨
અમદાવાદ આકૃતિ આર્કિટેક્ટ્સ ૪, હરસિધ્ધિ કોમ્પલેક્ષ, અંકિત સોસાયટી સામે, અમદાવાદ હો, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૧૦૩૬
અમદાવાદ અધ્વર્ય રજનીકાંત ૯, સરસ્વતી સોસાયટી, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી સામે, અમદાવાદ હો, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૦૭૫૮
અમદાવાદ અરવિંદ પટેલ ૧૭, ધર્મયુગ કોલોની, અમદાવાદ હો, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૨૭૭
અમદાવાદ દેબાશિષ નાયક એમ/૧૦૩, શીલાકેશ એપાર્ટમેન્ટ્સ, અમદાવાદ હો, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૧૧૬૭
અસારવા ચોક્કસ સ્ટીલ શિલ્પી મુરાલ વિજય કો ઓપરેટિવ બેન્કની બાજુમાં, બાબુપુરા, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૨૮૬૩
આંબાવાડી દવે એન્ડ એસોસિયેટ્સ સી/૧, અમ્રિતા એપાર્ટમેન્ટ, સંગમ પાર્કમાં, હીરાબાગ રેલવે ક્રોસિંગ રોડ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૬૫૦૧૯૫૨
આંબાવાડી ફોટોઝ વિડિઓ આકાર આર્કિટેક્ટ ૨૦, એવરેસ્ટ ટાવર, પ્રથમ માળે, પ્રગતિ નગર, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૫૩૬
આંબાવાડી પ્રેસ્તૈન પેલેટ ડીઝાઈનર ૧૪/૧૬૪, પૂજા ફ્લેટ્સ, હિંમતલાલ પાર્ક સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૦૯૭૭૪૭
આંબાવાડી એ જે તલાટી ૩૦૪, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સીએન વિદ્યાલય પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૧૬૮૦
આંબાવાડી એડીએસ આર્કિટેક્ટ પ્રા લિ ૨૭૪ માનક સોસાયટી, માણેક બાગ હોલ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૧૨૮
આંબાવાડી અજય ગાંધી એન્ડ એસોસિયેટ્સ ૧૨,મૈત્રી સોસાયટી, પોલિટેકનિક પાસે, ગોયલ ટાવર સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૦૪૯
આંબાવાડી અનૂપ રાવ ૨૧૨, વસ્ત્રાપુર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૭૪૩
આંબાવાડી અરવિન તલાટી ૩૦૪, પૂર્વ એચ.એસ.ઇ., સીએન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૧૬૭૮
આંબાવાડી અસીમ એસ શાહ ૧૦૧૧, આનદમંગલ -૩, ડોક્ટર હાઉસ સામે, એપોલો સિટી સેન્ટર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૧૧૩
આંબાવાડી એતેલીયર તલાટી ૩૦૪, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, આંબાવાડી સર્કલ પાસે, સી એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૧૬૮૨
આંબાવાડી ભારત કવા ડિઝાઇન વ્યુ પ્લોટ નં ૩, ઓમ કોમ્પલેક્ષ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૮૬૦૦
આંબાવાડી ભારત એન પટેલ ૧, શાન્તુંનંદ, એસબીઆઇ ઝોનલ કચેરી પાસે, સ્ટેટ બેન્ક સોસાયટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૭૬૮૦૬૬
આંબાવાડી ભટ્ટ અજય વી ૬, આઝાદ ફ્લેટ્સ, ૧૨ આઝાદ સોસાયટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૧૬૨૫
આંબાવાડી બિમલ તલાટી ૩૦૪, પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ, સી એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૧૬૮૨
આંબાવાડી કોમ્પલેક્ષ કોર્પોરેશન ૨૦૫, અમુલ્ય કોમ્પલેક્ષ, રુદ્ર કોમ્પલેક્ષની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૧૧૯૮૬
આંબાવાડી દક્ષા પટેલ આણંદ મંગલ ટાવર, કોર હાઉસ નજીક, ડોક્ટર હાઉસ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૬૦૧૫૦૨૯
આંબાવાડી ડેલ્ફ કન્સલ્ટિંગ એન્જિનિયર્સ ઇન્ડિયા પ્રા લિ ૧૦૧, શનય ૧, બીજા માળે, શિવાલિક પ્લાઝા સામે, આઈઆઈએમ-અટીરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૯૯૯૩
આંબાવાડી દેસાઇ નવનીતરાય કુવેરજી ૫, રોહીણી એપાર્ટમેન્ટ, અમ્રકુંજ સોસાયટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૧૯૦
આંબાવાડી ડિઝાઇન અનલિમિટેડ ૯૧૩, શિરોમણી કોમ્પલેક્ષ, ઓશન પાર્ક સામે, નહેરુ નગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૩૬૫૯
આંબાવાડી ડૉ શાંતનુ જાના ૩૦૧, સરસ્વતી નગર, આઝાદ સોસાયટી પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૧૮૦૧
આંબાવાડી એરોલ રેબેન્સ એસોસિએટ્સ ૨, સુજ્ષિત એપાર્ટમેન્ટ, અપંગ માનવ મંડળ પાસે, આઇઆઇએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૮૩૭૪
આંબાવાડી આઈડિયા માંકડદાસ આર્કિટેક્ટ ઈન્ટીરીયર રમ્યા એપાર્ટમેન્ટ બેઝમેન્ટ, કેતવ પેટ્રોલ પંપ સામે, ઓફ ટુ પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૪૨૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17