અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના વિસ્તાર વિષે માહિતીવિસ્તાર
અંકુર રોડ
અખબાર નગર
અડાલજ
અમદાવાદ એચ.ઓ
અમદુપુરા
અમરાઈવાડી
અસલાલી
અસારવા
આઈ આઈ એમ
આઝાદ સોસાયટી
આટીરા રોડ
આનંદ નગર
આંબલી
આંબાવાડી
આશ્રમરોડ
આસ્ટોડીયા
ઇન્કમટેક્ષ
ઇસનપુર
ઉસ્માનપુરા
એ એમ એ રોડ
એરપોર્ટ
એલ જી કોર્નર
એલિસબ્રીજ
એસ જી હાઈ વે
એસ ટી
એસ વી હાઈ વે
એસ.જી.રોડ
ઓગણજ
ઓઢવ
1 2 3 4 5 6 7