અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની આશ્રમ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર આશ્રમ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી શિવ ક્રેડિટ અને સૂપ કૂપ સોસાયટી લિમિટેડ  ૭/૯, સેટેલાઈટ રોડ, જોધપુર ક્રોસ રોડ પાસે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૯૬૯૦
આશ્રમરોડ કોસ્ટલ દેવ આયોજન કેન્દ્ર ૪૧૧/૪૧૨, સાકાર ૫, નટરાજ સિનેમા પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૬૨૩૪
આશ્રમરોડ ગુજરાત માથુર વૈશ્ય સમાજ એ-૬, સન્યાસ આશ્રમ પાસે, એલઆઈસી, બિલ્ડીંગ સામે, એલિસબ્રીજ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૩૮૭૮
આશ્રમરોડ શ્રી સમ્યજ્ઞાન રમ્યા પર્શદા ૩૧૭, નાલંદા કોમ્પલેક્ષ, સુદામા રિસોર્ટ સામે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૨૨૧૩૬
ઇન્કમટેક્સ નવનીતલાલ આર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ  સેકન્ડ નવદીપ હાઉસ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૪૬૪૬
ઇન્કમટેક્સ શાહ મગનલાલ ત્રિકમલાલ કેશવલાલ  ઇન્કમટેક્સ સર્કલ પાસે, આશ્રમરોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૬૫૬૩
એલિસબ્રીજ ગુજરાત એઈડસ્  જાગૃતિ અને નિવારણ બી,૦૨ સિદ્ધચક્ર એપાર્ટમેન્ટ, પ્રીતમ નગર, સામે સુધામા રિસોર્ટ સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૨૮૨
એલિસબ્રીજ ચાઈલ્ડ લાઇન ફોન સેવા કેન્દ્ર ૪૦૩, પીડી એપાર્ટમેન્ટ, ૪૧, પ્રીતમ નગર સોસાયટી, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૨૭૬
એલિસબ્રીજ સી.એન.આઈ ગુજ ડાયોસી ગુજરાત કોલેજ રોડ, એલિસબ્રીજ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૧૯૫૦
એલિસબ્રીજ સંકલન સમાજ કલ્યાણ સોસાયટી ૪૨૩ ૩ ૧ , લૉ ગાર્ડન પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૩૯૦
એલિસબ્રીજ સન્યાસ આશ્રમ સન્યાસ આશ્રમ મંદિર કેમ્પસ, શેઠ મંગળદાસ ટાઉન હોલ સામે, એમજે લાઇબ્રેરી સામે, આશ્રમરોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૭૫૦
કાંકરિયા બ્રહ્માકુમારીઝ સુખ શાંતિ-ભવન, ગન્ડીવાલ ડેરી સામે, ભુલાભાઈ પાર્ક, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૪૬૦
ગાંધીનગર ગુજરાત રાજ્ય વાક બોર્ડ બ્લોક નં ૮, ડો જીવરાજ મહેતા ભવન, સેકટર ૧૦, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૬૫૦૨
ગાંધીનગર શ્રીમદ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મીક સાધના કેન્દ્ર ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૬૨૧૯
ગુલબાઈ ટેકરા દશકોશી વિદ્યામંડળ ૬૨૭, પંકજ વિદ્યાલય કમ્પાઉન્ડ, ગુલબાઈ ટેકરા સામે, ટેલિફોન એક્સચેન્જ, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૭૫૨૯
ગોમતીપુર ચિંતન વ્હાલા આશ્રમ ફાયર સ્ટેશન સામે, ગોમતીપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૯૮૬૮
ઘાટલોડિયા શાસ્ત્રી સૂર્યકાંત ડી-૫૦૩, વ્રજધામ-ભાગ ૧, ચાણક્યપૂરી સીમંધર પ્લાઝાની પાછળ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૯૯૯૩
જોધપુર ટેકરા ચિન્મય મિશન પરમધામ, આઈ.એસ.આર.ઓ સામે, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૧૫૨૭
નવરંગપુરા અંતર્નાદ ફાઉન્ડેશન ૪૦૨ શિખર, ક્રોસવર્ડ સામે, મીઠાખળી છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૨૨૮૨
નવરંગપુરા શ્રી પૂર્ણાનંદ આશ્રમ ઈશ્વર ભુવન પાસે, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૯૪૭૩
નારણપુરા અનાર્ડે ફાઉન્ડેશન એલ-૪/૧/૨, જીએચબી કચેરી પાસે, નારણપુરા, જુના વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૬૩૧૦
પાલડી અખિલ ભારતીય સંસ્કૃતિ રક્ષક ડાલ આનંદનગર પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, પાલડી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૧૫૫૮
પાલડી ગુજરાત રાજ્ય બાળ કલ્યાણ સંઘ હિમાવન, શેફાલી કોમ્પલેક્ષ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૯૧૯
પાલડી કોચરબ આશ્રમ વી.એસ હોસ્પિટલ સામે, આણંદ નગર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૩૫૮
બોડકદેવ ગુજરાત પ્રજાપતિ છાત્રાલય ડ્રાઈવ ઇન પાસે, ટીવી ટાવર ખાતે, થલતેજ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૩૬૧૨
બોડકદેવ વાય કે શુક્લા ફાઉન્ડેશન ૧૯, થલતેજ રોડ, થલતેજ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૬૩૩
મણીનગર જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટ પુનીત સ્મૃતિ નચિકેત બિલ્ડિંગ, ન્યૂ રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે, સેન્ટ પુનીત માર્ગ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૪૫૪૫
માદલપુર શ્રી સદ્કાર્ય સેવા સમાજ એ-૧૧૨/૧૧૩, વી.એસ હોસ્પિટલ, માદલપુર, એલિસબ્રીજ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૦૨૩૩
મિરઝાપુર રચનાત્મક અભિગમ ટ્રસ્ટ સેંટ ઝેવિયર્સ હાઇસ્કુલ સામે, મિરઝાપુર,અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૦૩૦૯
રાયપુર મહીપતરામ રૂપરામ આશ્રમ રાયપુર ગેટની બહાર, ન્યુ કાપડ બજાર પાસે, કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન પાસે, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૪૦૦૭
1 2