અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
અમદાવાદ એચ.ઓ ઈષ્ટદેવ એન્ડ મુખ્યાગ્રહ એસ્ટ્રોલોજી સર્વિસ અમદાવાદ એચ. ઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૮૭૫૮૧૭૭૯૦૧
અમદાવાદ એચ.ઓ ડેલી હોરોસ્કોપ ફ્રી અમદાવાદ એચ ઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૧૪૫૫૫૧૭૨
અમદાવાદ એચ.ઓ બાલ અંજનીપુત્ર જ્યોતિષ અમદાવાદ એચ ઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૮૪૬૯૬૧૨૬૭૧
અમદાવાદ એચ.ઓ એસ્ટ્રો સીસ્ટમ અમદાવાદ, અમદાવાદ એચ ઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૮૩૭૯૫૪૭૨૧
અમરાઈવાડી મુકેશભાઈ શાસ્ત્રી ૫, દેવેન્દ્ર પાર્ક સોસાયટી, ભાર્વી ટાવરની સામે, ઉપકાર ગેરેજ ગલી, સી.ટી.એમ.રોડ, નેશનલ હાઈવે નં-૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૫૨૩
આંબાવાડી રાજશ્રી જ્યોતિષ ૧૭-૧૯૬, પુજા એપાર્ટમેન્ટ, ન્યુ આઝાદ સોસાયટી, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, નીહારિકા બંગ્લોઝ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૬૬૦૬૬૯
આંબાવાડી આર.એચ.મોરાખીયા એ-૪૦૧, નીશાંત એપાર્ટમેન્ટ, ન્યુ માધવી કંમ્પાઉન્ડ, તંશકાંત એપાર્ટમેન્ટની પાસે, દશધામા ટેમ્પલની પાસે, ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૬૩૫૨૧૭૭
આંબાવાડી પ્રસિદ્ધ મારુતિ જ્યોતિષ એલ-૧૫, શીવાની એપાર્ટમેન્ટ, અપંગ માનવ મંડલની બાજુમાં, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૨૦૭૪૩૨
આંબાવાડી નિર્મળકુમાર માલચંદ બારડીયા ૨૦૩, ધીરજ એવન્યુ, છારાવાડ પોલિસ ચોકીની સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૨૧૧૦
આંબાવાડી મહર્ષિ જ્યોતિષ ૫, સેતુ એપાર્ટમેન્ટ, સી.એન.સ્કુલની પાછળ, શંકુતલા કોમ્પલેક્ષની સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૬૬૩૧
આંબાવાડી કુંજ જ્યોતિષ કાર્યાલય શ્રીકુંજ-૧ રાજહંસ એપાર્ટમેન્ટસ, હીરાભાઈ રેલ્વે ક્રોસીંગની પાસે આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૦૧૦૨
આંબાવાડી કાનજીભાઈ સી. ઠક્કર ૧૩-૧, તપોવન સોસાયટી, સિદ્ધાર્થ સ્કુલની સામે, એસ.એમ.રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૧૫૬૨
આંબાવાડી ધવલ ઝવેરી ૧૦ સ્મૃતિ એપાર્ટમેન્ટ, પોલીટેક્નિક રોડ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૭૪૪૬૩૩
આંબાવાડી બી. ડી. દલીચા આંબાવાડી ૩૧૪ સરસવતીનગર શુભેશ, હિંમત પાર્ક પાસે, વિભાગ - ૨ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૦૩૧૧
આંબાવાડી અધ્યારુ પ્રેમસાગર એચ આંબાવાડી ૭/૭૯ પુજા એપાર્ટમેન્ટ, આઝાદ સો. પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૭૩૧૮
આંબાવાડી ધવલ ઝવેરી ૧૦ સ્મૃતિ એપાર્ટમેન્ટ, સીટી કોર્નર રેસ્ટોરેન્ટ પાસે, પોલીટેક્નિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૬૫૦
આંબાવાડી હરેન્દ્ર રાવલ નં. ૯ નાગરિક સો. ટી. ડી. ઈન્ટરનેશનલ લેન પાસે, ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૫૮૪
આંબાવાડી શ્રી રંગયોગ એન્ડ એસ્ટ્રો કન્સલ્ટન નં ૫ સત્યવિજય સોસાયટી, શ્રેયસ ક્રોસીંગ રોડ નિરંજન સોસાયટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૪૮૦૩૮૨
આંબાવાડી શ્યાન એસ્ટ્રો કન્સલટન્સી ૪૦૮, લેગસી, એએમએ પાસે, પાંજરાપોળ સર્કલ, આઈઆઈએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૨૨૮૨૭૫૫૦૦
આશ્રમરોડ ભારતીય વૈદિક જ્યોતિષ સંસ્થાન બી - ૪૧, અજંતા કોમર્સીયલ સેન્ટર, બીજોમાળ, ઈન્કમ ટેક્ષ ચાર રસ્તા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૭૧૪૦૨૩૦૦૩
આશ્રમરોડ જય અંબે જ્યોતિષ કાર્યાલય એ/૪ હરસિધ્ધી ચેમ્બર્સ પહેલો માળ, ઈન્કમટેક્સ સર્કસ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૧૯૯૯
આશ્રમરોડ સાઈ શક્તિ જ્યોતિષ એ/૩, હિમાલયા પાર્ક, નવી રીર્ઝવ બેન્કની બાજુમાં, ઈન્મક ટેક્સ સર્કલ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૮૨૫૭૦
ઇન્કમટેક્ષ રાજલક્ષ્મી જ્યોતિષ એ-૩, ધ પેલેસ કુ-ઓપરેટીવ હાઉસીંગ સોસાયટી, અંજન્ટા કોમર્શીયલ સેન્ટરની પાછળ, આશ્રમ રોડ, ઈન્કમટેક્ષ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૬૮૭૪૪૩૦૦૫
ઇન્કમટેક્ષ ગાયત્રી જ્યોતિષ કાર્યાલય ૭, રત્નાનભ કોમ્પલેક્ષ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સામે, ઈન્કમ ટેક્ષ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૫૨૬૮
ઇન્કમટેક્ષ ડૉ. આર. જે. દવે જ્યોતિષ એફ/૩ રામભ કોમ્પલેક્ષ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સામે, આશ્રમ રોડ, ઈન્કમ ટેક્ષ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૦૦૭૪૭
ઇન્કમટેક્ષ ક્રિષ્ના શાહ બ્રિજ હાઉસ, પહેલો માળ, જુના હાઈ કોર્ટ સામે, ઈન્કમ ટેક્ષ સર્કલ પાસે, ઈન્કમ ટેક્ષ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૬૧૫૫૭૭
ઇન્કમટેક્ષ મનુભાઈ ત્રિવેદી તૃપ્તી એપાર્ટમેન્ટ, હાઈ કોર્ટ પાછળ,ઈન્કમ ટેક્ષ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૯૮૨૫૬૭૦૬૭૫
ઇસનપુર સાંઈ જ્યોત જ્યોતિષ ૯૭૬, વોટર ટેંકની પાસે, વિશાલનગર, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૪૩૧૮૫૯૨
ઇસનપુર સાંઈ ઓમ જ્યોતિષ વટવા રોડ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૭૨૬૬૨૦૭૨૯
ઇસનપુર સાંઈ ઓમ જ્યોતિષ ઓફિસ-૧, બીલોવ કુમાર મોબાઈલ શોપ, ઈસનપુર બસ સ્ટોપની સામે, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૯૭૪૯૪૯૬૨૯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17