અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઓટોમોબાઇલ સેવાઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સુથાર સર્વિસ સરનામું ફોન નં
અમદુપુરા ૐ સેવા કેન્દ્ર અમદુપુરા, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૨૨૦૩૩૭૫
અમરાઈવાડી લક્ષ્મી પૈડાં સંરેખણ સંતુલિત અને મોટર્સ એફ/૧૫, અમી અખંડ આણંદ સોસાયટી, ભાગ ૧, પૂર્વદીપ બીઆરટીએસ સામે, સીટીએમ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૧૪૬૯૬૮૬૯
આંબાવાડી મૈનાક મોટર્સ શ્રેયસ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, માણેકબાગ સામે, ઓવરબ્રિજ હેઠળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૬૮૬૩૨
આંબાવાડી સિદ્ધિવિનાયક સેલ્સ અને સર્વિસીસ ૧૦૫, વૃંદાવન શોપીંગ સેન્ટર, નૂતન નાગરિક બેન્ક અને શ્યામલ ક્રોસ રોડ પાસે, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૦૬૨
ઇસનપુર એસ એસ મોટર્સ ૨,૩ કર્ણાવતી બજાર, સરદાર પટેલ સ્કૂલ રોડ, ભૈરવનાથ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૯૬૯૩૦
ઉસ્માનપુરા મુનીમ ઓટો ૧ દેશના, આશ્રમ રોડ, કડવા પાટીદાર વાડી સામે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૨૮૮૨
ઉસ્માનપુરા ન્યુ ઓટો પેડ ઉસ્માનપુરા ટ્યુબવેલ સ્ટેશન સામે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૫૨૯૨૯૨૬
ઓઢવ લક્ષ્મી મોટર્સ એ/૮૭૬, આદિનાથ નગર પાસે, મનીલક્ષ્મી સોસાયટી, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૫૩૫૮૩૬૨
ઓઢવ પટેલ મોટર્સ ૬૦ સી, બિલેશ્વર ઔદ્યોગિક એસ્ટેટ, વેપારી મહામંડળ સામે, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૭૨૫૨૯૮૨૨૮
ખાનપુર ન્યૂ સુપર ઓટોમોબાઈલ્સ રિવેરા હોટેલ પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૫૬૦૧૩૮૪
ખાનપુર નાનું પંટર બીલ્વાસ, ઔવનીકા પાર્ક, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૫૧૦૧૨૪૨૪૬
ગોમતીપુર એસ જે ઓટોમોબાઈલ્સ હાથીખા ખોજા કબ્રસ્તાન, ગોમતીપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૧ (૯૧)-૯૮૨૫૨૫૭૭૫૯
ઘાટલોડિયા જલ્વીન ઓટો ગ્લાસ શોપ દુકાન નં ૨-૩, અક્ષય કોમ્પલેક્ષ, આરસી ટેકનિકલ કોલેજ, ચાણક્યપૂરી રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૫૧૮
ઘાટલોડિયા બાબા ઓટોમોબાઈલ્સ હજારીબાગ સોસાયટી પાસે, રવિકુંજ સામે, પ્રભાત ચોક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૩૭૭૪૪૮૯૩૩
ઘાટલોડિયા રોયલ હાર્ડવેર ૧૮-જી, વિશ્વાસ સિટી, ભાગ-૧, શાયોના સિટી સામે, આર.સી. ટેકનિકલ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૭૯-૨૭૬૬૨૨૪૮
જનતાનગર કે એન મોટર્સ સર્વે નં ૧૨૯, રામોલ રોડ પાસે, ગત્રલ રોડ, જનતાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૯ (૯૧)-૯૯૯૮૭૧૩૮૭૬
જશોદાનગર શ્રી ગણેશ બોડીવર્ક નાથાલાલ એસ્ટેટ, હરીદર્શન રો હાઉસ પાસે, કેનાલની ઉપર, જશોદાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૧૨૧૪૧૪૧૬
જીવરાજપાર્ક રાધે કાર પેઇન્ટ જી/૩, શ્રી હરી એપાર્ટમેન્ટ, સહવાસ ફ્લેટ પાસે, ટીવી ૯ લેન, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૭૪૪૩૨૮૬૮
જીવરાજપાર્ક એન આર ઓટો કલર એપીએમસી માર્કેટ પાછળ, શાહ ઓટો સલાહકર પાસે, ગુપ્તાનગર, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૭૯૮૧૧૯૯૦
ઠક્કરબાપા નગર ચીરાગ મોટર્સ ૧૬, મહેશ ટેનામેન્ટ શોપિંગ, હોલી ચાઈલ્ડ સ્કૂલ પાસે, જુબુકા એવન્યુ સામે, એન એચ નં ૮, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૪૨૬૦૩૯૨૬૧
ઠક્કરબાપા નગર ગુરુકૃપા મોટર્સ ૧૬, બજરંગ એસ્ટેટ, બજરંગ આશ્રમ સામે, નેશનલ હાઇવે ૮, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૯૨૫૧૧૯૪૨૨
થલતેજ રાધે ઓટોમોબાઈલ્સ સોલા ઓવરબ્રિજ પાસે, પી.ઈ.આર.ડી સામે, એસ.જી. હાઇવે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૭૯-૬૫૪૨૬૬૦૦
થલતેજ ઓટો વર્લ્ડ ૪૭/૪૬૧, ઈલોરા અજંતા એપાર્ટમેન્ટ, થલતેજ હાઉસિંગ, ટ્યૂલિપ બંગલો, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૬૦૧૨૫૮૫૧૭
થલતેજ મા મેલડી મોટર્સ દુકાન નં ૧૨, સંસ્કાર ટાવર, મંડાર બંગલો સામે, સોમેશ્વર બંગલો ૩ની પાછળ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૯૦૫૯૭
નરોડા ગુરુકૃપા ઓટોમોબાઈલ્સ ૧ સી, આનંદજી કલ્યાણજી બ્લોક, અરવિંદ મિલ્સ સામે, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૨૨૦૨૦૧૦
નરોડા ગુરુનાનક મારુતિ મોટર્સ આશારામ પાર્ક સોસાયટી, નોબલનગર, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૨૫૭૭૮૧૯૪
નરોડા સુઝુકી મોટર્સ કૃષ્ણ સમ્શત ઘાટ, એસઆરપી ક્વાર્ટર્સ સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૭૨૫૪૧૪૦૪૦
નવરંગપુરા ઓટો વર્લ્ડ જી/૧૪, મેનહટન કોમ્પલેક્ષ, લાયન્સ હોલ પાસે, એચસીજી હોસ્પિટલ સામે, મીઠાખળી છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૪૫૯૧૦
નવાવાડજ રાધા કૃષ્ણ મોટર્સ ગોકુલધામ એપાર્ટમેન્ટ, આરટીઓની પાછળ, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૫૬૩૪૦૩૭
નારણપુરા જય બજરંગ મોટર્સ નકશી શો રૂમ, લોયેલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૪૨૭૦૮૯૩૬૯
1 2 3