અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ સરનામું ફોન નં
અસારવા મણીબેન સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ નવી સિવિલ હોસ્પિટલની પાછળ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૬૨૬૯
આશ્રમ રોડ વૈદ્ય માધવદાસ એ મહંત ૧૮, મંગલ મૂર્તિ કોમ્પલેક્ષ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૩૫૪૪
એલિસબ્રીજ ઓમ આયુ કેર ૩૦૧, વિવા કોમ્પલેક્ષ, પરિમલ ગાર્ડન સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૪૨૬૫૪૩૪૧૩
ગાંધીનગર સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ સેકટર ૨૨, ૨૨-૨૩ બસ સ્ટોપ સામે, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૬ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૨૫૦૯
ઘાટલોડિયા ધન્વંતરી આયુર્વેદિક પંચકર્મ ૧૦, એટીએમ મોલ, બીજા માળે, સન એન સ્ટેપ કલબ સામે, સતાધાર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૦૧૬૯૬૩૩૫૨
ઘાટલોડિયા કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા ૦૧, સ્વતંત્રતા બંગલો, વર્ધમાન નગર, અર્જુન ટાવર સામે, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સી.પી. નગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૯૪૫૦
ઘોડાસર કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા ૫, કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ,. કેડીલા લેબ, પવિથ્રાનગર, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૪૨૮૪૨૦૫૦૬
ચાંદખેડા શ્રી સાઈનાથ સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ એચ ૬૧, કર્ણાવતી ડુપ્લેક્સ, શિવ શક્તિ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, કીર્તિધામ મંદિર સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૧૫૦૦
જીવરાજ પાર્ક શ્રી હરિકૃષ્ણ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ ૧૫, અપાર ધનલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, જીવરાજ પાર્ક બસ સ્ટેન્ડ સામે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૭૩૪૬
ધોળકા જીવનદીપ હોસ્પિટલ શ્રીરામ બજાર સામે, જુના બસ સ્ટેન્ડ રોડ, ધોળકા, અમદાવાદ - ૩૮૭૮૧૦ (૯૧)-(૨૭૧૪)-૨૨૦૩૨૧
નરોડા યશવી આયુર્વેદ કેન્દ્ર સી-૨૧૨, ગેલેક્સી આર્કેડ, ગેલેક્સી સિનેમા, નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૮૪૬૦૭૨૨૮૨૪
નવાવાડજ ડૉ મુકેશ એમ પટેલ ૧/એ/૪, રોનક પાર્ક સોસાયટી, અખબારનગર સર્કલ પાસે, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૪૦૫૨૨૨૬
નારણપુરા અક્ષર હેલ્થ કેર પ્રા લિમિટેડ એ ૨/૮૦૪, અનમોલ ટાવર, નારણપુરા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૪૨૬૦૭૬૭૮૧
નારણપુરા જયદેવ આયુર્વેદ હોસ્પિટલ અભિષેક કોમ્પલેક્ષ, ૩૦૧-૩૦૨, કામેશ્વર મહાદેવ મંદિર પાસે, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૨૯૨
પાલડી એઈમ્સ હોસ્પિટલ પી એન હાઉસ, જેઠાભાઈ પાર્ક સામે, નારાયણનગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૨૩૨૪૨
પાલડી દિવ્યજ્યોત આયુર્વેદિક સંશોધન કેન્દ્ર શ્રી મા અનંતાનંદ તીર્થ કેન્દ્ર, પાલડી બસ સ્ટોપ પાસે, મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૧૦૩૬
પાલડી સંજીવની આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ નવા શારદા મંદિર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૦૩૨૮
બાપુનગર એસીક મોડલ હોસ્પિટલ બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૩૯૩૫
ભદ્ર અખંડાનંદ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ વિક્ટોરિયા ગાર્ડન, ભદ્ર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૭૭૯૬
મણીનગર આયુષ હોસ્પિટલ ૧૦૫-૧૦૬, મારુતિ કોમ્પલેક્ષ, રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, દક્ષિણી રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૬૨૨
મણીનગર વિવેકાનંદ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ ઘરડા ઘર પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૪૧૭૦
માણેકચોક શર્મા આયુર્વેદિક દવાખાનું ૪૬૯, સાંકડી શેરી, બી.ડી. આર્ટસ કોલેજ સામે, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૦૨૦૭
વસ્ત્રાપુર શ્રી ગોરધનદાસ ડાયગ્નોસ્ટિક એન્ડ રીસર્ચ કેન્દ્ર સનરાઇઝ પાર્કની પાછળ, વસ્ત્રાપુર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૦૫૩૫
વસ્ત્રાપુર સત્વ આયુર્વેદ અને પંચકર્મ ક્લિનિક ૧૦ સનરાઈઝ શોપિંગ મોલ, માનસી સર્કલ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૦૦૦
શાહીબાગ ધન્વંતરી વૈદ્યશાળા ૨૩, શુભ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, કમ્પાઉન્ડ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૦૦૯૬
શાહીબાગ કાંતિલાલ મણીલાલ હોસ્પિટલ રેલવે અન્ડર બ્રિજ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૦૧૦
શાહીબાગ પુષ્પમ આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ૬, શુકન મોલ, ત્રીજા માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૪૨૭૪૩૪૫૮૦
સાબરમતી પરિમલ હોસ્પિટલ મોટેરા રોડ, મોટેરા સ્ટેડિયમ સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૦૭૩
સેટેલાઈટ સંથીગીરી આયુર્વેદ અને સિદ્ધ હોસ્પિટલ ૧૩, ગ્રાન્ડ મોનાર્ક, સીમા મોલ પાસે, આણંદ નગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૪૮૦
1