અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની અંધજન માટેની શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર અંધજન માટેની શાળા સરનામું ફોન નં
ડ્રાઈવઇનરોડ અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહ માનવમંદિર ની પાછળ, ડ્રાઈવઇન રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૯૦૧૪૭
મણીનગર બ્લાઈન્ડ ઇન્સ્તીત્યુત ફોર ચિલ્ડ્રન ૨૫, ક્રિશ્ચન સોસાયટી,પંજાબ નેશનલ બેંક પાસે, મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૫૪૮૬
મણીનગર પીજીબી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ કૃપાકુટીર, પંજાબ નેશનલ બેંક પાછળ , મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૧૫૦૮
વસ્ત્રાપુર કર્ણાવતી હોસ્ટેલ ફોર બ્લાઇન્ડ યુનીવર્સીટી કેમ્પસ, વસ્ત્ર્પુર-સરખેજ વસાહત પાછળ, વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૨૮૧૬
વસ્ત્રાપુર સદભાવના ટ્રસ્ટ આઇઆઇએમ સામે, વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૩૦૫૭૫
1