અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના બિલ્ડર્સ વિષે માહિતી


બિલ્ડર્સ સાઇટ્સ પ્રોજેક્ટ્સ સરનામું સંપર્ક ૧ સંપર્ક ૨
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી વ્યુ ટાવર કોમર્શિયલ ચોથા માળે, શ્રી બાલાજી મોલ, વિસત - ગાંધીનગર હાઇવે, મોટેરા થી ચાંદખેડા તરફ, અમદાવાદ ૯૧-૭૯-૨૭૫૭૦૯૯૯ info@shreebalajiconstruction.com
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી હેરિટેજ વિલા રેસિડેન્સીયલ બંગલો - - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી વિન્ડ પાર્ક લક્ઝરી ફ્લેટ્સ વૈષ્ણોદેવી સર્કલ, એસ જી હાઇવે - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી ગ્રીન વેલી વૈભવી બંગલો અંબાપુર રોડ, નર્મદા કેનાલ પાસે, અડાલજ, એસ જી હાઇવે - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી હાઇટ્સ કોમર્શિયલ સીજી રોડ - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી પેરાગોન કોમર્શિયલ સીજી રોડ - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી આલ્ફા બજાર કોમર્શિયલ લોં ગાર્ડન - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી સ્ટેટસ રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ મહેસાણા - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી અગોરા રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ ૨૦૦ ફૂટ. એસ.પી. રીંગ રોડ - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી અગોરા મોલ કોમર્શિયલ ૨૦૦ ફૂટ. એસ.પી. રીંગ રોડ - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) શ્રી બાલાજી ઉપવન રેસિડેન્સીયલ બંગલો કેનાલ, અડાલજ - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (કોમપ્લીટેડ) શ્રી બાલાજી રેસિડેન્સી ૧ અને ૨ ૩ બીએચકે એપાર્ટમેન્ટ મોટેરા અને સાબરમતી - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (કોમપ્લીટેડ) શ્રી બાલાજી મોલ કોમર્શિયલ મોટેરા - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (કોમપ્લીટેડ) શ્રી બાલાજી વિલા રેસિડેન્સીયલ બંગલો અમદાવાદ - -
શ્રી બાલાજી ગ્રુપ્સ (કોમપ્લીટેડ) શ્રી બાલાજી કુટિર રેસિડેન્સીયલ બંગલો અમદાવાદ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) હોટેલ દેવ કોર્પોરેટ સામે બાવર્ચી રેસ્ટોરાંના સીજીરોડ - - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) હોટેલ દેવ રિજન્સી સીજીરોડ - - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ ૧૮૧ ૨ & ૩ બીએચકે ફ્લેટ્સ બોપલ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ સ્ટેટસ ૩ બીએચકે વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ અને દુકાનો પાલડી વિકાસ ગૃહ રોડ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ કેસલ ૨ & ૩ બીએચકે વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ અને દુકાનો મણીનગર - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ વિલા નજીક દીપીએસના, વૈષ્ણવ દેવી સર્કલ - - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવાર્ક મોલ શોપિંગ મોલ એસ.જી. હાઇવે - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ કુટિર ૩ ૪ બેડરૂમ બંગલો બોપલ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ એક્ઝોટિકા ૧ અને ૨ વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ ઘુમા સાણંદ રોડ - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્દાસ્ત્રીયલ એપિફેની ગવારા વડોદરા - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ રોઝ રેસિડેન્સીયલ - - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ ઔરમ કોર્પોરેટ પ્રહલાદ નગર - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ રોઝ રેસિડેન્સીયલ - - -
દેવ ગ્રુપ્સ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ ઔરમ કોર્પોરેટ પ્રહલાદ નગર - -
દેવ ગ્રુપ્સ (ફ્યુચર પ્રોજેક્ટ્સ) દેવ હાઉસ - સંકલ્પ રેસ્ટોરાં સામે, રાજપથ ક્લબની બાજુમાં, એસ.જી.રોડ, અમદાવાદ-૫૯ (૦૭૯) ૪૦૨ ૪૪ ૪૪૪ ફેક્સ: - ૦૭૯ ૪૦૨ ૪૪ ૪૪૫ -
1 2 3