અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની કેલીગ્રાફી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર કેલીગ્રાફી સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી અનીસ હોબી કલાસીસ ૧૯, નેહરુ નગર ફ્લેટ્સ, શક્તિ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સામે, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૦૪૫૪૬૭ 
આંબાવાડી મુકેશ પટેલ દેવ કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, પરિમલ ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૨૯૫૯૯૬ 
આંબાવાડી ટેન્ડર ટાઇમ્સ બી/૫૦૨, સિદ્ધાચલ એપાર્ટમેન્ટ, શારદા મંદિર બસ સ્ટોપ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૫૨૫૫૨ 
જમાલપુર લીઝા હસ્તાક્ષર અને સુલેખન ૧૦૧, ગઝનવી હાઉસ, નાની ચાલીસ ગરની પોળ પાસે, કાચની મસ્જિદ, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૭૭૭૫૫૫૮૮ 
જીવરાજપાર્ક સ્માર્ટ કિડ્સ ક્રિયેશન ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૨૪, વિશ્વ કર્મ, જીવરાજ સોસાયટી, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૮૯૦૫૬૫૬૨૨૨
જોધપુર કેલીગ્રાફી કોલિંગ ૯૦૩, માનસ એપાર્ટમેન્ટ, સ્ટાર બજાર સામે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૨૪૨૩૯૩૭૭ 
જોધપુર શિવમ આર્ટસ અને હોબી વર્ગો ૧૫, રચના સોસાયટી, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૭૮૮૭ 
થલતેજ રેનુ ગુપ્તા હોબી અને કુકિંગ કલાસીસ ૪૦૮, શૈલી કોમ્પલેક્ષ, ટીવી ટાવર સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, હોટેલ કન્ટ્રી ઇન સામે, સાલ હોસ્પિટલ રોડ, સુરધારા સર્કલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૫૬૮૮ 
નારણપુરા ડીવાઈન એકેડમી ૧૦, સેલ્લાર, અંકુર ક્રોસ રોડ, અંકુર કોમર્શિયલ સેન્ટર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૨૫૧૭ 
નારણપુરા બાળકો સમર કેમ્પ ૬-૧૩૭, સુંદરનગર સોસાયટી, મનીષ હોલ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૨૫૧૫૩૧૫૨ 
પંચવટી આર્ટ ઓ કેલીગ્રાફી પંચવટી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૪૬૪૦૦૪ 
પાલડી મેજિક મેથ્સ એક એડવાન્સ એબ્કસ પ્રોગ્રામ ૨૦૮, સફરીયા કોમ્પલેક્ષ, સુવિધા શોપીંગ સેન્ટર પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૦૭૧ 
પાલડી વાસ્તવિક લેખન ૧, દેવાંશ એપાર્ટમેન્ટ, પ્રિતમનગર અખાડા સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૪૨૦૦ 
પાલડી સ્માર્ટ કિડ્સ ક્રિયેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૧૮, હરશાંતિ સોસાયટી, કોમલ એન્કલેવ સામે, પી.ટી. કોલેજ રોડ, ચંદ્ર નગર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-૯૮૯૮૪૦૬૮૦૬ 
પ્રહલાદ નગર કલાવિકાસ હોબી વર્ગો બ્લોક બી-૧૨, શરણમ ૧૧, નેસ્ટ બંગલા સામે, હેવન પાર્ક પાસે, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૭૨૫૬ 
બેંગલોર હસ્તાક્ષર સંસ્થા ભારત નં -૧૬, બસવનગુડી, ચર્ચ રોડ, ન્યૂ જનરેશન શાળાની પાછળ, બેંગલોર, બેંગલોર - ૫૬૦૦૬૮ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) (૯૧)-(૮૦)-૦૮૦૫૧૩૧૨૦૩૮
બોડકદેવ સર્જનાત્મક આર્ટસ ઇ-૮૪, તિર્થધામ એપાર્ટમેન્ટ, દેવાશીષ શાળા સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૩૮૮૪ 
બોડકદેવ વન્ડર વર્લ્ડ પૂર્વ શાળા અને પ્રવૃત્તિ ૫૨, રાજપથ રો હાઉસીસ, અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ શાળા લેન સામે, દેવાશીષ શાળા, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૦૯૯૯૭૭૨૦૧ 
બોપલ વન્ડર વર્લ્ડ પૂર્વ શાળા અને પ્રવૃત્તિ ૮,૯,૧૦, નારાયણ કૃપા બંગલોં, કબીર એન્કલેવ પાસે, એક્સિસ બેન્ક સામે, બોપલ ઘુમા રોડ, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૦૯૯૯૭૭૨૦૨ 
મેમનગર આકૃતિ ૪, સોનલ સોસાયટી, ગુરુકુળ રોડ, સોનલ ચાર રસ્તા, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૫૨૧ 
મોટેરા વન્ડર વર્લ્ડ પૂર્વ શાળા અને પ્રવૃત્તિ ૨, દેવપ્રિયા બંગલોં ભાગ ૨, ઊર્જા કોમ્પલેક્ષની પાછળ, દેવપ્રિયા કોમ્પલેક્ષ, મોટેરા સ્ટેડિયમ રોડ, મોટેરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૦૯૯૯૨૫૪૪૨ 
સાબરમતી ફિનિશ કલાસીસ ૭, નારાયણ એપાર્ટમેન્ટ, નેશનલ હેન્ડલૂમ પાસે, અંબિકા નગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૫૦૯૧ 
સેટેલાઈટ અમિત ગોએલ સી-૧૪, યશ ટાવર, બંધન પાર્ટી પ્લોટ, ૧૦૦ ફૂટ આણંદ નગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૨૮૧૮ 
સેટેલાઈટ સર્જનાત્મક હસ્તકલા ૫, બંસરી એપાર્ટમેન્ટ, ૧૦૦ ફૂટ રીંગ રોડ, ધનંજય ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૧૪૮૭ 
સેટેલાઈટ ધૃતિ ડ્રોઇંગ ક્લાસ બી ૬૧/૬૨, શરણમ ૧, લોટસ સ્કૂલ સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૧૮૭૮ 
સેટેલાઈટ ગઝેન સુલેખન અને ડિઝાઇન્સ એફ-૧, આશાપૂર્ણ કોમ્પલેક્ષ, પંજાબ નેશનલ બેન્કની ઉપર, ઔડા ગાર્ડન સામે, શ્યામલ ક્રોસ રોડ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૨૮૨૧૭૨૨૯ 
સેટેલાઈટ સમય કલા અને કોચિંગ સેન્ટર ઇ/૩૩, સેટેલાઈટ એપાર્ટમેન્ટ, કામેશ્વર શાળા પાસે, સમાન મકાન પાસે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૨૫૨૭૫૬૨૧ 
સેટેલાઈટ સ્માર્ટ કિડ્સ શિક્ષણ જી/૬, સત્યમ સ્ટેટસ, ચંદન ફાર્મ સામે, આનંદનગર રામદેવનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૧૪૯૪ 
1