અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના હૃદય-ચિકિત્સક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હૃદય-ચિકિત્સક સરનામું ફોન નં
- ડો શ્રેણિક એમ શાહ કર્ણાવતી સોસાયટી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૩ ૬૩ ૯
અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ નિયંત્રણ ખંડ ૧૦, પ્રોફેસરનો વિભાગ, સિવિલ હોસ્પિટલ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩ ૭૨૧
અસારવા જીવનસુધા હાર્ટ અને તબીબી હોસ્પિટલ બિપિન કોમ્પલેક્ષ, સિવિલ કેન્સર હોસ્પિટલ સામે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૨૨૦૮૩
અસારવા કાર્ડિયોલોજી યુએન મહેતા સંસ્થા સિવિલ હોસ્પિટલ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૨૩ ૯૫
અસારવા નમ્રતા હાર્ટ હોસ્પિટલ મારુતિ કોમ્પલેક્ષ, અસારવા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૦૨૯૯,(૯૧)-(૭૯)- ૨૨૬૮૦૭૫૮, ૯૮૨૪૨૬૫૪૯૧
અસારવા યુએન મહેતા હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડ, ગેટ-૨, અસારવા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૦૪૫૨,(૯૧)-(૭૯)- ૨૨૬૮૪૨૨૦, ૯૮૨૫૮૪૫૯૭૨
આંબાવાડી હાર્ટ બીટ ક્લિનિક ૨૪ વ્હાઇટ હાઉસ, બીજા માળે, પંચવટી સર્કલ, સીજી રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૭૨૦૩
આશ્રમ રોડ ડૉ. સુકુમાર હરૂભાઇ મહેતા ૧૦૭ સાકાર ૫, નટરાજ સિનેમાની પાછળ, મીઠાખળી રેલવે સ્ટેશન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૫૮૬૮
આશ્રમ રોડ ડૉ. સુર્યપ્રસાદ એચ મહેતા નોબલ્સ બી બિલ્ડીંગ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, નેહરુ બ્રિજ કોર્નર સામે, નહેરુ બ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૩ ૪૯
ઇસનપુર કૌટુંબિક કેર મેડિકલ બાળકો અને હિયર ... ૧૨ જય સોમેશ્વર સોસાયટી, જયમાલા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩ ૫૫૧૧૫
ઇસનપુર વિરાજ હોસ્પિટલ એન્ડ હાર્ટ કેર સેન્ટર એ/૨ જયકિશન સોસાયટી, પાણીની ટાંકી સામે, રામવાડી બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩ ૮૩ ૧૮૫
ઇસનપુર ડો સૌરીન ઉપાધ્યાય હોસ્પિટલ ૧૨, જય સોમેશ્વર સોસાયટી, ઇસનપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩ ૫૫૧૧૫,(૯૧)-૯૮૨૫૦૧૫૦૯૬
ઇસનપુર વિરાજ હોસ્પિટલ અને હાર્ટ કેર સેન્ટર એક-૨૯, રત્નદીપ સોસાયટી, રામવાડી રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩ ૮૩ ૧૮૫
ઉસ્માનપુરા આદર્શ હોસ્પિટલ ૬, અંબિકા સોસાયટી, વિદ્યાનગર હાઇસ્કૂલ પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૬૧૭૧૫
ઉસ્માનપુરા ડો શ્રેણિક એમ શાહ ૭, કર્ણાવતી સોસાયટી, જૈન મંદિર પાસે, ઔડા પાસે, હોટેલ દામજીની પાછળ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૩ ૬૯૬
ઉસ્માનપુરા નાથુભાઈ હાર્ટ હોસ્પિટલ ઉસ્માનપુરા ગાર્ડન પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૧૭૩ ૧
ઉસ્માનપુરા ડો નાથુ પટેલ હોસ્પિટલ ૩૫, શાંતિનગર સોસાયટી, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૧૭૩ ૧
એલિસબ્રીજ કાર્ડિયોલોજી ક્લિનિક ૧૦૩, શીતીરતના, પ્રથમ માળે, પંચવટી ક્રોસ રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૬૭૭૬
એલિસબ્રીજ ડૉ. અપૂર્વા માળિયા ૧૦૩, વિમલા કોમ્પલેક્ષ, ઓલ્ડ શારદા મંદિર પાસે, એપોલો એપાર્ટમેન્ટ સામે, નેતાજી માર્ગ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૨૫૮
એલિસબ્રીજ ડૉ. હર્ષદ આર ગાંધી એ ૧૦૯, ડૉક્ટર હાઉસ, પરિમલ રેલવે ક્રોસિંગ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૭૦૮૬
એલિસબ્રીજ ડૉ. પ્રકાશવીર પરીખ રત્નાવાડી, પરિમલ ગાર્ડન સામે, સીજી રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૩ ૦૨૪
એલિસબ્રીજ ડૉ. નીતેશ કે શાહ ૩૦૩, અભિગમ કોમ્પલેક્ષ, ડોક્ટર હાઉસ સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૧૯૩ ૯
એલિસબ્રીજ ડૉ. શરદ એચ દવે ૧૧૧, મહાકાંત, વી.એસ હોસ્પિટલ સામે, ટાઉન હોલ પાસે, આશ્રમ રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૨૨૬
એલિસબ્રીજ ડો સુનિલ બી દલાલ એલિસબ્રીજ શોપીંગ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ટાઉન હોલ સામે, આશ્રમ રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૨૭૪
એલિસબ્રીજ નિતીન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ૧૧ સી, સિલ્વર આર્ક કોલોની રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૪૧૦૧
એલિસબ્રીજ ટોટલ કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર સોલ્યુશન્સ કેદાર પ્રથમ માળે, કૃપા પેટ્રોલ પંપ સામે, પરિમલ ગાર્ડન, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૬૧૬૧
એલિસબ્રીજ એપોલો હોસ્પિટલ ૧, તુલસી બાગ સોસાયટી, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૩ ૦૫૮૦૦૬૬૩,(૯૧)-૯૭૨૪૫૧૫૦૫૦
એલિસબ્રીજ હાર્ટ કેર હોસ્પિટલ મેડિકેર સેન્ટર, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૬૦૬
એલિસબ્રીજ મહેશ હોસ્પિટલ મેડિકેર સેન્ટર, ૭ મો માળ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૫૦૮ , ૯૮૨૫૦૬૪૯૦૨
એલિસબ્રીજ સંઘવી હોસ્પિટલ ૭, મેડિકેર સેન્ટર, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૫૦૮
1 2 3 4 5 6 7