અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની કેટરર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર કેટરર્સ સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી આશાપુરા કેટરર્સ ૧/૨૩ રબારી કોલોની, ધનજીભાઈ એસ્ટેટ સામે, રેવાભાઈ એસ્ટેટ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૨૭૭૬૮૭
અમરાઈવાડી દિપક કેટરર્સ બંગલોં નં ૮, વંદે માતરમ શાળા સામે, મંગલ પાર્ક સોસાયટી સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૨૫૬૯૭૭૨૫
અમરાઈવાડી જય અંબે કેટરર્સ એ/૭૯, ન્યૂ જોગેશ્વરી સોસાયટી, વન્ડર પોઇન્ટ સામે, પુર્વાદીપ શાળા, જાગૃતિ નગર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૪૩૯૪
અમરાઈવાડી જય અંબે કેટરર્સ સી/૩૫, ચંદ્ર વિહાર સોસાયટી, રેવાભાઈ એસ્ટેટ, સુરેલીયા રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૭૯૨૨૫૩૧૭
અમરાઈવાડી જય અંબે ડેકોરેટર્સ ભૂમિ એપાર્ટમેન્ટ, રણછોડજી વાસ, અમરાઈવાડી ગામ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૮૨૨૧૦
અમરાઈવાડી મુકેશ કેટરર્સ બી એન ૧૪, એકતા એપાર્ટમેન્ટ, સીટીએમ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૫૮૪૯૯૫૧
અમરાઈવાડી ઓમ સર્વિસીસ ૮૦ ગણેશ નગર, નિર્મલા હાઉસ સામે, એનએચ નં ૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૫૮૩
અમરાઈવાડી પૂજા કેટરર્સ વાઘજીભાઈ એસ્ટેટ, ગેટ નં ૧, રબારી કોલોની અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૭૭૫૪૨૭
અમરાઈવાડી શ્રી મહાવીર કેટરર્સ ૯૯૯, સરસ્વતી ભવન, શાકભાજી બજાર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૭૯૩૯૧૧૨૫
અસારવા અનેરી ડેકોરેટર્સ અને કેટરર્સ ૨૭, ગુરૂ કલગીધર સોસાયટી, કલાપીનગર, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૪૨૭૮૦૨૬૦૮
અસારવા શ્રી સિદ્ધબાબા કેટરર્સ ૩, વૈકુંઠ નગર, પંજાબ સોસાયટી, ચમનપુરા, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૪૫૦૧૬
અસારવા સ્ટાર કેટરર્સ ૧૧, પંજાબ સોસાયટી, સિવિલ પાસે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૪૦૪૯૬૨૩
આણંદનગર મા ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ ૮, નીલકંઠ પ્લેસ, આણંદનગર, ૧૦૦ ફીટ રોડ, અમદાવાદ એચઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૦૯૯૯૦૯૨૯૧
આંબલી શ્રી ખોડિયારકેટરર્સ પ્રજાપતિ વાસ, આંબલી ગામ, આંબલી, અમદાવાદ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૧૩૪૮
આંબાવાડી ચપાટી.કોમ ઈ/૧૨, ઓજસ એપાર્ટમેન્ટ, એમ્કો બેન્કની નીચે , નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૨૫૦૪૬૯૯૫
આંબાવાડી કરીઝ રેસ્ટોરન્ટ શિવાલિક પ્લાઝા, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ પાસે, આઇઆઇએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૯૨૪૨૪
આંબાવાડી ગણેશ કેટરર્સ એ/૨, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, ઓવરબ્રિજની નીચે, સેટેલાઇટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૩૪૭૭
આંબાવાડી જલારામ માર્કેટિંગ ૧, પૃથ્વી કોમ્પલેક્ષ, ભુદયપુરા ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૫૨૨૫
આંબાવાડી કામેશ્વરી ઈડલી વડા કેન્દ્ર ૨૫, જનપથ શોપીંગ સેન્ટર, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૪૮૪
આંબાવાડી મહેક કેટરર્સ એ ૬, ન્યૂ ગિરધર પાર્ક ફ્લેટ્સ, વ્રજભુમી હવેલી, સી એન શાળા સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૪૦૩
આંબાવાડી ઓપન વિન્ડો બેકરી બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા બિલ્ડીંગ, ઓશન પાર્ક સામે, બીકાનેરવાળા પાસે, બીઆરટીએસ મેઇન રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૦૬૧૯
આંબાવાડી પીનાચે પાર્સલ સર્વિસ ૮૩, તપોવન સોસાયટી, માણેકબાગ હોલની પાછળ, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૦૦૬૧૮૭
આંબાવાડી આર નાનાલાલ ડેકોરેટર્સ આંબાવાડી બજાર, સેન્ટ્રલ બેન્ક સામે, રુદ્ર બિલ્ડીંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૫૪૨
આંબાવાડી રેના પટેલ ૨/૩, રુક્ષ્મણી વલ્લભ સોસાયટી, માણેક બાગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૦૪૭૧
આંબાવાડી શ્રીકુંજ મંડપ ઇન્દ્રપ્રસ્થ ભાગ ૨ સામે, ગોલ્ડન ટ્યૂલિપ ટાવર્સ પાસે, શ્રેયસ ટેકરા રોડ, માણેકબાગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૬૦૧૬
આંબાવાડી સ્વાદ કેટરર્સ ૨, સમીર કોમ્પલેક્ષ, હનુમાનજી મંદિર સામે, એસ.એમ. રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૬૩૫૪
આંબાવાડી વી પુરોહિત કેટરર્સ ૩ / એ, પુનિતાપાર્ક સોસાયટી, નિલમ સોસાયટી સામે, ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૦૭૨
આંબાવાડી વિવેક ડેકોરેટર્સ ૩ સુપ્રીમ ટાવર, એક્સાઇઝ ચોકી પાસે, સી એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૧૯૧૫૯૧
આશ્રમરોડ કોર્નર કાફે ૧૧, નારાયણ ચેમ્બર, પતંગ રેસ્ટોરેન્ટ સામે, નહેરુ બ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૧૯૦૩૩
આશ્રમરોડ ડીલાઈટ મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ શ્રી સિનેમા પાસે, કરાકા બિલ્ડીંગ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૨૪૫૪૧૮૧૯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17