અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સરનામું ફોન નં
અડાલજ દાદા ભગવાન પરિવાર સીમંધર સિટી, આર વર્લ્ડ પાસે, અડાલજ કલોલ હાઈવે, અડાલજ, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૪૨૧ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) (૯૧)-(૨૭૬૪)-૨૩૯૭૪૧૦૦
અમરાઈવાડી નવોદય નવયુગ મંડળ ૬૧, શિવ ચેમ્બર્સ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૯૮૨૩૦૨૬૯
અસારવા ભરતભાઈ સી પટની પોસ્ટ ભુવન, રામેશ્વરસિંહ પોલીસ ચોકી સામે, મેઘાણીનગર, રામેશ્વરસિંહ મહાદેવ રોડ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૪૦૮૭૨૧૪૮૧
અસારવા દિગ્વિજય લાયન્સ ફાઉન્ડેશન સિવિલ ગેટ નં ૩, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૯૨૦
આંબાવાડી અવગ અમદાવાદ મહિલા એક્શન ગ્રુપ અવાજકુંજ બિલ્ડીંગ, નિશાન્ત એપાર્ટમેન્ટ, ભુદરપુરા ગામ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૨૪૬૬
આંબાવાડી દર્શું કેર જાહેર ધર્માદા ટ્રસ્ટ ૨૫૨, માણેકબાગ સોસાયટી, ગેટ નં ૧૧, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૯૫૪
આંબાવાડી કે જે ચોક્સી હોમિયોપેથિક ઔષધાલય ૧૪, જનપથ શોપીંગ સેન્ટર, આઝાદ સોસાયટી સામે, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૬૫૧૧
આંબાવાડી શ્રી આંબાવાડી જૈન સંઘ ડૉ એસવી, રાધાક્રિષ્ણન રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૭૦૦૨
આંબાવાડી શ્રી ગોરધનદાસ બાપુજી બ્રહ્મભટ્ટ ૫૩/૫૪ આઝાદ સોસાયટી, મહાદેવ મંદિર સામે, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૯૮૫૫
આશ્રમરોડ અખિલ ભારતીય મહાજન પરિવાર ટ્રસ્ટ જુના વાડજ બસ સ્ટેન્ડ, પોલીસ ચોકી પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૫૪૪૨
આશ્રમરોડ અક્ષત એન્ટરપ્રાઇઝ અજંતા કોમર્શિયલ સેન્ટરની પાછળ, ઇન્કમટેક્સ ચાર રસ્તા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૫૦૯
આશ્રમરોડ ભારત સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ બી/૫ ૨૮, મહાકાંત કોમ્પલેક્ષ, વીએસ હોસ્પિટલ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૮૯૮૪૫૭૭૯૦
આશ્રમરોડ સ્થળાંતર કામદાર વિકાસ બી/૫૦૩, પ્રીમિયમ હાઉસ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૦૪૬૧
આશ્રમરોડ નવદીપ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ નવદીપ હાઉસ, બીજા માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૩૭૩૭
આશ્રમરોડ પૂર્ણિમા નવનીતલાલ બીજા માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૨૧૮
આશ્રમરોડ સમસ્ત મહાજન ૪, સાનિધ્ય મકાન, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સન્યાસ આશ્રમ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૨૫૦૭૨૯૩૯
આસ્ટોડીયા છીપા કોમ્યુનિટી હોલ છીપા કોમ્યુનિટી સેન્ટર, આસ્ટોડિયા રોડ, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૦૨૨૮
ઇન્કમટેક્ષ કેથોલિક ઈન્ફોર્મેશન સર્વિસ સોસાયટી અમીબેલા મકાન, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સન્માન હોટેલ પાસે, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ સામે, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૨૯૨૨
ઇન્કમટેક્ષ કડવા પાટીદાર ઉત્તેજક મંડળ ૯, રંભા કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સામે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૧૭૮૦
ઇન્કમટેક્ષ વિશ્વ ગુર્જરી બી-૨, ત્રીજા માળે, અજંતા કોમર્શિયલ સેન્ટર, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૧૫૦૫
ઇસનપુર આશીર્વાદ સેવા ટ્રસ્ટ ૭૦/બી/૧૨, તપોભુમી ટેનામેન્ટ, મહાવીર વિદ્યાલય પાસે, ૧૩૨ રીંગ રોડ, ઇસનપુર, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૮૨૨૮
ઉસ્માનપુરા પીરામલ વોટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ચંદન બંગલો, દર્પણ એકેડેમી પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૭૧૧૦૦
ઉસ્માનપુરા વિદ્યાભવન ટ્રસ્ટ નવગુજરાત, બીજા માળે, પી એન્ડ ટી ઔષધાલય ઉપર, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૧૮૪૭
એલિસબ્રીજ અક્રમ વિજ્ઞાન ફાઉન્ડેશન જી-૪૭, એલિસબ્રિજ શોપિંગ સેન્ટર, ટાઉન હોલ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૮૨૮
એલિસબ્રીજ અમુભાઈ વછાણી ત્રીજા માળે, કડવા પટેલ સેવા સમાજ, એલિસબ્રિજ શોપિંગ કેન્દ્ર, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬ (૯૧)-૯૮૯૮૫૩૮૧૩૮
એલિસબ્રીજ આયુ ટ્રસ્ટ ૩૦૩, હરે કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, કોઠાવાલા ફ્લેટ સામે, પ્રિતમ નગર, એલિસબ્રિજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૫૩૦૩
એલિસબ્રીજ બાઇબલ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા બાઇબલ હાઉસ, ગુજરાત કોલેજ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૮૦૭
એલિસબ્રીજ છાગમ પાટીદાર મંડળ ૪ પાર્ક એવન્યુ, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૮૩૦૬
એલિસબ્રીજ દિનેશભાઈ ત્રીજા માળે, એલિસબ્રિજ શોપિંગ કેન્દ્ર, કડવા પટેલ સેવા સમાજ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૦૯૯૩૪૨૪૭૦
એલિસબ્રીજ નાથીબા હરગોવનદાસ ટ્રસ્ટ પી.કે. હાઉસ, બીજા માળે, એમ જે લાયબ્રેરીની પાછળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૭૮૨
1 2 3 4 5 6 7