અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ચર્ચ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ચર્ચ સરનામું ફોન નં
એલિસબ્રીજ ચર્ચ ઓફ નોથ ઇન્ડિયા બાઈબલ હાઉસ, ગુજરાત કોલેજ રોડ, એલિસબ્રીજ,અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૨૬૫૬૧૯૫૦
ખાનપુર કોશી ટી જી ચર્ચ બી-૫, રોયલ એપાર્ટમેન્ટ , ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, એમ્બેસેડર હોટલ પાસે, ખાનપુર,અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૧ ૯૧-૭૯-૨૫૫૦૫૨૮૦
ગોમતીપુર હોલી ફેમીલી ચર્ચ રાજપુર ટોલનાકા પાસે, ગોમતીપુર,અમદાવાદ,૩૮૦૦૨૧ ૯૧-૭૯-૨૨૯૪૦૦૯૪
જમાલપુર સિમ્પસન મેમોરીયલ ચર્ચ ખાન જહાન દરવાજા, જમાલપુર, અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૧ ૯૧-૭૯-૨૫૩૫૧૨૯૯
નવરંગપુરા સેન્ટ ફ્રાન્સીસ ઝેવિયર સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ કેમ્પસ, નવરંગપુરા,અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૯ ૯૧-૭૯-૨૬૩૦૨૪૮૮
બહેરામપુરા ચર્ચ ઓફ નોથ ઇન્ડિયા પેસ્તાર્સ હાઉસ, બહેરામપુરા,અમદાવાદ,૩૮૦૦૨૨ ૯૧-૭૯-૨૫૩૯૮૪૩૦
બહેરામપુરા માર્થોમાં શીરીન ચર્ચ બી-૨, સીયોન નગર સોસાયટી, ક્રિશ્ના કોલોની પાસે, બહેરામપુરા ,અમદાવાદ,૩૮૦૦૨૨ ૯૧-૭૯-૨૫૩૫૩૭૨૯
બહેરામપુરા સેન્ટ મેરી ઓર્થોડોક્સ શીરીન ચર્ચ ૧૩, ક્રિશ્ચિયન સોસાયટી, બહેરામપુરા ,અમદાવાદ,૩૮૦૦૨૨ ૯૧-૭૯-૨૫૩૫૫૪૫૬
બાપુનગર બેથેલ એલિયન્સ ચર્ચ વિક્રમ મિલ પાછળ, બાપુનગર,અમદાવાદ,૩૮૦૦૨૪ ૯૧-૭૯-૨૨૭૪૭૭૩૩
મણીનગર ઇસ્ટ, મેથોડીસ્ત ચર્ચ સીયોન નગર, મણીનગર ઇસ્ટ, અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૮ ૯૧-૭૯-૨૨૭૭૪૮૬૫
સાબરમતી શેરોન ચર્ચ સાબરમતી કોલેજ પાસે, અમદાવાદ,૩૮૦૦૧૯ ૯૧-૭૯-૨૭૫૦૭૯૪૦
સાબરમતી સાયન મેથોડીસ્ત ચર્ચ ધર્મ નગર, સાબરમતી,અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૫ ૯૧-૭૯-૨૭૫૦૬૭૩૧
1