અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની કોલેજ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર કોલેજ સરનામું ફોન નં ઈ-મેલ/વેબસાઈટ
યુનીવર્સીટી સી સી શેઠ કોલેજ ઓફ કોમર્સ ગુજરાતવિદ્યાપીઠપાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૨૭૬૧, ૨૭૫૪૨૮૫૯ -
યુનીવર્સીટી શેઠ દામોદરદાસ સ્કૂલ ઓફ કોમર્સ યુનીવર્સીટીલાઈબ્રેરીનીસામે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ - -
અસારવા કોલેજ ઓફ નર્સિંગ ઇન્સ્ટીટ્યુટ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ - -
આઈઆઈએમ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ (આઈઆઈએમ) આઇઆઇએમરોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૮૩૫૭ director@iimahd.ernet.in
આનંદનગર લોર્ડ્ઝ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ફોર મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝ ૪૦૧પુષ્પકકોમ્પ્લેક્ષ, પ્રહલાદનગરગાર્ડનપાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૨૧૨૧૦ lordseducation@gmail.com
આંબાવાડી સહજાનંદ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ પાંજરાપોળેનીસામેકામધેનુંકોમ્પ્લેક્ષનીસામે, એલકોલોની, નહેરુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ - -
આંબાવાડી ઈ ઈ પી એમ બીઝનેસ  કોલેજ ૧૯ઇન્કલાબસોસયતીઓફસીજીરોડ, ગુલબાઈટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૯૯૭૪૬૯૭૯૪૯ -
આંબાવાડી ઇન્ડિયન સ્કૂલ ઓફ બીઝનેસ મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ત્રેશન આંબાવાડીસર્કલપાસે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ - -
આંબાવાડી ગવરમેન્ટ પોલીટેકનીક પાંજરાપોળચારરસ્તાઆંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૨૮૫ -
આશ્રમરોડ રેક્ષ એન્વાયર્મેન્ટ સાયન્સ પરલી ૫૦૧નીરમાંહાઉસ, ટીમ્સઓફઇન્ડિયાનીપાસેવાઈસપ્રેસિડેન્ટહોટેલનીબાજુમાં, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૮૪૧ -
આશ્રમરોડ સી સી શેઠ કોમર્સ કોલેજ નવગુજરાત કોલેજકેમ્પસ, લોટસસોસાયટીપાસે, ગુજરાતવિદ્યાપીઠસામે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
આશ્રમરોડ એચકે કોમર્સ એન્ડ આર્ટસ કોલેજ હેન્ડલૂમહાઉસનીસામે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
આશ્રમરોડ નવગુજરાત આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ગુજરાતવિદ્યાપીઠનીસામે, લોટસસોસાયટીનીપાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
આશ્રમરોડ શ્રી વિનાયક કોલેજ ૬જનપથકોમ્પ્લેક્ષ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
આશ્રમરોડ બી જે મેડીકલ કોલેજ સિવિલહોસ્પિટલકામ્પાઉન્દ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૭૨૧ -
આશ્રમરોડ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પોસ્ટઓફીસનવજીવન, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૧૩૯૨ -
આશ્રમરોડ કોલેજ ઓફ ઓટોમોબાઇલ એન્જીનીઅરીંગ ઇન્દાસ્ત્રીહાઉસસેલર, નટરાજસિનેમાપાછળ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
આસરવા પર્પ્લેજિયા હોસ્પિટલ સિવિલહોસ્પિટલકેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ - -
ઇન્કમટેક્ષ સી યુ શાહ સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ઇન્કમટેક્ષ ક્રોસ્સિંગપાસે, ગુજરાતવિદ્યાપીઠપાછળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
ઉસ્માનપુરા એરોમા કોલેજ ઓફ કોમર્સ કમરટ્રસ્ટબિલ્ડીંગ, રણછોડજીમંદિરપાસેસોમનાથરોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૧૩ - -
ઉસ્માનપુરા સરસ્વતી કોલેજ એ-૭અન્કીનીહાઉસ, ઉસ્માનપુરાબગીચાનીપાછળ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ - -
એલિસબ્રીજ એચ એ કોલેજ ઓફ કોમર્સ લોગાર્ડનનીસામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
એલિસબ્રીજ એસ એલ યુ કોમર્સ કોલેજ એલિસબ્રીજપોસ્ટઓફીસનીસામે  અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
એલિસબ્રીજ જી એલ એસ ઈન્સ્તીત્યુંત ઓફ કોમર્સ પ્રોમાંર્ત્તનીસામે, લોગાર્ડનનીપાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
એલિસબ્રીજ રાષ્ટ્રીયભાષા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ  રાષ્ટ્રીયભાષાહિન્દીભવન, નગરીહોસ્પિટલપાસે,  એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
એલિસબ્રીજ ઇન્ટરનેશનલ કોલેજ ઓફ ફાઈનાન્સ પ્લાનીન્ગ્સ ૨૧આકિકકોમ્પ્લેક્ષ, લાયન્સહોલનીસામેનાલંદાહોટેલપાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૦૦૦૨૨૦૦ -
એલીસબ્રીઝ નવનીતલાલ રણછોડીયલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ બીઝનેસ મેનેજમેન્ટ લોગાર્ડનનીસામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯૨૬૫૬૪૮૩૬ -
એલીસબ્રીઝ આઈ ફેન ૮૦૮, ૮મોમાલશીતીરતનાકોમ્પ્લેક્ષ, સેન્ટરપોઈન્ટનીસામે, પંચવટી૫રસ્તા, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
એલીસબ્રીઝ ગુજરાત કોલેજ ઇન્દરરેસીડેન્સી હોટેલનીસામે, અન્ડરબ્રીજપાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ - -
એસજીહાઈવે નીરમાં ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી એબ્લોકરૂમન૧૦૧, છારોડીગામ, એસજીહાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૧૭૨૪૧૯૦૧/ ૯૦૨/ ૯૦૩ www.nirmauni.ac.in, www.aieee.nic.in
1 2 3 4 5