અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના રસોઈ જાણકાર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર રસોઈ જાણકાર સરનામું ફોન નં
ગાંધીનગર ગાંધી એગ્રો ફાર્મ સર્વે નંબર ૭૭૩, વિલેજ પિપલજ, ગાંધીનગર એચઓ, ગાંધીનગર ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૮૮૫
ગાંધીનગર સોનલ કૂકીંગ ક્લાસિસ પ્લોટ નં ૧૯૦/૨, સેકટર ૨બી, ગાંધીનગર એચઓ, ગાંધીનગર ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૯૦૯૦૧૪૬૭૫
થલતેજ રેનુ ગુપ્તા હોબી અને કૂકીંગ ક્લાસિસ ૪૦૮, શૈલી કોમ્પલેક્ષ, ઓફ ટીવી ટાવર, હોટેલ કન્ટ્રી ઇન સામે, સુરધારા સર્કલ, સાલ હોસ્પિટલ રોડ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૩૭૭
પ્રહલાદનગર સ્વાદિષ્ટ હોમ્સ કૂકરી ક્લાસિસ ક્યુ/૨૦૩, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ૬, ઔડા ગાર્ડન, એચડીએફસી બેંક ગલી, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૬૭૦૭
બોડકદેવ સુમીરા શાહ કૂકીંગ ક્લાસિસ ૫, સૌમિલ બંગલો, આઇઓસી પેટ્રોલ પંપની પાછળ, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૮૬૬
મણીનગર ફૂડ આર્ટ કૂકીંગ ક્લાસિસ ૩૧, મુક્ત મધુર સોસાયટી, યોગંધા પાર્ક પાસે, સરદાર પટેલ સ્કૂલની પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૨૨૮૦૨૦૮૦૪
લાલ દરવાજા પલેરી મોહમદ સર્વિસીસ ભદ્રકાળી માતા મંદિર પાસે, લાલ દરવાજા બહાર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯) - ૨૫૩૫૪૩૨૭
1