અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની કુરિયર સર્વિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર કુરિયર સર્વિસ સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી પૂનમ કુરિયર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નાગરવેલ પોલીસ ચોકી સામે, નાગરવેલ હનુમાન ચાર રસ્તા, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૧૮૨૭
અમરાઈવાડી શ્રી અંજની કુરિયર સર્વિસ ૧૨, શિવ ચેમ્બર, સીટીએમ ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૩૨૮૯૬૨૯૦૧
અસલાલી હિન્દુસ્તાન કાર્ગો મૂવર્સ એ-૫, પોપ્યુલર એસ્ટેટ, અસલાલી પોલીસ સ્ટેશન સામે, અસલાલી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૪૫ (૯૧)-૯૯૯૮૯૯૫૪૦૪
અસલાલી શ્રી અંજલી કુરિયર સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બી/૯, રઘુવીર એસ્ટેટ, એન એચ ૮, શેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે, અસલાલી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૭ (૯૧)-૯૩૭૭૦૪૪૪૪૧
અસલાલી શ્રી મારૂતિ કુરિયર સર્વિસ પ્રા. લિમિટેડ ૮ / બી, રઘુવીર એસ્ટેટ, નેશનલ હાઇવે ૮, અસલાલી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૭ (૯૧)-(૨૭૧૮)-૨૬૨૭૬૧
અસલાલી ટીસીઆઈ એક્સપીએસ ગોડાઉન નં ૩, ભૂમિ એસ્ટેટ, અસલાલી પોલીસ સ્ટેશન સામે, અસલાલી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૭ (૯૧)-(૨૭૧૮)-૨૬૨૩૪૦
અસારવા શ્રી મારૂતિ કુરિયર સર્વિસ પ્રા. લિમિટેડ ૧૦૩, મહાદેવ કોમ્પ્લેક્ષ, પ્રથમ માળ, સિવિલ હોસ્પિટલ ગેટ નં ૩ સામે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૮૫૫૦૮
અસારવા શ્રીજી એક્સ્પો ઈમ્પો ૧૫, મેરીડ ક્વાર્ટર, સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, ટીબી રોડ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૪૬૯
આંબાવાડી આસ્થા ઈન્ટરનેશનલ કુરિયર એફ/૮, અગ્રવાલ આર્કેડ, કેસર ટાવર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૮૮૨૧
આંબાવાડી ચિપ્સ ઈન્ટરનેશનલ કુરિયર દુકાન નં ૨, શ્રીકુંજ એપાર્ટમેન્ટ, લક્ષ્મી ડેરી, સન ફોટોની સામે, ચાવડા ફૂટવેરની ઉપર, નહેરુ નગર રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૩૦૭૦
આંબાવાડી મધુર કુરિયર સર્વિસ ૮૬૭/૩, આંબાવાડી, સમરથનગર ક્રોસ રોડ, હાંસોલ - સરદારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૮૨૫૮૯૫૮૯૦
આંબાવાડી ઓન ડોટ કુરિયર અને કાર્ગો લિમિટેડ ૫, મહાત્મા ગાંધીકુંજ સોસાયટી, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૨૮૦૮૮૩
આંબાવાડી ઓવરનાઈટ એક્સપ્રેસ લિમિટેડ ૩૦૬, અમૂલ્ય કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, સ્વાતી એપાર્ટમેન્ટ સામે, આંબાવાડી ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૨૭૦૫૦૯૦૩
આંબાવાડી પ્રોફેશનલ કુરિયર્સ એ/૨૦, નવકાર કોમ્પલેક્ષ, સેલેર, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૬૯૭૪૮
આંબાવાડી પૃથ્વી કુરિયર બી-૩, અરોરાવીહાર કોમ્પલેક્ષ ભોંયતળિયું, છડાવાડ પોલીસ ચોકી સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૦૯૯૦૨૬૦૨૭
આંબાવાડી શ્રી અંજની કુરિયર સર્વિસ બી/૧, નંદ કોમ્પલેક્ષ, એસબીઆઈ બેન્ક સામે, ઉદયપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૧૨૧૮૬
આંબાવાડી શ્રી અંજની કુરિયર સર્વિસ પેરેડાઈઝ, ભોંયતળિયું ૧, કેતવ પેટ્રોલ પંપ સામે, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૦૧૯૦૧
આંબાવાડી શ્રી મહાવીર કુરિયર સર્વિસ પ્રા લિમિટેડ ૧૦, સુંદર ગોપાલ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, આંબાવાડી સર્કલ, સેન્ટ્રલ મોલ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૨૭૯૯૯
આંબાવાડી શ્રી મારૂતિ કુરિયર સર્વિસ પ્રા લિમિટેડ ૧૭, મોનાલીસા ફ્લેટ્સ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૫૪૬૦
આંબાવાડી પ્રોફેશનલ કુરિયર્સ આણંદ મંગલ કોમ્પલેક્ષ ૩, જી ૩ ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ડોક્ટર હાઉસ સામે, એપોલો હોસ્પિટલ. પરિમલ ગાર્ડન, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૬૮૮૧
આશ્રમ રોડ, પૅગસુસ કુરિયર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, નીલમણી ચેમ્બર્સ, સેલ્સ ઇન્ડિયાની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૬૩૮
આશ્રમરોડ એરોમેક્ષ ઈન્ટરનેશનલ કુરિયર ૫૬, જનપથ કોમ્પલેક્ષ, સેલેર, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટરની સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૫૨૦૨૨
આશ્રમરોડ બ્લુ ચિપ એક્સપ્રેસ આશ્રમ રોડ, દિનેશ હોલ પાસે, ઇન્કમટેક્સની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૩૧૨૮૯૯
આશ્રમરોડ બ્લુ ડાર્ટ એક્સપ્રેસ લિમિટેડ શાલીમાર કો ઓપરેટીવ હાઉસિંગ સોસાયટી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, દિનેશ હોલ પાસે, એમ્બેસી બજાર પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૨૧૨૩૪
આશ્રમરોડ બ્લુ ડાર્ટ એક્સપ્રેસ લિમિટેડ ૧૫-૧૬ નાનાલાલ ચેમ્બર, ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૩૦૩
આશ્રમરોડ બ્લુ ડાર્ટ એક્સપ્રેસ લિમિટેડ આશ્રમ રોડ, રામોલ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૧૧૧૨૦
આશ્રમરોડ કમ્બાઇન્ડ કુરિયર સર્વિસ ૯/૧૦, નાનાલાલ ચેમ્બર્સ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સામે, ઓલ્ડ રિઝર્વ બેન્ક અને સિટી ગોલ્ડ સિનેમા પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૪૦૩૮
આશ્રમરોડ ડીટીડીસી કુરિયર અને કાર્ગો લિમિટેડ ૧૦, મીલ ઓફિસર્સ કોલોની, ઓલ્ડ રિઝર્વ બેન્ક, ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૬૧૦૭૦૧
આશ્રમરોડ ફેડરલ એક્સપ્રેસ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શાલીભદ્ર એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સંસ્કૃત બિલ્ડીંગ સામે, સેલ્સ ઇન્ડિયા સામે, આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક લેન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૬૩૯૮
આશ્રમરોડ ફ્લાયકિંગ કુરિયર સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જી/૬, હેમ કૂટ કોમ્પલેક્ષ, જનપથ બિલ્ડિંગ પાછળ, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૫૨૧૬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16