અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ક્રેન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ક્રેન સરનામું ફોન નં
ઇસનપુર ગુરુ રામદાસ ક્રેન સેવા ૩૧-૧ સુંદર કોલોની, સમ્રાટ નગર, મુક્તિજીવન હાઇસ્કુલ સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૯૯૮૨૩૨૩૨૩
ઓઢવ વિક્રાંત ઇકવીપમેન્ટ ૫૧, જી.આઇ.ડી.સી., કઠવાડા જી.આઇ.ડી.સી., રોડ નં ૩, ઓઢવ ગામ, અમદાવાદ -. ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૦૨૨૦૬
ગાંધીનગર સાઈ કૃપા ક્રેન સેવા ૦૨, કોઠારી કોમ્પલેક્ષ, નીલકંઠ હોટેલ પાસે, રકનપુર, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૭૨૧ (૯૧)-૯૮૭૯૦૯૮૩૪૯
ચિલોડા જે એસ ક્રેન સેવા ૯, એકતા શોપીંગ સેન્ટર, ઓક્ટ્રોય નાકા સામે, એન.એચ ૮, નાના ચિલોડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૩૮૭૯૯
નરોડા હાઈ-ટેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પ્લોટ નં ૭૦૪ એ, ફેઝ IV જી.આઇ.ડી.સી., નરોડા જીઆઇડીસી, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૨૯૮૫
નારોલ સુખમની ક્રેન સેવા નારોલ સર્કલ, અસલાલી રોડ, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-૯૮૨૫૦૭૯૭૮૩
બાપુનગર મેટ્રો ક્રેન રૂમ નં ૪૫, લોખંડવાલી ચાલી, નુરમહેર હોટેલ સામે, રખિયાલ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૯૧૩૬૮૫૫૩૬
રખિયાલ એન આઈ ક્રેન સેવા ૯, પાયલ શોપીંગ સેન્ટર, સોમા ટેક્સટાઈલ્સ મીલ મહેતા પેટ્રોલ પંપ સામે, રખિયાલ રોડ, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૧૮૫
રામોલ શાર્પ એન્જીનિયરિંગ એ-૧૪, મહાદેવ એસ્ટેટ, સીટીએમ રામોલ રોડ, રામોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૭૫૮૩
વટવા શ્રી ગજાનન લીફ્ટર્સ ૭, ક્રિષ્ના એસ્ટેટ, જીઆઇડીસી, એફ/૩, હોટેલ ભગવતી પાસે, ત્રિકમપુરા ક્રોસ રોડ, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-૯૩૭૭૩૫૬૧૩૬
શાહીબાગ ફોરમ હોઈસ્ટ પ્રા. લિમિટેડ ૧ પાર્વતી ઔદ્યોગિક એસ્ટેટ, પોલીસ કમિશનર કચેરીની પાછળ, અટવાડીપુર, દુધેશ્વર રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૬૭૫૪
સી ટી એમ અય્યપા લોજિસ્ટિક્સ ૨૩, સાલ્વી કોમ્પલેક્ષ, બરોડા એક્સપ્રેસ હાઇવે સામે, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૨૦૭૫૮
1