અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની સાંસ્કૃતિક ગ્રુપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સાંસ્કૃતિક ગ્રુપ સરનામું ફોન નં
એલિસબ્રીજ આલિયાન્સ ફ્રેન્કેઈસ વીર કિનારીવાળા રોડ, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૬૫૬૦૨૭૧, (૦૭૯) ૨૬૪૦૧૫૫૧, ૯૮૭૯૧૧૫૫૮૪, ૯૯૭૯૮૬૬૩૪૧
એલિસબ્રીજ ત્રિમૂર્તી થિયેટર્સ ૧૫૩, મદલપુર, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૬૫૭૫૪૭૦, ૯૮૨૫૮૫૩૨૫૩, ૯૮૨૫૧૯૨૦૬૩
એસ.જી.રોડ કર્ણાવતી કલબ લિમિટેડ શેલ્બી હોસ્પિટલ સામે, શક્તિ પેટ્રોલ પંપ સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૬૦૬૦ 
ખાનપુર રાઇફલ ક્લબ મિલીટરી શિક્ષણ કેમ્પસ, કામા હોટેલ પાસે, ભાવના કોલેજ પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૦૯૫૭ 
ગાંધીનગર ગુજરાતની ઇસ્લામિક સંસ્કૃતિ સોસાયટી ૨૪ સેકટર, ગાંધી નગર, અમદાવાદ ૩૮૨૦૧૦, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૩૨૨૫૩૨૧, ૯૮૨૫૦૭૪૨૫૨, ૯૮૨૫૦૩૩૯૩૭
ગુરુકુળ અર્ચણ શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક એકેડેમી ઇ-૧, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવર, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૭૯૧૩૭૧૦
ગુરુકુળ બાંગો નૃત્ય હોલ ૭, મૂનલાઇટ કોમ્પલેક્ષ, ડ્રાઇવ ઈન રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨, ગુજરાત (૦૭૯) ૬૫૪૨૧૪૨૭,  ૯૩૨૭૦૧૩૦૨૨
ગુરુકુળ ગલ્ફ પ્રદર્શન કેન્દ્ર ૧, એમ્પાયર ટાવર, સીજી રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૬૪૪૦૨૧૭, (૦૭૯) ૨૬૬૦૭૭૫૭, ૯૯૭૪૪૦૭૦૨૭, ૯૮૨૫૩૫૫૫૫૯
ગુરુકુળ રીયલ સાંસ્કૃતિક ગ્રુપ એ-૨, અમોધ-૨, વૃંદાવન કોમ્પ્લેક્ષની પાછળ, ગુરુકુળ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૯૮૦૩૬૧૭૦ 
ગોમતીપુર નટકલા મંડળ ૫૨, બળીયાકાકા સોસાયટી-૨, ગોમતીપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૧, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૨૭૪૦૭૨૨
ઘાટલોડિયા સરસ્વતી સંગીત વર્ગ ૨૧-૨૨, અર્જુન ટાવર, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૬૧, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૭૪૧૨૬૭૫,  ૯૮૯૮૫૭૪૦૧૨
જોધપુર ઝાંઝરી આર્ટ ગ્રુપ એ-૨, શગુન કોમ્પલેક્ષ, જોધપુર ગામ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૦૭૯) ૬૫૨૧૪૬૬૫, (૦૭૯) ૨૬૮૧૧૯૭૩, ૯૮૯૮૦૯૮૮૮૦
નવરંગપુરા માહિતી અને લાયબ્રેરી નેટવર્ક સેન્ટર યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ડ કમિશન કેમ્પસ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૬૩૦૫૯૭૧
નવરંગપુરા કામધેનુ ટેલિ કમ્યુનિકેશન ૨, સિલ્વર પેલેસ, સ્વસ્તિક સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૦૭૯) ૬૫૪૫૮૧૮૩,  ૯૨૨૭૨૪૮૭૯૬
નવરંગપુરા લેઈલા અને પુરુષોત્તમ હઠેસિંગ વિઝ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટર કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ કેમ્પસ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૦૭૯) ૬૫૨૪૦૪૭૭, (૦૭૯) ૨૬૩૦૬૬૯૧,  ૯૮૨૫૭૮૨૬૧૮
નવરંગપુરા વિક્રમ સારાભાઈ કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર કોમર્સ છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૦૮૫, (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૯૧૪, ૯૮૨૫૨૪૩૬૦૩
નવરંગપુરા કન્ટ્રી વેકેશન ક્લબ ઇન્ડિયા લિમિટેડ ૪૦૩\/૪૦૪, પ્રેરણા આર્બર, ચોથા માળે, ગિરીશ કોલ્ડ ડ્રિંક સામે, યુએસ પિઝા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૮૮૫૬૭ 
નારણપુરા સંસ્કૃતિ કલ્ચર ગ્રુપ ૫-૨૫, પત્રકાર કોલોની, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૭૪૯૪૮૧૬, ૯૪૨૬૦૮૨૮૨૧, ૯૮૨૪૩૮૭૦૦૦
પાલડી કલાલાયમ ૯, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સોસાયટી, વસંતકુંજ સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૬૬૧૨૪૩૩,  ૯૮૭૯૭૮૫૦૧૪
બોડકદેવ ઓળખાણ સાંસ્કૃતિક ક્લબ ૧૧, મોહિની ટાવર, ઉચ્ચ સ્તર, અભિમાન હોટેલ, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૬૬૦૧ 
બોપલ કલા સુર્યા ડાન્સ અને કલા એકેડમી આમ્રપાલી શોપિંગ મોલ, પ્રથમ માળે, બોપલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૮,  ૯૯૨૫૨૪૭૯૭૫, ૯૭૨૭૭૧૭૯૭૫
મણીનગર સ્વરગુર્જારી સ્કુલ ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ ૨૧-૧, ઘડિયાળી કોમ્પલેક્ષ, કૃષ્ણબાગ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ (૦૭૯) ૨૫૪૬૮૪૭૦,  ૯૮૯૮૦૦૮૧૬૨
રાણીપ રંગોળી સંગીત અને નૃત્ય કેન્દ્ર ૨૦, નીલકંઠ મહાદેવ શોપીંગ સેન્ટર, રાણીપ, અમદાવાદ ૩૮૨૪૮૦, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૭૫૩૦૬૬૬
રાણીપ રંગભૂમિ અને મીડિયા સેન્ટર ચૈનપુર રોડ, ન્યૂ રાણીપ, રાણીપ, અમદાવાદ ૩૮૨૪૮૦, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૭૫૩૧૫૧૧, (૦૭૯) ૨૯૨૯૮૪૦૪,  ૯૮૨૪૩૧૩૧૮૮
વસ્ત્રાપુર રિધમ નૃત્ય અને સંગીત હોલ બી-૨, હિમાની કોમ્પલેક્ષ, લાડ સોસાયટી રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૬૭૫૦૮૫૦, (૦૭૯) ૨૫૪૬૮૩૭૯,  ૯૮૨૫૯૨૯૨૬૬
વાડજ પ્રીતિ રંગભૂમિ ૪, પૂજા એપાર્ટમેન્ટ, નવા વાડજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૭૬૪૧૨૭૫
સેટેલાઈટ ડ્રીમલાઈન સાંસ્કૃતિક ક્લબ અને ઈવેન્ટસ એ-૩૨ સચિન ટાવર, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૦૮૧૩ 
1