અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના પડદા વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પડદા વેપારી સરનામું ફોન નં
અમદુપુરા કે એમ રૂપાવાલા રૂપાવાલા બિલ્ડીંગ, લઝીઝ સ્વીટ પાસે, મોહમાંદડી દુકાન સામે, ઈદગા રોડ, અમદુપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૪૩૮
આંબાવાડી અનુનય ફેબ લિમિટેડ ૩/૪, શિવાલિક પ્લાઝા, અટીરા સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૭૮૩૨
આંબાવાડી કિંગ્સ કર્ટેન ૫, નેહરુનગર ફ્લેટ્સ, હનુમાનજી મંદિર, એસ.એમ. રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૦૬૩૭
આંબાવાડી પ્રમુખ સજાવટ . ૪-૫, સેટેલાઇટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૩૧૭૫
આંબાવાડી વૈશાલી એન્ટરપ્રાઇઝ ૧૪, શિરોમણી કોમ્પલેક્ષ, ઉચ્ચ સ્તર, ઓશન પાર્ક સામે, ગોપાલ ટાવર પાસે, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૦૨૦૬
આંબાવાડી આશિષ ફોમ અને ફર્નિશિંગ ૩ ૪, અંતરીક્ષ ટાવર, ઉચ્ચ સ્તર, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ, કામધેનુ કોમ્પલેક્ષ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૫૭૧
આંબાવાડી રામદાસ ચીક મેકર સી એન વિદ્યાલય, સુપ્રિમ ટાવર સામે, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૯૭૨૩૬૬૨૮૪૦
આશ્રમ રોડ કયપી કોર્પોરેશન ૧-૨, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, સન્યાસ આશ્રમ પાસે, પતંગ હોટેલ લેન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૪૪૧
આશ્રમ રોડ કોબાવાલા ફર્નિશિંગ ૧૫ / બી, જાદવ ચેમ્બર્સ, સેલ્સ ઇન્ડિયાની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૬૪૧૭
આશ્રમ રોડ જયલક્ષ્મી ફર્નિશિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૧૧૬/૧૨૩, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા બસ સ્ટોપ પાસે, જૈન મંદિર સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૧૧૫૬
આશ્રમ રોડ કે જી જાળી અને ફેબ્રિક્સ એ-૩, આશ્રમ રોડ, જય હિન્દ સામે, પ્રેસ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૭૮૬
ઇન્કમટેક્સ માર્શ સિસ્ટમ એ-૪, હિમાલયા પાર્ક સોસાયટી, આયુર્વેદિક ભવન પાસે, ન્યૂ આરબીઆઈ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૩૧૦૩
ઇન્કમટેક્સ કોમર્શિયલ ટ્રેડર્સ એલ એલ ૧, રાધાકિશન એવન્યુ, ગોલ્ડન ટ્રાયેન્ગલ સામે, સ્ટેડિયમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૩૧૨૦૨૨
ઇન્કમટેક્સ કૃષ્ણ કોર્પોરેશન એલ એલ ૧, ગોલ્ડન ટ્રાયેન્ગલ સામે, સ્ટેડિયમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૯૨૪૦
ઇસનપુર કુનાલ હેન્ડલૂમ હાઉસ ૧૭, વેરાહીમાતા મંદિરની સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૮૨૧૮૧
ઇસનપુર દત્ત ઈન્ટીરીયર ડી/૪૯, જયકૃષ્ણ સોસાયટી, ઇસનપુર સ્મશાનઇન્ટીરિયર સામે, રામવાડી પાણી ટેન્ક પાસે, રામવાડી, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૮૮૬૬૮૩૮૦૧૦
ઉસ્માનપુરા ટ્રાન્સ બ્લાઇંડ્સ અને વિન્ડો કર્ટેન નગીનદાસ ચેમ્બર, ચોથા માળે, ઔડા કચેરી સામે, ઉસ્માનપુરા રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૨૭૯
એલિસબ્રિજ હેન્ડલૂમ કોર્નર એલ-૨૫, મહારાણા કોમ્પલેક્ષ, વીએસ હોસ્પિટલ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૧૪૧૭૫
એલિસબ્રિજ એચ નીતિન ૭૭, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, સન્યાસ આશ્રમ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૫૩૩
એલિસબ્રિજ વિષના પોલીપેક પ્રા લિ. બી/૭૦૮, પ્રીમિયમ હાઉસ, ગાંધીગ્રામ રેલવે સ્ટેશન પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૩૨૯
એલિસબ્રિજ વિરાટ આંતરરાષ્ટ્રીય ૧૪, પ્રિતમનગર પાસે, પ્રથમ ઢાળ, એલિસબ્રિજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૯૬૯
એસ.જી.રોડ નેશનલ હેન્ડલૂમ કોર્પોરેશન દેવ આર્ક મોલ, બેઝમેન્ટ, ઇસ્કોન સર્કલ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૯૩૭૪૭૮૮૦૪૨
એસ.જી.રોડ ડ્રેપ શોપ મોન્દીલ રીટેઈલ પાર્ક, રાજપથ ક્લબ પાસે, ઇસ્કોન મોલની પાછળ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૦૦૦૯
એસ.જી.રોડ રીફ્ફ ગુરૂદ્વારા સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૮૮૬૬૦૦૪૩૩૩
એસ.જી.રોડ ભારત ફર્નિશિંગ દુકાન નં ૬, સાર્થીક ૨, રાજપથ ક્લબ સામે, એસ.જી. રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૨૦૨૭
એસ.જી.રોડ ડ્રેપ શોપ ૭, પટેલ એવન્યુ, ગુરુદ્વારા પાસે, ગ્રાન્ડ ભગવતી સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૭૭૧૭
એસ.જી.રોડ સંસ્કૃતિ ફર્નિશિંગ ૧, સાર્થીક સ્ક્વેર, જીએનએફસી ટાવર પાસે, ગ્રાન્ડ ભગવતીની બાજુમાં, એસ.જી. હાઇવે રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ -. ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૦૧૯૦
એસ.જી.રોડ એટમોસ્ફિયર ધ ફાઇન ફર્નિશિંગ સ્ટોર યુનિટ, જી-૧, સાર્થીક ઉપભવન, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ફન રિપબ્લિકની જોડે, સેટેલાઈટ રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૭૭૯૯
ઓઢવ અક્ષય એન્ટરપ્રાઇઝ ૧૪/૧૪, મહાલક્ષ્મી એપાર્ટમેન્ટ, સોનીની ચાલી, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૨૪૧૩૩૨૪૭
કાંકરિયા આર્ટ પૅક ફેબ્રિકેટર્સ નારણભાઈ મુખી એસ્ટેટ, ભુલાભાઈ પાર્ક રોડ, ઓલ્ડ પાયલટ ડેરી રોડ, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૦૨૭૨
1 2 3 4 5 6 7 8