અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના સાયબર કાફે વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સાયબર કાફે સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી હાર્ડ રોક સાયબર કાફે જીએફ -૧૨, ગોયલ ટાવર, ગુલબાઈ ટેકરા પોલીસ ચોકી સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૯૭૨૫૯૯૧૦૯૮
આંબાવાડી વેબ પ્લેનેટ ૪, આઝાદ સોસાયટી, પોલિટેકનિક, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૨૨૭૨૦૬૫૬૧
આંબાવાડી વી અને યુ ઓનલાઇન / વી અને યુ કોર્પોરેશન ૨૦૨, સંસ્કાર કોમ્પલેક્ષ, કેતવ પેટ્રોલ પંપ પાસે, પોલીટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૧૭૬૬
આંબાવાડી સ્પેસ એજ કોમ્યુનિકેશન એલ-૪-૪૮, આનંદવિહાર ફ્લેટ્સ, હિંમતલાલ પાર્ક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૫૬૩૭
આશ્રમ રોડ પ્રિયાંશી સાયબર કાફે ૧૭૭, ચીનુભાઈ ટાવર, હેન્ડલૂમ હાઉસ સામે, નટરાજ સિનેમા સામે, એચ.કે. કોલેજ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૯૨૪૨૨૭૮૨૧
આશ્રમ રોડ શ્રી ગણેશ સાયબર કાફે ૫, રાત્નાનાભ કોમ્પલેક્ષ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૭૦૪૨૮
આશ્રમ રોડ પ્રાઈમ સાયબર કાફે ૧૭૭, ચીનુભાઈ ટાવર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૯૧)-૯૯૨૪૨૨૭૮૨૧
ઇન્કમટેક્સ કેપિટલ ઇ સર્વિસ જી/૮, પાર્શ્વનાથ ચેમ્બર, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૪૯૩૧, (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૪૯૩૩
ઇસનપુર આશિર્વાદ સાયબર કાફે ૧૨, ગોવિંદવાડી શોપિંગ કેન્દ્ર, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૫૦૪૧૪૫૪
ઇસનપુર ક્રેઝી.કોમ દુકાન નં ૩૩૩૯, ક્રાંતિનગર, જયકૃષ્ણ સોસાયટી સામે, રામવાડી બસ સ્ટોપ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૮૮૦૦૫૭૫૯૬૫
ઇસનપુર સતનામ વ્યાપાર કેન્દ્ર ઇ/૧, શક્તિ શોપિંગ સેન્ટર, સમ્રાટ નગર સામે, નેશનલ હાઇવે ૮, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૦૧૦૦
ઇસનપુર ડીવીએલ સાયબર કાફે બી/૪૪, વારાહી પાર્ક, શ્રીજી કોર્નર, વટવા રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૮૪૬૦૩૦૨૩૯૩
ઇસનપુર સેમ્સ કાફે ૧૦, હરીકૃપા કોમ્પલેક્ષ, ખારવાલા બસ સ્ટોપ પાસે, ઇન્દ્ર્માની શાળા, વટવા રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૯૯૮૪૮૭૨૨૮
ઇસનપુર આશીર્વાદ સાયબર કાફે ૧૨, ગોવિંદવાડી શોપિંગ સેન્ટર, ઇસનપુર, અમદાવાદ ૩૮૨૪૪૩, (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૬૮૦૫
ઉસ્માનપુરા ફ્રેન્ડ સાયબર કાફે સી-૧, સુપ્રશનના કોમ્પલેક્ષ, પંચશીલ બસ સ્ટોપ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત (૯૧)-૯૩૭૭૩૩૪૪૦૩
એલિસબ્રિજ ડિમ્સ સાયબર કાફે યુએલ/૧૨, મહારાણાપ્રતાપ કોમ્પલેક્ષ, કાપડિયા ગેસ્ટ હાઉસ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૬૬૨૯૩૬૬૩૬
એલિસબ્રિજ પરિમલ સાયબર કાફે ૫-૮, પાર્ક એવન્યુ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૫૨૭૫
કાંકરિયા મહાલક્ષ્મી સાયબર કાફે ૫, ભુલાભાઈ કોમ્પલેક્ષ, એડીસી બેન્ક સામે, ભુલાભાઈ પાર્ક ક્રોસ રોડ, કાંકરિયા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૯૨૪૬૨૭૧૮૯
કાંકરિયા બિટ્સ 'એન' બાઇટ્સ સાયબર પાર્ક ૪, તિરૂપતિ એવન્યુ, પુષ્પકુંજ, કાંકરિયા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૨, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૧૭૨૬
કાલુપુર મધર ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ દુકાન નં ૫૮૧/૨૧/૭, ભાટિયા વાડી, કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન સામે, બીએસએનએલ બિલ્ડિંગની આગળ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૨૩૦૦
કૃષ્ણનગર સાયબર ઝોન ૩૦, તિરૂપતિ કોમ્પલેક્ષ, સરદાર ફાચર, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-૯૬૦૧૮૪૫૩૪૨
કૃષ્ણનગર સાયબર પ્લેનેટ ૧૧, ડાહ્યાભાઈ ચેમ્બર્સ, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ ૩૮૨૩૪૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૦૮૭૧
કોબા ફ્લાય નેટ સાયબર કાફે ૧૫, પ્રથમ માળે, હોમિયોપેથિક કોલેજ સામે, કબીર એન્કલેવ, અમદાવાદ ગાંધીનગર હાઈવે, કોબા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૯૯૭૪૮૯૨૭૦૪
ખમાસા સાયબર પ્લસ ૪, દસક્રોઈ ચેમ્બર, એએમસી બિલ્ડીંગ પાસે, ખમાસા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૩૧૫૪૭
ખાડીયા રાધે સાયબર કાફે ૧૭૧૩, વડા પોળ, બહુચર માતા મંદિર પાસે, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૨૨૮૧
ખાનપુર આઈ નેટ સાયબર કાફે ૧૦૬, ગોલ્ડન ટાવર, પ્રથમ માળે, કે બી કોમર્શીયલ સેન્ટર પાસે, જેપી ચોક, દીનબાઈ ટાવર રોડ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૨૭૫૩૫૩૩૫
ખાનપુર વૈશ્વિક સાયબર કાફે એ-૨ અલ શીફા એપ્લિકેશન, પથબ્રેકિંગ મસ્જિદ સામે, ખાનપુર, અમદાવાદ -. ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૮૭૩૪૯૨૬૦૩૩
ખાનપુર આઈ નેટ સાયબર કાફે ૧૦૬, ગોલ્ડ ટાવર, ખાનપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૧૭૦૭
ખોખરા મહેમદાબાદ ઓમ સાયબર કાફે ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સી-૬, રાધે શોપિંગ મોલ, ડિનર નોક રેસ્ટોરન્ટ પાસે, નેશનલ હેન્ડલૂમ, ખોખરા સર્કલ, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૩૧૯૭
ગાંધીનગર ઓશન સાયબર કાફે બી/૩, મેઘ મલ્હાર કોમ્પ્લેક્સ, સેક્ટર -૧૧, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૧૯૮૪
1 2 3 4 5 6 7 8