અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ડેરી પ્રોડક્ટ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ડેરી પ્રોડક્ટ વેપારી સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી શ્રી જનતા આઇસક્રીમ ૩૫, ભાર્વી ટાવર, શારદા શાળા સામે, સીટીએમ ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૮૫૮૫૭૭
અમરાઈવાડી ખોન્દલ આઈસ પાર્લર જનતાનગર, ટોરેન્ટો પાવર પાસે, ન્યૂ કોટન મીલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૩૨૮૦૮૮૮૩૫
અમરાઈવાડી શ્રીરામ માવા દિલવાલા નગરવેલ હનુમાન સામે, સંજય ચોક, સત્યમ નગર રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૭૬૨૭૧૧
અમરાઈવાડી શ્રી લક્ષ્મી દુગ્ધાલય ૧૯૨, રબારી કોલોની, સત્યમનગર રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૭૯૪૪૧૮૬૨
અમરાઈવાડી શ્રી ખોડિયાર દુગ્ધાલય બી/૭, બંસીધર નગર, રબારી કોલોની, વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૭૦૬૫૨
અમરાઈવાડી પટેલ ડેરી પાર્લર ૬, ગણેશ પાર્ક, મહાદેવનગર, ગોપી બંગલો રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૨૫૬૪૬૯૫૩
અમરાઈવાડી ઉમિયા ડેરી પાર્લર ૧, હરિહર પાર્ક, ફૂલવાડી સોસાયટી સામે, મહાદેવ નગર, વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૫૧૦૫૯૭
અસારવા રાધે ડેરી પાર્લર ૯, મહાદેવ કોમ્પ્લેક્ષ, સિવિલ હોસ્પિટલ ગેટ ૨ સામે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૮૫૭૫૪
અસારવા શ્રી સુરશોભા એન્ટરપ્રાઇઝ કોલસા નો ડેલો, દાદા હરિની વાવ, પોલિસ ચોકી પાસે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૧૭૪૦૨૪
અસારવા ડોલ્ડા ડેરી લિમિટેડ એચ/૧૭, અભિષેક એસ્ટેટ, અસારવા ઓવરબ્રિજ પાસે, સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૧૬૨૪૪૩
આંબાવાડી રિલાયન્સ ફ્રેશ ગ્રાન્ડ મોલ, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૪૦૦૨૪૩૬૨
આંબાવાડી રિલાયન્સ ફ્રેશ રાજશ્રી એન્કલેવ, ટ્યૂલિપ સિટાડેલ સામે, માણેકબાગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૬૪૫૦૯૮૨૭
આંબાવાડી મનમોહન ચવાણા અને સ્વીટ માર્ટ છાબડા બિલ્ડીંગ, આંબાવાડી બજાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૬૨૦૪૬
આંબાવાડી રિલાયન્સ ફ્રેશ ઘનશ્યામ એવન્યુ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૬૫૧૦૦૧૩૧
આંબાવાડી આણંદ સ્વીટ્સ નમકીન ૩, સમીપ, વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ સામે, શ્રેયસ રેલવે ક્રોસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૦૭૨૮૫
આંબાવાડી અષ્ટમંગલ એ/૭૬, સોમેશ્વર કોમ્પલેક્ષ ૧, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૭૬૧૯૨૭
આંબાવાડી એમ એસ દુધિયા ૮, શાંતિ ટાવર, માણેકબાગ હોલ પાસે, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૬૦૧૦૪૮
આંબાવાડી શ્રી લક્ષ્મી ગૃહ ઉદ્યોગ હનુમાન મંદિર પાસે, એસ.એમ. રોડ, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૩૦૨૧૧૩
આંબાવાડી આણંદ ડેરી ૭, નંદકુટિર, ડોક્ટર હાઉસ પાસે, પરિમલ ક્રોસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૬૩૦૧૭
આંબાવાડી પટેલ ડેરી ૧૦/૧૧, મનોરમા કોમ્પલેક્ષ, હિંમતલાલ પાર્ક, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૬૦૨૯૫૫૪
આશ્રમ રોડ અંકુર ફુડ્સ ૫, એમ્બેસી બજાર, દિનેશ હોલ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૫૮૦૫૧૦
આસ્ટોડિયા કૃષ્ણ માવા કેન્દ્ર ૧૫૫૭, અંબિકા હોટેલ સામે, આસ્ટોડિયા રંગાતી બજાર નાકા, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૧૧૪૬૬૪
આસ્ટોડિયા બંસીલાલ નગીનદાસ એન્ડ સન્સ ૨૧૪૦, રંગાતી બજાર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સામે, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૧૪૫૩૮૩
આસ્ટોડિયા અંબિકા દુગ્ધાલય રસિક ચોક, આસ્ટોડિયા ચકાલા, આસ્ટોડિયા ચકાલા રોડ, આસ્ટોડિયા ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૩૮૪૪૬૯
ઇસનપુર રિલાયન્સ ફ્રેશ દુકાન નં ૧૧ થી ૧૬, રાધે કૃષ્ણ વિલા, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, ગોવીંદ વાડીની બાજુમાં, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)- ૬૪૫૦૯૮૩૨
ઇસનપુર શ્રીજી ડેરી ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઇસનપુર બસ સ્ટોપ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૭૩૦૦૮૦
ઇસનપુર ફરકી હાઉસ ઓફ લસ્સી રાધાકિશન વિલા, જયમાલા ક્રોસ રોડ, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)- ૬૫૨૫૫૫૧૪
ઇસનપુર શ્રીજી ડેરી એ ૩,૪, રાધે કિશન વિલા, જયમાલા બસ સ્ટેન્ડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૮૧૦૦૯૮
ઇસનપુર શુભલક્ષ્મી ડેરી ૭, સુરભી પાર્ક, પુષ્પમ કોમ્પલેક્ષ સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)- ૬૯૯૦૬૦૯૮
ઇસનપુર ગાયત્રી સેલ્સ એજન્સી ૩૩, સવિતા પાર્ક, લોટસ શાળા સામે, રાજેશ્વરી ઇસનપુર રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૪૨૬૦૧૦૯૦૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17