અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના જીન્સ સ્ટોર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જીન્સ સ્ટોર્સ સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી અંજલી ફેશન પોઇન્ટ ૩, ઈશ્વરકૃપા શોપિંગ સેન્ટર, વસ્ત્રાલ રોડ, સુરેલીયા એસ્ટેટ-વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)- ૯૪૨૭૮૦૪૧૮૪
અમરાઈવાડી અગ્રવાલ સિલેક્શન આઝાદ ચોક, સત્યનારાયણ નગર, ઓલ્ડ દેના બેન્ક પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૩૭૪૧૭૮૩૩૮
અમરાઈવાડી મોહન ફેશન ૧/૨, આશિષ નગર શોપિંગ સેન્ટર, જનતાનગર, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૨૫૪૯૬૩૦૬
અમરાઈવાડી કાબરીયા રેડીમેડ જીએફ-૧૪, સિદ્ધિવિનાયક કોમ્પલેક્ષ, સુખરામ નગર ક્રોસ રોડ, ન્યૂ કોટન મીલ ચાર રસ્તા પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૪૧૮૫૭૯૩
અમરાઈવાડી રેડ અને વ્હાઇટ ફેશન ૧૩, બંસીધર શોપિંગ સેન્ટર, રેવાભાઈ શોપિંગ સેન્ટર સામે, રબારી કોલોની ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)- ૯૮૯૮૬૭૬૮૬૮
આસ્ટોડિયા જેકી ફેશન સ્ટુડિયો મોદી સેન્ડવિચ સામે, રંગાતી બજાર, આસ્ટોડિયા ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)- ૯૮૯૮૯૫૯૯૯૪
આસ્ટોડિયા એવરરેડી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ ૧૪૪૫/૧, એસ્ટોરિયા રંગાતી બઝાર, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૦૧૩૮
ઇન્કમટેક્સ કોટન ક્લબ ૧૨૪, અજંતા વ્યાપારી સંકુલ, ઇન્કમટેક્સ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)- ૯૩૭૪૪૬૫૪૦૧
ઇસનપુર કૃતિકા ફીનીશીંગ ૭૧, બોમ્બે ડિલક્સ વેરહાઉસ, મોણી હોટેલ પાસે, ઇસનપુર નારોલ હાઇવે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૪૬૧૭૩૧૨
ઇસનપુર મા મેલડી ગાર્મેન્ટ્સ પુરષોત્તમ એસ્ટેટ, જલપરી કોમ્પલેક્ષ પાસે, મારુતિ શો રૂમ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)- ૯૩૨૭૪૯૨૫૧૬
એસ.જી.રોડ ગ્રીનફાઈબર દુકાન ૨૪૩/એ, ઇસ્કોન મેગા મોલ, ઇસ્કોન મંદિર પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૮૧૮૦
એસ.જી.રોડ રિલાયન્સ ટ્રેન્ડ પ્રથમ માળે, ઇસ્કોન મેગા મોલ, ઇસ્કોન મંદિર પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૨૧૩૦
એસ.જી.રોડ કલર પ્લસ ઇસ્કોન મેગા મોલ, પ્રથમ માળે, રાજપથ ક્લબ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૮૦૨૯
એસ.જી.રોડ કેન્ટાબિલ આંતરરાષ્ટ્રીય કપડાં દુકાન નં ૧૧૨, દેવ આર્ક મોલ, પ્રથમ માળે, બિગ બજાર સામે, ઇસ્કોન સર્કલ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૬૧૬૯૧૮
એસ.જી.રોડ સ્ટેટસ કવો ૨૦૭, ઇસ્કોન મેગા મોલ, બીજા માળે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૮૮૭૧૨
એસ.જી.રોડ બ્લુ બુદ્ધા ધ સ્ટાઈલ ગુરુ ગ્રાઉન્ડ ફલોર, દુકાન નં ૬, એટ્રીયમ ૨, ઇસ્કોન મોલ, ઇસ્કોન મંદિર પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૯૨૪૪૯
કાંકરિયા મહાતુલસી એન્ટરપ્રાઇઝ ૮૪, હીરાભાઈ બજાર, દિવાન બલ્લુભાઈ શાળાની બાજુમાં, કાંકરિયા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૮૨૫૯૨૦૧૩૮
કાલુપુર સિલ્વર ક્રિયેશન ૩૦૬, મહાલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, ઘીકાંટા મેઇન રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૧૧૩૭
કુબેરનગર અનિલ ડેનીમ વર્લ્ડ સી ૨૧૧/૧, શાંતિપ્રકાશ મંદિર સામે, રાજવીર રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૫૧૩૫
કુબેરનગર મેઘા​ફેશન્સ ૧૩-૧૪, મિલાન કોમ્પલેક્ષ, સેલર, સતરામ બજાર, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)- ૯૩૨૮૯૩૯૬૯૭
કુબેરનગર રોમિયો રેડીમેડ ૪, મિલાન કોમ્પલેક્ષ, સતરામ બજાર સામે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૧૮૬૮૩
ખોખરા મહેમદાબાદ નંદી અપેરલ્સ પ્રા લિ ૪૬, યશ નિકેતન કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, ખોખરા પોલીસ સ્ટેશન સામે, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૧૬૩૦
ગાંધી રોડ ન્યુ સ્ટોર ૧૮૭૦, જુમ્મા મસ્જિદ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૭૯૧૬
ગાંધી રોડ પૂજા સ્ટોર્સ ૧૯૨૭, ફુવારા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૨૫૬૭
ગાંધીનગર લેવિસ દુકાન સુપર મોલ ૨, યુનિટ ૨, ઇન્ફોસિટી, ગાંધીનગર ગુજરાત - ૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૧૩૧૯૭
ગાંધીનગર સિન્ક્રોન ગ્લોબલ સીમંધર સિટી, અડાલજ, ગાંધીનગર ગુજરાત - ૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-૯૮૯૮૧૯૧૧૧૫
ગાંધીનગર ગ્રીનફાઈબર દુકાન દુકાન નં ૨, હવેલી આર્કેડ, સેકટર ૧૧, ગાંધીનગર હો, ગાંધીનગર ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૬૪૫૯
ગાંધીનગર બ્રાન્ડી ક્લોથ બાર સિટી પલ્સ, ગાંધીનગર હો, ગાંધીનગર ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૨૨૯૨૬
ગાંધીનગર સિટી પોઇન્ટ બી -૯, પ્રથમ માળે, ડિસ્ટ્રિક્ટ શોપિંગ સેન્ટર, સેક્ટર ૨૧, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૨૧ (૯૧)-૯૪૨૭૩૫૯૩૩૯
ગુરુકુળ જિન્સ ૩ / એ, દુકાન નં ૧, મંગલ કોમ્પલેક્ષ, વિશુત્ર બંગલો, સુભાષ ચોક, એ-વન શાળા સામે, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૩૭૭૦૦૧૨૪૪
1 2 3 4 5 6