અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ડાયેટીશિયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ડાયેટીશિયન સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી દિયા કેર નેહરુનગર ક્રોસ રોડ પાસે, એલ કોલોની સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૪૧૦૪ 
આંબાવાડી સુજીવન હોસ્પિટલ ૨૦૪, અભિગમ કોમ્પલેક્ષ, પરિમલ ક્રોસિંગ પાસે, ડોક્ટર હાઉસ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૬૭૭૭ 
આંબાવાડી યુવા જીમ માયુ ટાવર, બેઝમેન્ટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૬૫૨૫૪૩૨૨,  ૯૯૭૪૪૦૮૬૧૫
આંબાવાડી યુનિક ફિટનેસ વર્લ્ડ  ૪૨, તપોવન સોસાયટી, બેન્ક ઓફ બરોડાની ઉપર, આંબાવાડી, અમદાવાદ (૦૭૯) ૬૫૪૩૧૪૨૩, (૦૭૯) ૨૬૬૩૧૭૯૮,  ૯૮૨૫૦૮૩૯૯૫
ઇન્કમટેક્ષ રુચા ફાર્મા પ્રા લિમિટેડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ઐશ્વર્યા એપાર્ટમેન્ટ, નવરંગપુરા ઈશ્વર ભુવન પાસે, સ્વાતી સોસાયટી, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૮૭૨૮ 
એલિસબ્રીજ ડાયેટ કેન્દ્ર એપોલો હોસ્પિટલ સિટી સેન્ટર કોર હાઉસ સામે, પરિમલ ગાર્ડન, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૬૩૧ 
એલિસબ્રીજ ડૉ મહેશ સંઘવી સંઘવી હોસ્પિટલ, સાતમાં માળે, એમ.જે લાઇબ્રેરીની પાછળ, મેડિકેર બિલ્ડીંગ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૫૦૮ 
એલિસબ્રીજ ડો ઓ પી ગુપ્તા એ-૧૦૭, ડોક્ટર હાઉસ, પરિમલ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૧૩૧ 
એલિસબ્રીજ ગુજરાત અંતઃસ્ત્રાવી સેન્ટર ૨૦૧, સિલ્વર બ્રુક બી, પરિમલ ક્રોસિંગ, ડોક્ટર હાઉસ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૨૬૭ 
એલિસબ્રીજ ડો સીમા શાહ સ્નેહપુર રાજનગર કલબ સ્ટ્રીટ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, (૦૭૯) ૨૬૪૬૦૫૬૦,  ૯૯૨૫૧૩૮૫૬૬
એસ.જી.રોડ સ્ટુડિયો દે ફીઝીક  ૨૦૧, દેવાર્ક મોલ, ઇસ્કોન મોલ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ગુજરાત (૦૭૯) ૬૫૪૪૦૮૨૧,  ૯૭૨૫૩૩૯૯૪૬
ખાનપુર પારસી જિમખાના  હોટેલ કામા રોડ, ખાનપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૫૬૦૦૧૩૩
ગુરુકુળ શોપ ઇન શોપ જીમ અને હેલ્થ સેન્ટર હેરિટેજ પ્લાઝા, પાંચમાં માળે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ ટાવરની સામે, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૩૬૧૯ 
ઘાટલોડિયા ડો ચંદ્રિકા બી પટેલ એફ-૫, શ્યામરથ ટાવર, કેકે નગર ક્રોસ રોડ પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૬૩૦૦ 
ચાંદલોડિયા શ્વેતા નાગર ડાયેટીશિયન કંસલ્ટંટ ઇ-૩૦૪, વંદેમાતરમ સિટી, ગોતા રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, ન્યૂ એસ.જી. હાઇવે, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૭૯૨૬ 
જમાલપુર નરસિંહ ક્લિનિક જગન્નાથ મંદિર પાસે, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૬૩૬૩ 
જુહાપુરા ઇકરા હોસ્પિટલ એચ,એન નં ૮, બાગે ફીરદોશ સોસાયટી, ખુરશીદ પાર્ક સામે, સરખેજ રોડ, સોનલ ટોકીઝ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૮૨૮ 
થલતેજ વસંત નેચરક્યોર હોસ્પિટલ આરોગ્યધામ, ઉદગમ સ્કૂલની બાજુમાં, થલતેજ ટેકરા, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૮૬૧ 
થલતેજ પરસાણા સ્લીમ અને ફીટ  ૪૦૧/૪૦૨, શૈલે, સુરધારા સર્કલ, થલતેજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત  ૯૮૯૮૦૨૧૦૧૦
નરોડા ડૉ રાજેશ કે પટેલ ૧, ગણેશ એપાર્ટમેન્ટ શોપિંગ, દુર્ગાનગર સોસાયટી સામે, સંતૂર ફેક્ટરી પાસે, એએમટીએસ બસ સ્ટોપ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૪૨૬૩૭૩૭૪૯ 
નરોડા રેડ બુલ બોડી ફિટનેસ કાન્ધારી કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, નરોડા રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૫, ગુજરાત  ૮૦૦૦૨૬૦૨૦૨, ૯૭૧૪૭૧૮૪૬૯
નવજીવન બોડીલાઈન હેલ્થ ક્લબ ૨૯, સુવાસ કોલોની, સેન્ટ ઝેવિયર્સ શાળા રોડ, નવજીવન, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૭૭૩ 
નવરંગપુરા પરસાણા હેલ્થ કેન્દ્ર પ્રા લિમિટેડ ૩૦૧-૩૦૩, અક્ષર આર્કેડ, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન સામે, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૯૮૦૨૫૨૦૮ 
નવરંગપુરા સુશ્રુષા નવનીત મેમોરિયલ હોસ્પિટલ સરદાર પટેલ સેવા સમાજ સામે, નવરંગપુરા ટેલીફોન એક્સચેન્જ, મીઠાખળી છ રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૭૮૪ 
નવરંગપુરા લાઈફ ફિટનેસ પોઇન્ટ  અભિલાષા બિઝનેસ સેન્ટર, ત્રીજા અને ચોથા માળે, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત (૦૭૯) ૪૦૩૦૦૭૩૮,  ૯૭૨૪૬૫૭૯૭૦
નવરંગપુરા મિકી મહેતા ૩૬૦ જીમ  સ્પેક્ટ્રમ હેલ્થ કેર, સાકાર નિકેતન સોસાયટી લિમિટેડ, સ્પેક્ટ્રમ હાઉસ, સ્ટેડિયમ રોડ, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૦૭૯) ૪૦૭૦૪૫૬૯
નવરંગપુરા ડો રુચા મજમુંદાર  નવરંગપુરા ટેલીફોન એક્સચેન્જ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૦૭૯) ૨૬૪૦૫૦૫૭
નવાવાડજ સત્યા હોસ્પિટલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સી/૨૦૩-૨૦૪, સ્વેની કોમ્પલેક્ષ, વિજયા બેન્ક, અખબારનગર સર્કલ, રીંગ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ ઉપર - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૦૮૦૭ 
નારણપુરા ડો દીપક શાહ ૩૨, અંકુર કોમ્પલેક્ષ, કાલુપુર કોમર્શિયલ બેન્કની પાછળ, અંકુર ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૦૦૪૩ 
નારણપુરા સિલ્વર લાઈફ હેલ્થ કેન્દ્ર આરંભ કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત (૦૭૯) ૩૦૧૮૮૦૦૭,  ૯૮૭૯૫૦૮૦૦૭, ૯૮૭૯૩૧૪૬૮૦
1 2