અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈલેકટ્રીશીયન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર ઈલેકટ્રીશીયન સરનામું ફોન નં
અમદાવાદ શ્રી અમરદીપ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ હાર્ટકેશ્વર સર્કલની પાસે, ખોખરા રોડ, ખોખરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૦૭૯) ૨૨૭૮૨૦૩૧
અમરાઈવાડી જી. એસ. પી. પાવર કટીંગ ૧૪૯/૧, શંકર એસ્ટેટ, રેવાભાઈ એસ્ટેટ પાછળ, ગોકુલ નગર પાસે, સી.ટી.એમ. અમરાઈવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૫૮૬૧૩૫૭
અમરાઈવાડી મહીન્દ્રા ઈન્સટ્યુડ ૮૦ શંકર એસ્ટેટ, રેવાભાઈ એસ્ટેટ પાસે, સી.ટી.એમ. અમરાઈવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૨૧૩૩૨૧૨
અમરાઈવાડી સયોગ ઈલેકટ્રીકલસ બી/૫ ધનજીભાઈ એસ્ટેટ, રેવાભાઈ એસ્ટેટ પાસે, સી.ટી.એમ મીલ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૫૮૫૬૩૮૩
અમરાઈવાડી ઉમા એન્ટરપ્રાઈસ ૪ મીનાક્ષીપાર્ક શોપીંગ સેન્ટર, ગાયત્રી મંદિર સામે, સી.ટી.એમ. પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૫૮૫૩૦૮૨
અમરાઈવાડી સન લાઈટ ઈલેકટ્રીકલ ૯, સીરોમણી શોપીંગ સેન્ટર, બરોડા એક્ષપ્રેસ હાઈવે સામે, સી.ટી.એમ. અમરાઈવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૬૫૪૨૯૪૭૬
અમરાઈવાડી ગાયત્રી ટુર્લ્સ સેન્ટર શોપ નં-૭, નટરાજ એસ્ટેટ, પોલિશ સ્ટેશનની પાસે, નાગરવેલ હનુમાન રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૨૭૪૭૨૬૯
અમરાઈવાડી રાજ ઈલેકટ્રીકલ્સ એફ-એફ-૨, અરવિંદ એસ્ટેટ પાર્ટ-૨, અંબિકા હોટલની સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાજ-૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૫૮૫૭૧૭૫
અસારવા સતનામ ટ્રેડીંગ કંપની ૬-એ/૨, જીવરામ માસ્ટર ચાલ, બાલ ભવન સામે, નવી સીવીલ રોડ, અસારવા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૬ (૦૭૯) ૨૨૬૮૪૬૭૨
અસારવા મન્જુ સાયકલ એન્ડ રેડીયો સેન્ટર રામચંદ્ર કોલોની, વોટર ટેન્કની પાસે, ચમનપુરા, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ ૯૮૯૮૬૧૭૪૦૦
આંબલી ઘનશ્યામ ટ્રેડીંગ કં ૮, આરચી બંગ્લોઝ, હીરા રુપા હોલની પાસે, આંબલી, બોપલ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૦૨૭૧૭) ૨૬૯૨૪૯૫૦
આબાવાડી ડેલીગેટ ઈલેકટ્રીકલસ સેલ્સ એન્ડ સર્વીસ.... એ - ૧૦, કામધેનુ કોમરીકલસ કોમ્પલેક્સ,સહજાનંદ કોલેજ સામે, પાજરાપોળ, આબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૩૦૭૭૬૧
આબાવાડી અમરદીપ કન્ઝ્યુમર સ્ટોરસ ૬/૭, પેરાડીસ સોપીંગ સેન્ટર, કેતવ પેટ્રોલ પંમ્પ, પોળીટેકનીક રોડ, આબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૩૦૦૭૪૮
આબાવાડી સુભદ્રા ઈલેકટ્રીક કંપની હીરા બાગ પાસે, ચાદાવાડ પોળીસ ચોકી પાસે, કલ્યાણ ઝેલેર્સ સામે, આબાવાડી બજાર, આબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૪૬૫૦૧૫
આબાવાડી ડિસેન્ટ ઈલેકટ્રીક કં રાજસ્થાન એપાર્ટમેન્ટ, જૈન દેરાસર સામે, નેહરુ નગર ક્રોસ રોડ, માણેકબાગ રોડ, આબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૪૨૩૪૧૩
આબાવાડી ભારત ઈલેકટ્રીક કોર્પોરેશન આબાવાડી ૩ અભિગમ, ડોક્ટર હાઉસ સામે, પ્રિમલ રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે, આબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૪૬૫૩૧૧
આબાવાડી ઓરબીટ ઈલેકટ્રકલ સર્વિસ સી/૪ વિશ્વશાંતિ એપાર્ટમેન્ટ, આજાદ સોસાયટી સામે, આબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૫૩૯૪૭
આબાવાડી સ્વતિક એન્ટરપ્રાઈસ(આબાવાડી) ૨ આચલ કોમ્પલેક્ષ, ભુદરપુરા રોડ, આબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ ૯૮૨૫૨૯૯૧૫૩
આંબાવાડી વીકલ્પ ઈલેક્ટ્રીકલ્સ ૧, ઓમ સેન્ટર, શ્રેયર્સ ક્રોસીંગની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૬૦૮૪૪૨
આશ્રમરોડ આશા ટ્રેડીંગ કં. ૩૦૮, રત્નદિપ કોમ્પલેક્ષ, લોહા ભવન પાસે, અમરીસ પારીખ હોસ્પિટલ સામે, જુના હાઈકોટ લેન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૩૯૩
આશ્રમરોડ મારૂતિ મલ્ટીલીંગ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ ૮૧૦ હેમકુટ બિલ્ડીંગ, નેહરૂ બ્રીજ સામે, એલ.આઈ.સી. બિલ્ડીંગ પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૭૪૯૨૯
આશ્રમરોડ શીવકૃપા લેકટ્રીકસ ૨૪, કેપીટલ કોર્મસીયલ સેન્ટર, સંન્યાસ આશ્રમ પાસે, ટાઉન હોલ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૫૭૯૯૦૯
આશ્રમરોડ મહિન્દ્રા ઈલેકટ્રીક સ્ટોર્સ બી ૮૦૧, પ્રિમીયમ હાઉસ, ગાંધીગ્રામ રેલ્વે સ્ટેસન્ડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૬૬૩૮૨૩૦૮
આશ્રમરોડ જય ચેમ ઈન્ડ્રસ્ટ્રી/જી.એમ.ટ્રેડીગ કં. ૩૦૪/એ, હરેક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૮૦૦૭૭
આશ્રમરોડ જાનક ઈન્ડ્રસ્ટ્રી માર્કેટીંગ ૧, હરીસીધ ચેમ્બર, પહેલો માળ, ઈન્કમ ટેક્ષ સર્કલ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૫૨૩
આશ્રમરોડ ક્રિષ્ના ઈલેક્ટ્રોનીક્સ સી-૬૮, કેપીટલ કોમર્શીયલ સેન્ટર, સન્યાસ આશ્રમ, ટાઉન હોલની સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૩૦૦૨૫૯૭૮
આશ્રમરોડ જય એન્ટરપ્રાઈસ ૨૦૨, શ્રેયર્સ કોમ્પલેક્ષ, દિનેશ હોલની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૫૫૩૦૬૪૪૫
આશ્રમરોડ અંકિતા ઈલેક્ટ્રોનીક્સ એન્ડ રેફ્રીઝરેશન ૮૨, કેપિટલ કોમર્શીયલ સેન્ટર, જનપથ કોમ્પલેક્ષની સામે, સન્યાસ આશ્રમ રોડની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૭૫૭૯૭
આશ્રમરોડ વૈદિહી એન્ટરપ્રાઈસ ૧-એ, કાલીંગ બેઝમેન્ટ, બાટા શોરૃમની પાછળ, માઉન્ટ કેરમલ સ્કુલની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૮૭૨૮૧
ઇન્કમટેક્ષ નેનો ઈલેકટ્રીકલસ ૧૦૨ હીમાદ્રી કોમ્પલેક્ષ-૨, અમરીસ પારીખ હોસ્પિટલ સામે, જુના હાઈકોર્ટ લાઈન, ઈન્કમ ટેક્ષ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪ (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૯૮૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17