અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી ઘટના આયોજકો વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘટના આયોજકો સેવા સરનામું ફોન નં
અમદાવાદ ગાંધી કોર્પોરેશન અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૨૭૦૪૭૪૨૫
અમદાવાદ દોસ્તી ઈવેન્ટ ઓગેનાઈઝર અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૮૧૪૧૭૭૪૧૭૭
અમદાવાદ એચ ઓ ઓરેંજ પ્રોડક્શન અમદાવાદ એચ ઓ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૫૮૬૮૧૧૧૪૮
અમરાઈવાડી મહેશકુમાર એન્ડ પાર્ટી ૨૧/૨૫૨, જવાહરનગર, ઈન્દીરાનગરની પાછળ, એ.ઈ.સી.ઓફિસની સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬. (૯૧)-૯૮૨૫૦૫૯૫૯૩
અમરાઈવાડી ગુરુકૃપા લાઈટ ડેકોરેટર્સ ૪૬/૭૯૯, શીવનગર, નાગરવેલ હનુમાનની પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૩૪૭૩૨૫
આંબાવાડી જિંગલ બીટ્સ ૧૮/૨૧૫, પરીશ્રમ એપાર્ટમેન્ટ, વિમાનગરની પાસે, ઉમિયા વિજયની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. (૯૧)-૯૮૨૪૫૯૯૦૫૭
આંબાવાડી રીવાઝ ઈવેન્ટ ગોલ્ડન તુલીપ બંગ્લોઝ, શ્રેયર્સ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. (૯૧)-(૭૯)- ૨૯૨૯૬૭૨૫
આંબાવાડી રીવાઝ ઈવેન્ટ ઓગ્રેનાઈઝર ૩૧૦, અમુલ્યા કોમ્પલેક્ષ, સેન્ટ્રલ મોલની પાછળ, ક્રિષ્ના એર્ડવટાઈઝીંગની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. (૯૧)-૮૪૦૧૦૦૦૦૦૪
આંબાવાડી ઈન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ઈવેન્ટ ૩૧૦, ધીરજ એવન્યુ, છાળાવાડ પોલિસ સ્ટેશન, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. (૯૧)-૯૮૨૫૭૧૦૬૫૦
આંબાવાડી પ્રિયાંશી ઈન્ટરીઈમેન્ટ બી-૯૦૧, વૈભવ ટુ એપાર્ટમેન્ટ, માણેકબાગ સોસાયટીની પાસે, સીતા ડેલની સામે, શ્રેયર્સ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. (૯૧)-૯૮૨૪૦૩૮૩૭૫
આંબાવાડી બટરફ્લાય ઈવેન્ટ એફ-૫, જનપથ એપાર્ટ, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. (૯૧)-૮૮૬૬૧૩૨૪૯૫
આંબાવાડી ઘુંનઘટ ઈવેન્ટ એલ-૨, વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયર્સ ક્રોસીંગની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૬૩૦૧૨૧
આંબાવાડી શારદા ઈવેન્ટ ૧૬/૪, ગર્વમેન્ટ એલ. કોલોની, નહેરુનગર, સહજાનંદ કોલેજ ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. (૯૧)-૯૦૩૩૦૦૬૬૯૦
આંબાવાડી પ્રીશ્મ ઈવેન્ટ એફ/૬, ૧ લે માળે, રાજશ્રી એન્કલેવ, રીલાયન્સ ફ્રેશ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૬૩૬૪૫૦૬
આંબાવાડી રેઈન્બો ઈવેન્ટ મેનેજમેન્ટ ૭૦૩, જયશીવા ટાવર, આઝાદ સોસાયટીની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૮૦૦૦૪૯૧૫૮૬
આંબાવાડી ગોપલી ગ્રુપ ઓફ કંપની ૧૦૧, સુંદર ગોપાલ કોમ્પલેક્ષ, બિઝનેશ સેન્ટર, મોનાલીસા ટાવરની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૪૩૩૧૬
આરટીઓ મનીષ એન્ટરપ્રાઈસ ૩/૧, ઘનશ્યામ ચેમ્બર્સ, આર.ટી.ઓ.સુભાષબ્રિજની સામે, અમદાવાદ, એચ.ઓ., અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-૯૩૨૭૦૪૨૮૮૧
આશ્રમ રોડ બાબા એન્ટરપ્રાઈઝ ૧૨૧, ચીનુભાઈ ટાવર, એચ.કે.કોલેજની પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. (૯૧)-(૭૯)- ૩૦૨૨૮૮૭૭
આશ્રમરોડ સ્કાય એક્સપોર્ટ નેટર્વક સપથ આઈ.આઈ, વાડજ ચાર રસ્તાની પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૨૨૮૮૮૬૩૩૩
આશ્રમરોડ અલ્કા આર્ટ ટી-૬, વિક્રમ ચેમ્બર્સ, ઈન્કમટેક્ષ ઓફિસની પાસે, સેલ્સ ઈન્ડિયાની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. (૯૧)-(૭૯)- ૩૦૦૮૯૦૯૯
આશ્રમરોડ રીધમ કોમ્યુનીકેશન ૧૨૧, ચીનુભાઈ ટાવર, એચ.કે.કોલેજની પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. (૯૧)-(૭૯)- ૩૦૦૭૦૫૨૯
આશ્રમરોડ બિગ બ્રધર્સ ઈવેન્ટ એસ.બી.હેમકુટ ટાવર, એલિસબ્રીજ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૯૨૪૦૯૦૯૬૦
આશ્રમરોડ અંબિકા એક્ઝીબીશન ૧૧૧, મંગલ મૂર્તિ કોમ્પલેક્ષ, શીવ સીનેમાની પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૫૮૦૧૫૬
આશ્રમરોડ રી મલ્ટી સર્વિસ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ હાઉસ, ૧લે માળે, ગાંધીઘ્રામ રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, પદમા ચેમ્બર્સની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)- ૩૦૦૮૦૦૫૬
આશ્રમરોડ કેવીલ ઈવેન્ટ ઓગ્રેનાઈઝર ૧૫, રંભા કોમ્પલેક્ષ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સામે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. (૯૧)-(૭૯)- ૬૫૨૨૪૪૪૫
આશ્રમરોડ ડી.જે.પ્રિન્સ આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૬૦૦૦૦૭૭૫૦
આશ્રમરોડ સિલ્વરલાઈ વર્લ્ડ વાઈડ સી-૪૦૮, સપથ-૨, એસટી લર્ન હોટલની પાસે, ઈન્કમટેક્ષ, આશ્રમરોડ, અણદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૯૭૪૩૫૩૮૫૧
આશ્રમરોડ સ્કાય એક્સપોનેટવર્ક બી/૪૨૭, સપથ-૨, વાડજ બસ સ્ટોપની પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૨૫૫૭૭૭૫૫
આશ્રમરોડ જેપોચ ગ્રુપ ૩ બી, સરીતા દર્શન, જયહિંદ પ્રેસની સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૫૮૪૪૦૧
આશ્રમરોડ ડી.જે.મીતુલ એ/૨૧૦, ઓક્સફોર્ડ એવન્યુ, સુ.યુ.શાહ કોલેજની સામે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૪૭૮૮૭૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17