અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ફળ વિક્રેતા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ફળ વિક્રેતા સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી રિલાયન્સ ફ્રેશ ગ્રાન્ડ મોલ, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૪૩૬૨
આંબાવાડી વેજી માર્ટ ૭,૮, રુદ્ર કોમ્પલેક્ષ, કલ્યાણ જ્વેલર્સ સામે, છરવાડ પોલીસ ચોકી પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૮૧૯૦૨
આંબાવાડી રિલાયન્સ ફ્રેશ રાજશ્રી એન્કલેવ, ટ્યૂલિપ સીતાડેલ સામે, માણેકબાગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૯૮૨૭
આંબાવાડી રિલાયન્સ ફ્રેશ ઘનશ્યામ એવન્યુ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૦૦૧૩૧
ઇસનપુર રિલાયન્સ ફ્રેશ દુકાન નં ૧૧ થી ૧૬, રાધે કૃષ્ણ વિલા, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, ગોવીંદ વાડીની બાજુમાં, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૯૮૩૨
એરપોર્ટ વાસલ શાહ શાકભાજી ૬૦૫/૧ જવાહર કોલોની, એરપોર્ટ નજીક સરદારનગર, એરપોર્ટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૮૨૯
એસ.જી.રોડ મોર ફોર યુ સુદર્શન ટાવર, અજન્તા ઈલોરા રોડ, નિકિતા પાર્ક પાસે, સત્તાધાર સર્કલ રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૧૧૨૦૬
કાલુપુર કમલ ફળો ૨૩૭૧-૪, હનુમાન મંદિર સામે, કાલુપુર ફ્રુટ બજાર, કાલુપુર કોટની રંગ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૭૧૧૦
કાલુપુર મીના ફળો ૩/૪ ન્યૂ ફળ બજાર, કોટની રંગ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૧૦૦૫
કાલુપુર નાઠુંમાલ ખેમચંદ ૭૭-૭૮ કાલુપુર ફ્રુટ બજાર, કોટની રંગ, કાલુપુર ગેટ પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૨૫૩૭૫
કાલુપુર એ વન ફળ કેન્દ્ર કોટની રંગ, રામ રોટી મંદિર સામે, પાન બજાર સામે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૩૨૧૬
કાલુપુર ગંગારામ ખેમચાંદ ફળ મર્ચન્ટ ૮૨/૮૩/૮૪ કોટની રંગ, કેરીપીઠા, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૫૩૭૪
કાલુપુર સતનામ શાકભાજી દુકાન નં ૬, ન્યૂ બજાર, કાલુપુર કેરીપીઠા, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૬૮૯૪
કાલુપુર રશ્મિ જયસુખ પાર્કર કાલુપુર ફ્રુટ બજાર, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૯૧૩૫૪૩૧૪૦
કાલુપુર લખાની એન્ડ સન્સ ૨૪૫૩/૨, દુકાન નં ૫૫ સામે, ન્યૂ ફળ બજાર, કોટાની રંગ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)- ૯૯૨૪૦૯૮૪૩૪
ખાનપુર રિલાયન્સ ફ્રેશ પુષ્પક બિલ્ડિંગ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૨૪૪૧
ગુરુકુળ રિલાયન્સ ફ્રેશ હાર્વી કોમ્પલેક્ષ, સુભાષ ચોક, એ-વન શાળા પાસે, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૯૩૨૨
ઘાટલોડિયા માતૃશ્રી કેરીભંડાર ૧૪, વિશ્વાસ સિટી, શાયોના સીટી સામે, આર.સી. ટેકનિકલ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૪૫૭૭૭
ચાંદખેડા રિલાયન્સ ફ્રેશ સંગાથ મોલ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, એન્જિનિયરિંગ કૉલેજ સામે, વિસત ગાંધીનગર હાઇવે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૦૦૩૪૮
જમાલપુર એવન અનાનસ મર્ચન્ટ ૩૬ નં બસ સ્ટોપ, ખામસા પેટ્રોલ પંપની પાછળ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સામેં, જમાલપુર, અમદાવાદ -. ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૪૦૭૧
જુહાપુરા અલ ફઝલ ફળ માર્ટ સિલ્વર પ્લાઝા સામે, જુહાપુરા ચાર સર્કલ, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૬૬૨૯૨૨૦૦૭
જોધપુર શ્રી મુરલીધર શાકભાજી અને ફળ કેન્દ્ર અભીશ્રી કોમ્પલેક્ષ પાસે, સ્ટાર ઇન્ડિયા બઝાર સામે, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર લેન, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૭૭૮૭
થલતેજ બિગ બજાર હિમાલયા મોલ, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૭૬૩૧૭
થલતેજ રિલાયન્સ ફ્રેશ એસ.જી. મોલ, હોમ ટાઉન સામે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૯૮૮૮
થલતેજ વેજ ઓન ક્લિક ૨૩૪ - પટેલ એવન્યુ, એસ.જી. હાઇવે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)- ૯૩૭૭૭૭૭૪૮૫
દિલ્હીદરવાજા જૈન ફળ સેન્ટર દુકાન નં ૬, દિલ્હી ગેટની બહાર, દિલ્હીદરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૧૬૬૪
નરોડા રિલાયન્સ ફ્રેશ ગેલેક્સી એવન્યુ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ગેલેક્સી સિનેમા પાસે, નેશનલ હાઇવે ૮, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૦૦૭૨૨
નરોડા એચ સી ફળો એચસી કોમ્પલેક્ષ, નરોડા રોડ, ન્યૂ ફળ બજાર, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૨૫૦૬
નરોડા રિલાયન્સ ફ્રેશ મહારથી, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૦૦૨૯૧
નરોડા ગજુમલ મુલચંદ ફળો પ્રા લિ ૨૪ ન્યૂ ફળ બજાર, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૪૧૨૦
1 2 3 4