અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ફર્નીચર વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ફર્નીચર વેપારી સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી બચુભાઈ ગાદ્લાવાળા દુકાન નં ૨, જેપી કોમ્પલેક્ષ, સીએન વિદ્યાલય મુખ્ય ગેટની સામે, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૬૫૬૫
આંબાવાડી વૈશાલી એન્ટરપ્રાઇઝ ૧૪, શિરોમણી કોમ્પલેક્ષ, ઉચ્ચ સ્તર, ઓશન પાર્ક સામે, ગોપાલ ટાવર પાસે, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૦૨૦૬
આંબાવાડી કિંગ ફોમ પેલેસ ૧૧, નવકાર કોમ્પલેક્ષ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, શ્રદ્ધા મોટર્સની બાજુમાં, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૩૪૨૨૯૮
આંબાવાડી નતીષા કોર્પોરેશન સંગીની કોમ્પલેક્ષ સેલેર ૨, ડોક્ટર હાઉસ પાસે, પરિમલ ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૬૨૧૬
આંબાવાડી રામદાસ ચીક મેકર સી એન વિદ્યાલય, સુપ્રિમ ટાવર સામે, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૭૨૩૬૬૨૮૪૦
આશ્રમ રોડ કયપી કોર્પોરેશન ૧-૨, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, સન્યાસ આશ્રમ પાસે, પતંગ હોટેલ લેન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૪૪૧
આશ્રમ રોડ કોમ્ફોર્ટ માર્કેટિંગ પ્રા. લિમિટેડ બીજા માળે, શારદા કોમ્પલેક્ષ, પ્રિતમનગર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૪૧૭
એસ.જી.રોડ કયપી ૧, સુમેળ ૨ કોમ્પલેક્ષ, ગુરૂદ્વારા, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૮૦૯
એસ.જી.રોડ એટ હોમ સ્ટોર ગ્રાન્ડ ભગવતી હોટેલથી આગળ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૫૫૩૬
એસ.જી.રોડ વિશાલ મેગા માર્ટ ૪૦૭, ઝોડીયક સ્ક્વેર, ગુરૂદ્વારા સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૩૨૮૭૩૮૪૨૫
એસ.જી.રોડ ડ્રેપ શોપ મોન્દીલ રીટેઈલ પાર્ક, રાજપથ ક્લબ પાસે, ઇસ્કોન મોલની પાછળ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૦૦૦૯
એસ.જી.રોડ રીફ્ફ ગુરૂદ્વારા સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૮૮૬૬૦૦૪૩૩૩
એસ.જી.રોડ ભારત ફર્નિશિંગ દુકાન નં ૬, સાર્થીક ૨, રાજપથ ક્લબ, એસ.જી. રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૨૦૨૭
એસ.જી.રોડ ડ્રેપ શોપ ૭, પટેલ એવન્યુ, ગુરુદ્વારા પાસે, ગ્રાન્ડ ભગવતી સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૭૭૧૭
એસ.જી.રોડ સંસ્કૃતિ ફર્નિશિંગ ૧, સાર્થીક સ્ક્વેર, જીએનએફસી ટાવર નજીક, ગ્રાન્ડ ભગવતીની બાજુમાં, એસ.જી. હાઇવે રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ -. ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૦૧૯૦
એસ.જી.રોડ કયપી ફોમ અને ફેબ્રિક્સ ૧, સુમેળ-II, ગુરુદ્વારા પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૩૪૬૮
એસ.જી.રોડ બેટર હોમ લી ડિઝાઇન્સ જીએનએફસી ઈન્ફો ટાવર, યુ એસ પિઝા પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૧૮૭૬
ખાનપુર મોડર્ન કેન ફર્નિચર ઇન્ડિયન એરલાઇન હાઉસ પાસે, રૂપાલી સિનેમા પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૩૨૯૮
જુના વાડજ એલેક્સ ફોમ અને ફર્નિશિંગ ૧૯૭૦ દલાલ બિલ્ડીંગ, બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, જુના વાડજ સર્કલ, જુના વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૨૫૦૩૮૭૩૬
જોધપુર ભટ્ટ ફર્નિશિંગ ૧૪, વિરાજ વિહાર ૩, અશોકનગર સામે, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર પાસે, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૩૯૭૭
ઢાલગરવાડ ફારુકભાઈ પરદાવાળા નૂતન હાથવણાટ પાસે, રાજનગર વેજ બજાર, સાબુવાળા ગલી, ઢાલગરવાડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૨૭૦૪૦૮૭૩
ઢાલગરવાડ ન્યૂ હાઈ ફેશન બેડ શીટ ૩૦૩૫, ઢાલગરવાડ, પાનકોર નાકા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૫૩૯૧૦૦૮
થલતેજ આર કે પી ટ્રેડિંગ કંપની દુકાન નં ૧૧ થી ૧૮, નારાયણ પેલેસ, સુવર્ણા વિલા બંગલો પાસે, શેલ પેટ્રોલ પંપ સામે, ઓફ સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, હેબતપુર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૫૫૫૧૭
નવરંગપુરા નેપ્ચ્યુન હાઉસ ૪૧, શ્રીમાળી સોસાયટી, નવરંગપુરા રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૫૬૨૪
નવરંગપુરા જે અને જે એન્ટરપ્રાઇઝ ૮૧/૧, સ્વસ્તિક સોસાયટી, શુભ હાઉસ સામે, સેન્ટ ઝેવિયર્સ લેડિઝ હોસ્ટેલની પાછળ, નવરંગપુરા, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, સીજીરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૨૪૭
નવરંગપુરા કોમ્બિનેશન અમર કોમ્પ્લેક્ષ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ પાસે, દેના બેન્ક સામે, સીજીરોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૯૫૦૧
નવરંગપુરા ડેકોરેશન ૯, ભગવતી ચેમ્બર્સ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ પાસે, સિટી સેન્ટર સામે, સીજીરોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૧૭૧૮
નવરંગપુરા યોગી સેલ્સ ૧૨૪, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, નવરંગપુરા ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૮૬૬
નવરંગપુરા આવરણ ૩, ફેરદીલ હાઉસ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૧૧૬૬૧
નવરંગપુરા ભક્તિ ટ્રેડર્સ ૧, અંજની કોમ્પલેક્ષ, રશિયન ફ્લેટ સામે, ઓફ સીજીરોડ, ચોઇસ રેસ્ટોરેન્ટ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૪૯૨
1 2 3