અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાગ-બગીચા/ભેળસેળ ફરિયાદ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નામ વિભાગ ફોન નં
મ્યુનિસિપલ ભેળસેળ ફરિયાદ ભેળસેળ ફરિયાદ 25391576, 25391811
ઈસ્ટ ઝોન મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન વિભાગ બાગ-બગીચા 22970422, 22970423
નોર્થ ઝોન મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન વિભાગ બાગ-બગીચા 22801182, 22842926
મિડલ ઝોન મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન વિભાગ બાગ-બગીચા 25390501, 32984122
વેસ્ટ ઝોન મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન વિભાગ બાગ-બગીચા 27550584, 27550232
1