અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ગેસ એજન્સીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ગેસ સેવા સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી નીતુ ગેસ એજન્સી એમ ૧૨, કેવડાવાડી સો., જોગેશ્વરી સ્ટેટ સામે, રેવાભાઈ સ્ટેટ પાસે, સી ટી એમ પાછળ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૫૮૫૮૩૨૭
અસર્વા વિશાલ ગેસ સર્વિસ ૧૧, ૧૨ ખોડીયાર શોપીંગ સેન્ટર, સિવીલ હોસ્પીટલ સામે, પેટ્રોલ પંપ પાસે, અસર્વા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૦૭૯) ૨૨૬૮૨૪૫૦
અસાએવા બ્રાઈટ ગેસ સર્વિસ સિવીલ હોસ્પીટલ સામે, અસાએવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૦૭૯૨૨૬૮૧૩૨૪, ૨૨૬૮૦૮૧૬
આર્મી કોન્ટોનમેન્ટ એએસસી ગેસ સર્વિસ આર્મી કોન્ટોનમેન્ટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૦૭૯ - ૨૨૬૮૫૫૫
ઇસનપુર પેટ્રોસીવીસ એક્સપ્લોસીવીસ કન્સલટન્ટ બી/૮૮, ગીરીવાર બંગલોઝ, રામવાડી, ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ ૯૮૨૪૬૩૬૦૪૮
ઇસનપુર ક્રિષ્ના ગેસ સર્વિસ ૧૬, સહજાનંદ શોપીંગ સેન્ટર, ઘોડાસર અમદાવાદ, વૈભવ હોલ સામે, ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૦૭૯) ૪૯૦૧૦૩૦૯
ઓઢવ દીપ ઈન્ડીયન ૧૦૧/૧૦૨, રાજ કોમ્પલેક્ષ, રાજદિપ પાર્ક પાસે, નેશનલ હાઈવે નં. ૮, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૦૭૯) ૨૨૮૯૨૫૫૦
ઓઢવ રાધે ગેસ સર્વિસ ફાયર બ્રિગેડ સામે, રબારી કોલોની સામે વોટર પંપીંગ, રણછોડજી મંદિર રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ ૯૩૭૭૦૭૭૩૭૩
ઓઢવ શ્રી કુલદેવી એજન્સી ભગવતી નગર, કઠવાડા રોડ, ઓકડ્રોઈ નાકા સામે, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ ૦૭૯ - ૨૨૯૦૦૯૧૩
ઓઢવ જીઆઈડીસી અમદાવાદ કો. ઓ. ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર લી. ૪૩૧/૪૩૨ જીઆઈડીસી સ્ટેટ, ભિક્ષુક ગૃહ સામે, વોટર ટેંક પાછળ, ઓઢવ જીઆઈડીસી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૦૭૯) ૨૨૮૭૫૯૬૦
ઓઢવ જીઆઈડીસી નંદેશ્વર એજન્સીસ ૩૨, મધુરમ પાર્ક, ગૌરી સિનેમા પાસે, નેશનલ હાઈવે નં. ૮ ઓઢવ જીઆઈડીસી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૦૭૯) ૨૨૮૭૩૫૩૧
કાંકરિયા ઉપાસના ગેસ સર્વિસ જીએફ/૬, વિજય ટાવર, આબાદ ડેરી, કાંકરીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ ૦૭૯૨૫૪૫૪૦૫૦, ૨૫૪૫૨૯૪૬
કાંકરિયા જેકોબસ ગેસ સર્વિસ ૧૯, કાંકરીયા મુન્સિપલ શોપીંગ સેન્ટર, લિટલ સ્ટાર સ્કુલ પાસે, જુના ઢોર બજાર, કાંકરીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૦૭૯) ૨૫૩૯૭૦૭૫
કાંકરિયા ઉપાસના ગેસ સર્વિસ ૬, વિજય ટાવર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, આબાદ ડેરી પાસે, કાંકરીયા રોડ, કાંકરીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૦૭૯) ૨૫૪૫૪૦૫૦
કુબેરનગર જીવન જ્યોતિ ગેસ સર્વિસીસ એ-૨૬, પાટીયા, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૦૭૯ - ૨૨૮૧૪૬૯૯
ક્રૃષ્ના નગર ઉદય ગેસ સર્વિસ પ્લોટ નં. ૧૧૩૬. જ્યોતિ ઈન્ડ્રસ્ટ્રીસ, ક્રૃષ્ના નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૦૭૯) ૨૨૮૨૧૩૪૪
ગાંધીનગર આગમન ઈન્ડીયન એ/૫૩૩, સ્ટ્રીક્ટ શોપીંગ સેન્ટર, સેક્ટર ૨૪, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (ઓલસો સર્વેસ અમદાવાદ) (૦૭૯) ૨૩૨૩૨૮૯૨
ગાંધીનગર સુરજ ગેસ એજન્સી પ્લોટ નં. બી ૩, સેક્ટર ૧૨, સિવીલ હોસ્પીટલ રોડ, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૬ (ઓલસો સર્વેસ અમદાવાદ) (૦૭૯) ૨૩૨૨૮૭૪૦
ગોમતીપુર કારોલ ગેસ સર્વિસ છિકનીવાલા ચેમ્બર્સ, ગોમતીપુર દરવાજા બાહર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૧ ૦૭૯૨૨૯૪૧૯૪૯, ૨૨૯૪૧૬૪
ઘાટલોડિયા શિલ્પ ઈન્ડીયન શો. નં. ૧૩, સર્વોદય કોમ્પલેક્ષ, સાઈબાબા મંદિર પાછળ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૦૭૯ - ૨૭૪૯૯૦૬૪
ઘાટલોડિયા સુરસાગર ગેસ સર્વિસ ૫, હીરાકુંજ કોમ્પલેક્ષ, વોટર ટેંક સામે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૦૭૯ - ૨૭૬૬૦૬૪૦
ચાણક્ય ક્રોસીંગ હરસિધ્ધી ગેસ એજન્સી ૧ અને ૨, સહજાનંદ શોપીંગ સેન્ટર, ચાણક્યપુરી ક્રોસીંગ પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૦૭૯૨૭૬૬૫૩૫૬, ૨૭૬૬૩૧૫૪
ચાંદખેડા મિતુલ ગેસ સર્વિસ ૧૭, સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, ન્યુ સી. જી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૦૭૯ - ૨૩૨૯૦૭૦૩
ચાંદખેડા ગાયત્રી ગેસ એજન્સી એએમટીએસ બસ સ્ટેશન સામે, મહેસાના રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ ૯૫૭૪૯૫૪૯૬૦
ચાંદખેડા મિતલ ગેસ સર્વિસ ૧૭, સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, ન્યુ સી. જી. રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૦૭૯) ૨૩૨૯૦૭૦૩
જયદિપ કોમ્પલેક્ષ મેઘાની ઈન્ડીયન ૧૧, સંકેત શોપીંગ સેન્ટર, જયદિપ સિનેમા સામે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૦૭૯ - ૨૩૨૧૧૪૦૮
જીવરાજપાર્ક કિર્તી ગેસ સર્વિસ ૫, સૌરાષ્ટ્ર વિશ્વકર્મા સો., જીવરાજ પાર્ક બસ સ્ટેશન પાસે, રવિનગર પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૦૭૯) ૨૬૬૦૫૦૫૧
થલતેજ પ્રિયા ગેસ સર્વિસ ૧૭, સુવાસ કોમ્પલેક્ષ, સ્વપ્ન ફલેટ્સ પાસે, જય અંબે નગર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૦૭૯) ૨૬૮૫૫૮૨૦
નરોડા ઓમકાર માર્કેટીંગ ૧૯ વ્રજવિહાર શોપીંગ સેન્ટર, કઠવાડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૦૭૯) ૨૨૮૧૭૯૨૪
નરોડા શીવ ઈન્ડીયન એ ૩૩, ગેલેક્સી એવન્યુ, ગેલેક્સી સિનેમા સામે, નેશનલ હાઈવે નં - ૮, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૦૭૯) ૨૨૮૨૩૦૯૫
1 2 3 4