અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ગોલ્ફ ક્લબ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ગોલ્ફ ક્લબ સરનામું ફોન નં
એસજી હાઈવે ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ એન્ડ કન્ટ્રી ક્લબ બી/૨૦૪,શપથ ૪, કર્ણાવતી ક્લબ સામે, એસજી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૬૧૩૧૦૦,(૯૧)-૯૬૮૭૬૨૮૦૫૦
એસજી હાઈવે કેન્સવિલે ગોલ્ફ લીવીંગ ક્લબ બી/૯૦૦,શપથ ૪, કર્ણાવતી ક્લબ સામે, એસજી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૫૨૭૧૦૦,૪૦૦૦૨૯૦૦
બાવળા સરખેજ હાઈ વે મીલેનીયમ પાર્ક હોલ્ડીન્ગ્સ પ્રાયવેટ લીમીટેડ કેન્સ વિલે ગોલ્ફ એન્ડ કન્ટ્રી ક્લબ, બલ્દાના ગામ પાસે, નળસરોવર પાસે, બાવળા સરખેજ હાઇવે,અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૩૬૩૧૭
બોડકદેવ કેન્સવિલે ગોલ્ફ એકેડેમી બી/૯૦૦,શપથ ૪, કર્ણાવતી ક્લબ સામે, એસજી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૪૨૫૬,(૯૧)-૮૯૮૦૦૧૨૮૫૫
સાણંદબાય પાસ રોડ કલ્હાર બ્લુ એન્ડ ગ્રીન્સ બોપલ સાણંદ બાય પાસ રોડ, મુની બાપુ આશ્રમ પાસે, સાણંદ,અમદાવાદ-૩૮૨૧૧૦ (૯૧)-૮૩૪૭૭૭૩૪૫૪,૯૩૭૭૧૧૦૫૯૨
1