અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ગુજરાતી શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ગુજરાતી શાળા સરનામું ફોન નં
અડાલજ અંબા સ્‍કુલ ફોર એક્ષેલેન્‍સ સીમંધરસીટી,ત્રીમંદીરસંકુલ,અમદાવાદકલોલહાઈવે,અડાલજ,ગાંધીનગર,ગુજરાત-૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-(૨૭૬૪)-૩૯૮૩૦૮૮૮
અડાલજ સ્‍વીટકેર પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  સાઈ વિદ્યામંદીર,વાવ,અડાલજ,ગાંધીનગર,ગુજરાત-૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૧૬૭૬
અમદાવાદ પંચશીલ વિદ્યાલય  અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૯૨૪૧૦૬૫૦૩
અમરઇવાડી સરસ્‍વતી વિદ્યામંદીર રામરાજનગર,હાઈવેરોડ,ઓઢવક્રોસરોડ,અમરઇવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૩૫૬૯
અમરાઈવાડી અંજલી વિદ્યાલય શારદાબાગસોસાયટી,સુરાલીયાએસ્‍ટેજરોડ,અમરાઈવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૬૧૮૯૧
અમરાઈવાડી શીવમ સ્‍કુલ  ઘાન્‍તીસ્‍ટેન્‍ડભીલવાડારોડ,અમરાઈવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૪૨૬૩૨૭૮૮૬
અમરાઈવાડી વિવેકાનંદ વિદ્યાલય  સત્‍યમનગર,નાગરવેલહનુમાનરોડપાસે,અમરાઈવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૪૩૯૫
અસલાલી શ્રી યુ.એલ પટેલ હાઈસ્‍કુલ  ૬૮૨,કાકુબાહોલપાસે,અસલાલી,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૧૬૩૫
અસલાલી શ્રીસ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુલ કણભાગામ,દસ્‍ક્રોઈપાસે,અસલાલીગામ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૭ (૯૧)-(૨૭૧૮)-૨૮૬૭૫૦
અસારવા શીવમ પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  કલાપીનગર,બ્લોકનં-૧૩૬,અસારવા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૪૬૩૫
અસારવા અસારવા વિદ્યાલય નીલકંઠમહાદેવપાસે,અસારવાચકલા,અસારવા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૯૩૮૪
અસારવા સાધના વિદ્યાલય  ૪૩,૩૨૬,કાપડીનગર,અસારવા,અસારવા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૨૭૬૮૩૧૨૪૦
અસારવા સ્‍વસ્‍તીક વિદ્યાલય  શારદાશિક્ષાતીર્થભવન,ન્‍યુસીવીલહોસ્‍પિટલ,સીવીલહોસ્‍પીટલરોડ,અસારવા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૧૮૫૦
અસારવા વિશ્વા વિદ્યાલયહાઈસ્‍કુલ  હરીપુરાપાસે,ન્‍યુસીવીલરોડ,અસારવા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૨૩૦૨૮
આંબાવાડી સહજાનંદ સ્‍કુલ  સહજાનંદકોલેજકેમ્‍પસ,કામધેનુકોમ્‍પલેક્ષપાછળ,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૮૬૪૭
આંબાવાડી સી.એન વિદ્યાલય સી.એન વિદ્યાલય,પરીમલગાર્ડનપાસે,પોલીટેકનીકરોડ,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૬૯૬
આંબાવાડી ગુરૂકૃપા વિદ્યાલય  સી.ટી.એમચારરસ્‍તા,રામોલરોડ,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૧૨૦૮
આંબાવાડી પંકજ વિદ્યાલય  પ્લોટનં-૬૨૭,ગુલબાઈટેકરાપાસે,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૮૩૬
આંબાવાડી શ્રેયસફાઉન્‍ડેશન શ્રેયસટેકરી,માણેકબાગહોલપાસે,શ્રેયસરેલ્‍વેક્રોસીંગપાસે,ફ્લાયઓવરબ્રીજપાસે,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૩૩૮
આંબાવાડી સુફલામ વિદ્યાલય  એ,૨,કૃષ્ણનગર,સીલ્‍વરપાર્કપાસે,જગનાથમહાદેવપાસે,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૧૧૬
આંબાવાડી મધુકાન્‍ત વિદ્યાલય  શ્રીહરીદર્શનપાર્ક,ભગવતીનગરપાસે,સુરીલીયાએસ્‍ટેટરોડ,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૬૦૦૭૦
આંબાવાડી વંદના સ્‍કુલ  ૨,શ્વેતપાર્કસોસાયટી,સી.એન વિદ્યાલયનીબાજુમાં,ટી.ડીઈન્‍ટરનેશનલલાઈન,પોલીટેકનીકરોડ,આંબાવાડીથીભુદરપુરારોડ,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૬૮૫૦
આશ્રમરોડ સી.યુ શાહ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ ઈન્‍કમટેક્ષક્રોસીંગપાસે,ગુજરાતવિદ્યાપીઠ,આશ્રમરોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૭૦૦૦૭
આશ્રમરોડ માઉન્‍ટ-કાર્મેલ સ્‍કુલ  બાટાશોરૂમનીપાસે,આશ્રમરોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૮૩૬૦
આશ્રમરોડ નુતન ફેલોકીપ હાઈસ્‍કુલ  સ્‍વસ્‍તીકસુપરમાર્કેટબાજુમાં,સેલ્‍સઈન્‍ડીયાપાસે,આશ્રમરોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૬૦૬
આશ્રમરોડ પ્રણાવંદન વિદ્યામંદીર ભારતસેવાઆશ્રમસંઘ,ટાઇમ્‍સઓફઈન્‍ડીયાનીબાજુમાં,આશ્રમરોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૬૦૩૮
ઇસનપુર અમરજ્યોત વિદ્યાવિહાર ભાડુઆતનગર,જી.આઈ.ડી.સીપાસે,મણીનગરવટવારોડ,ઇસનપુર,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૩૦૭૧
ઈસનપુર ગુરૂકુલ વિદ્યામંદીર વટવાઈસનપુરચોકીપાસે,ઈસનપુર,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૩૩૭૭૭
ઈસનપુર લોટસ હાઈસ્‍કુલ  લોટસકેમ્‍પસ,વિરાટનગરબસસ્‍ટોપપાસે,ઈસનપુર,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૮૨૮૧
ઈસનપુર શ્રીમુક્તજીવન વિદ્યાલય  મોદીએસ્‍ટેટ,સમ્રાટનગર,એન.એચ-૮,ઈસનપુરક્રોસરોડ,ઈસનપુર,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૦૩૩૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10