અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ગુરુદ્વારા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ગુરુદ્વારા સરનામું ફોન નં
ઓઢવ ગુરુદ્વારા શ્રી ગુરુનાનક દરબાર સોની ની ચાલી પાસે,ઓઢવ, અમદાવાદ,૩૮૨૪૧૫ ૯૧-૭૯-૨૨૮૭૩૨૨૮
જુના વાડજ ગુરુદ્વારા ગુરુનાનક સાહેબ ૨૧૦, સિંધી બજાર, સોરાબજી કમ્પાઉન્ડમાં , જુના વાડજ, અમદાવાદ,૩૮૦૦૧૩ ૯૧-૭૯-૨૭૫૫૮૮૩૩
દૂધેશ્વર ગુરુદ્વારા શ્રી ગુરુસિંહ સભા પોલીસ સ્ટેશન પાસે, દૂધેશ્વર,અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૪ ૯૧-૭૯-૨૫૬૨૫૦૨૨
મણીનગર ગુરદ્વારા નાનક દરબાર પુનીત આશ્રમ પાસે, મણીનગર,અમદાવાદ,૩૮૦૦૦૮ ૯૧-૭૯-૨૫૪૬૬૪૩૦
1