અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની જીમનેશિયમ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જીમનેશિયમ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી હિમાંશુ વ્યાસ આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૧૧૫૪
આંબાવાડી ઓ૨ સ્પા અને ફિટનેસ સેન્ટર રેડિશન બ્લુ હોટેલ, પંચવટી ક્રોસ રોડ, સીજી રોડ બંધ, આંબાવાડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૫૦૧૨૩૪
આંબાવાડી પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જૈન વિષા ઓસ્વાલ ક્લબ, પાંચમાં માળે, શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન, શ્રેયસ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૦૯૯૫૯૨૩૩૩
આંબાવાડી સિલ્વર લાઈફ હેલ્થ સેન્ટર ધ કોર્નર કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, ભગવતી એમ્પોરિયમ ઉપર, નહેરુ નગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૩૧૪૬૮૦
આંબાવાડી યુનિક ફિટનેસ વર્લ્ડ બ્લુ બેલ સ્કૂલ પાસે, ચીમનભાઈ પટેલ બંગલો સામે, માણેકબાગ પાસે, ઓક્ટ્રોય નાકા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૧૪૨૩
એલિસબ્રિજ પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શૈવલ પ્લાઝા, ત્રીજા માળે, ટેસ્ટી રેસ્ટોરન્ટ ઉપર, પરિમલ ગાર્ડન - એલિસબ્રિજ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૪૬૦
એલિસબ્રિજ પ્રિતમનગર અખાડા (ટ્રસ્ટ) એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૫૦૧
એસ.જી.રોડ સ્ટુડિયો દે ફીઝીક ૨૦૧, દેવાર્ક મોલ, ફન રિપબ્લિક પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૭૨૫૩૩૯૯૪૬
કાંકરિયા ચાર્લી હેલ્થ ક્લબ દેવી શ્યામ કોમ્પલેક્ષ, લિટલ સ્ટાર સ્કુલ, જુના ઢોર બજાર, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૯૨૪૧૮૭૬૧૭
કાંકરિયા શ્રી અંબુભાઈ પુરાણી વ્યાયામ વિદ્યાલય કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૫૯૧
કુબેરનગર ૩૬૫ કોમ્બેટ હેલ્થ ક્લબ સુધામા પાર્ક, પ્રથમ માળે, નોબલનગર ટર્નિંગ પાસે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૮૭૯૪૫૨૪૧૪
કુબેરનગર અનિલ બોડી ઝોન પ્લોટ નં ૪૧૦, મહાદેવનગર માયા સિનેમા પાછળ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૯૨૪૮૪૫૦૨૩
કૃષ્ણનગર પરસાણા ફિટનેસ અને જિમ સિને પ્રાઇડ સિનેમા, બીજા માળે, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-૯૫૧૦૫૩૨૨૬૪
કૃષ્ણનગર પ્રોઝોન જિમ અને ફિટનેસ પોઇન્ટ ૭/૮, નિલમ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, સરદાર ચોક, દાગીના જ્વેલર્સ સામે, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૪૨૧
ખાનપુર પારસી જિમખાના ખાનપુર દરવાજા પાસે, વી એન માર્ગ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૦૧૩૩
ગાંધીનગર તમન્ના હેલ્થ અને ફિટનેસ સેન્ટર એ ૧૮૩, સર્કલ ચ-૬ પાસે, સેકટર ૨૯, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) (૯૧)-૯૮૯૮૫૯૬૨૭૭
ગુલબાઈ ટેકરા ઇઝી સ્લીમ ફિટનેસ સેન્ટર ૧૦૨, આતિશ ઉપભવન, સમર્પણ ફ્લેટ્સ પાસે, સિટી બેન્ક લેન, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૩૧૧૫૧૪
ઘાટલોડિયા શ્રી હેલ્થ ક્લબ ૨૦૩, શિવમ કોમ્પ્લેક્ષ, શ્રી મહાકાલિ માતાજી મંદિર સામે, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૪૬૭૪૦૦
ઘાટલોડિયા કાયા ફિટનેસ પોઇન્ટ પ્રા લિમિટેડ ૪૦૫, એપીએમ શોપીંગ મોલ, સન એન સ્ટેપ કલબ સામે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૬૦૧૦૫
ચાંદખેડા બ્લેક પેન્થર જિમ ૨૦૧, ચાણક્ય પ્લાઝા, બીજા માળે, સ્વાગત પાર્ક બંગલો પાછળ, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૧૯૪૦૧૫
ચાંદખેડા ક્રન્ચ જીમ્નેશીયમ રૂધ્રાક્ષ કોમ્પલેક્ષ, પાંચમાં માળે, ચાંદખેડા બસ સ્ટોપ સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૪૨૬૭૫૯૯૨૮
ચાંદખેડા પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૨૩૧-૨૩૩, હાઇવે મોલ, બીજા માળે, સત્યમેવ હોસ્પિટલ, ચાંદખેડા બસ સ્ટોપ સામે, ચાંદખેડા-કલોલ હાઈવે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૮૧૬૫૫૫
ચાંદલોડિયા ફિટનેસ એન્ડ સ્ટ્રીમ ધુલીબા કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, ચાંદલોડિયા નગરપાલિકા, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૭૬૯૮૧૧૧૭૮૬
થલતેજ બ્લેક પેન્થર્સ ધ ફાઇટર્સ ક્લબ પીવીઆર સિનેમા, ધ એક્રોપોલિસ મોલ, બીજા માળે, પીવીઆર સિનેમા ટિકિટ વિન્ડો, થલતેજ ક્રોસ રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૬૫૦૧
થલતેજ ન્યુટ્રીલાઇટ સેન્ટર ૧૯, મંથન કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, સન એન સ્ટેપ ક્લબ રોડ, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૯૯૮૨૦૨૯૨૨
નરોડા આશીર્વાદ બોડી ફિટનેસ સતલુજ હોટેલ, ભગત પેટ્રોલ પંપ સામે, પાટિયા નરોડા, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૭૨૫૧૦૫૩૦૬
નરોડા પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સિને પ્રાઇડ મલ્ટિપ્લેક્સ, ત્રીજા માળે, કૃષ્ણ નગર, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૩૭૭૯૩૭૭૪૪
નરોડા રીયલ બોડી ફિટનેસ જેપી કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, નરોડા, પોલીસ સ્ટેશન, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૪૨૬૫૪૪૬૬૬
નરોડા શ્રી ગોલ્ડન ફિટનેસ હેલ્થ ક્લબ દીપિકા ટાવર, પ્રથમ માળે, એએમટીએસ બસ સ્ટોપ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૯૭૯૮૭૨૮૨૯
નરોડા સ્ટેપ ટુ વેલ ફિટનેસ ક્લબ અને જિમ ગેલેક્સી કોમ્પલેક્ષ, શ્યામ પેલેસ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૫૫૮૮૨૨૦૩૫
1 2 3 4