અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ગાયનેકોલોજિસ્ટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ગાયનેકોલોજિસ્ટ સરનામું ફોન નં
અખબારનગર ભાર્ગવી કૌશિકભાઈ પટેલ એલ-૬૩, સ્વતંત્રતા સેનાની નગર, અખબારનગર સામે, અસલાલી ગામ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૩૩૮૯
અમરાઈવાડી અમરદીપ મેટરનિટી હોમ એન્ડ નર્સિંગ હોમ ૨૩/૭૫૨, ગીતાનગર, ઇન્દીરાનગર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૧૦૩૯
અમરાઈવાડી ડૉ ગિરિશ જે કાપડિયા પારસમણી એપાર્ટમેન્ટ, જનતાનગર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૦૨૩૨
અમરાઈવાડી ડૉ શૈલેશ સી પટેલ વસ્ત્રાલ ક્રોસ રોડ, ભારત પાર્ટી પ્લોટ સામે, એન.એચ. નં ૮ અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૧૩૯૨
અમરાઈવાડી નવલ્બા હોસ્પિટલ એફ-૨૬, અમી અખંડ આણંદ સોસાયટી, સીટીએમ ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૬૦૭
અમરાઈવાડી પ્રભુ નર્સિંગ હોમ બીજા માળે, કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, વન્ડર પોઈન્ટ પાસે, સીટીએમ નેશનલ હાઇવે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૧૯૮૯૮
અમરાઈવાડી રજની મેટરનીટી અને મહિલા હોસ્પિટલ ગુરુકૃપા શાળા, સીટીએમ ક્રોસ રોડ, રામોલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૧૫૫
અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ સી/૨, સિવિલ હોસ્પિટલ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૧૩૭૯
અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ (કંટ્રોલ રૂમ) ૧૦ પ્રોફેસર ક્વાર્ટર, સિવિલ હોસ્પિટલ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૭૨૧
અસારવા ડૉ હરેશ યુ દેસાઇ સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ અસારવા, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૫૦૬૦૧૨૫
અસારવા ડૉ વિજય કે ભાવસાર ઇન્દુબેન શ્રીમતી મેટરનીટી હોસ્પિટલ, મ્યુનિસિપલ લાઇબ્રેરી સામે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૮૩૯૨
અસારવા પેરાપ્લેજીયા હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૪૨૫૮
આંબાવાડી અમીતારા ક્લિનિક કેતવ પેટ્રોલ પંપ, જુના સચિવાલય, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૨૦૦૫
આંબાવાડી આઝાદ મેટરનીટી અને સર્જિકલ હોસ્પિટલ ૧૨૭, આઝાદ સોસાયટી, સહજાનંદ કોલેજ, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૨૦૩૦
આંબાવાડી ભરવાડા અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ક્લિનિક એસ/૧, ચંદ્રગુપ્ત એપાર્ટમેન્ટ્સ, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, પાંજરાપોળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૮૭૫૦
આંબાવાડી ચેલાના કે મહેતા સી-૫૧, ગોયલ ટાવર, પાંજરાપોળ, ગુલબાઈ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૭૯૦
આંબાવાડી દીપ્તિ મનીષ શાહ મલ્ટીસ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ, અભિગમ કોમ્પલેક્ષ, પરિમલ ક્રોસિંગ રેલવે, ડોક્ટર હાઉસ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૩૬૭૮૯૬
આંબાવાડી ડો ધર્મિષ્ઠા પંકજ શાહ નવકાર કોમ્પલેક્ષ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૬૭૧૪
આંબાવાડી ડૉ હર્ષિદા ડી શાહ ૩/૪/૫ તાશ્કંદ શોપીંગ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૯૩૬૬
આંબાવાડી ડૉ જીગીશ ત્રિવેદી ૨૯ સૈસદન મહાશ્વેતા કાદમ્બરી સોસાયટી, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૬૩૧૯
આંબાવાડી ડૉ કિન્નરી એ પંડ્યા ૩૬-બી મહાશ્વેતા "સત્યમ" કાદમ્બરી સોસાયટી, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૭૫૩
આંબાવાડી ડૉ મનીષ એમ જાદવ ૨૪, જગત જનની સોસાયટી, પોલીટેકનિક પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૫૫૬૯
આંબાવાડી ડૉ રુચા બી દવે ભવભૂતિ કોલોની, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૯૮૧
આંબાવાડી ડૉ શિલ્પા એમ પટેલ ૨૦ આઝાદ સોસાયટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૨૩૯૩
આંબાવાડી જોશી મેટરનીટી અને નર્સિંગ હોમ એચ એલ કોલોની, નહેરુ નગર પાસે, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૩૬૮
આંબાવાડી જ્યોતિ હોસ્પિટલ ઓશન પાર્ક, નેહરુ નગર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૭૦૩
આંબાવાડી કાનન મેટરનિટી એન્ડ નર્સિંગ હોમ કુશન એપાર્ટમેન્ટ, ફ્રેન્ડ્સ કોલોની, સી એન વિદ્યાલય પાસે, સુરેન્દ્ર મંગળદાસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૨૧૩૨
આંબાવાડી પ્લેનેટ મહિલા સેન્ટર પ્લેનેટ મહિલા હાઉસ, એલ કોલોની, સહજાનંદ કોલેજ સામે, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૭૦૦૭
આંબાવાડી સરલા નર્સિંગ હોમ ૩, આમ્રકુંજ સોસાયટી, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૪૬૦
આશ્રમરોડ ડો જ્યોતિ પરીખ શાંતિલાલ પરીખ હોસ્પિટલ, દિનેશ હોલ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૬૧૫૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17