અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના હોલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હોલ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી સિટી કોર્નર રેસ્ટોરન્ટ ૧૦૧, ૧૦૨, અસ્થાન કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, પોલિટેકનિક કોલેજ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૯૨૯૭
આંબાવાડી માણેકબાગ હોલ નહેરુ નગર પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૨૬૬
આંબાવાડી શ્રી ગોરધનદાસ બાપુજી બ્રહ્મભટ્ટ વેદવાલા હોલ ૫૩/૫૪ આઝાદ સોસાયટી, મહાદેવ મંદિર સામે, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૯૮૫૫
આશ્રમરોડ એચ કે હોલ એચકે કોલેજ કેમ્પસ, નટરાજ થિયેટર સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૫૨૪૧
આશ્રમરોડ હોટેલ સિલ્વર ક્લાઉડ ગાંધી આશ્રમ સામે, દાંડી બ્રિજ, આશ્રમ રોડ, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૪૭૦
આશ્રમરોડ વાઇસ પ્રેસિડન્ટ હોટેલ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા પાસે, બાટા શોરૂમ સામે, આશ્રમ રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૦૦૫
આશ્રમરોડ દિનેશ હોલ ઇન્કમ ટેક્સ કચેરીની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ ૨૬૫૮૨૧૨૩
આશ્રમરોડ મહેશ્વરી પાર્ટી પ્લોટ પતંગ હોટલની પાછળ, નેહરુ બ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ ૨૬૫૭૯૩૮૪
આસ્ટોડીયા અમદાવાદ દશા દીસ્વાદ વણિક જ્ઞાતિ એસ જીવનલાલ ચિનાઈ હોલ, આસ્ટોડિયા ચકલા, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૧૨૯૧
આસ્ટોડીયા છીપા કોમ્યુનિટી હોલ છીપા કોમ્યુનિટી સેન્ટર, આસ્ટોડિયા રોડ, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૦૨૨૮
આસ્ટોડીયા હોલ આસ્ટોડિયા ગેટ પાસે, આસ્ટોડિયા રોડ, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૬૭૨
આસ્ટોડીયા અહદ દશા દીસ્વાદ વણિક જ્ઞાતિ શેઠ જીવનલાલ ચિનાઈ હોલ, દેના બેન્કની પાછળ, આસ્ટોડિયા ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૨૫૩૫૧૨૯૧
આસ્ટોડીયા શુભમ હોલ આસ્ટોડિયા ચકલા, ગેટની બાજુમાં, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૨૫૩૫૪૯૦૦
ઇન્કમટેક્ષ એન્નાર ઇવેન્ટ મેનેજમેંટ ૩૦૬/૩૦૭ ક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ પાસે, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમ ટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૯૩૨૮૨૨૪૪૮૫
ઇન્કમટેક્ષ હોટેલ રૂદ્રા રીગેન્સી શાંતિ ચેમ્બર્સ, ઇન્કમટેક્સ, દિનેશ હોલ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૭૦૪
ઇન્કમટેક્ષ સંસ્કાર હોલ સહજી પેલેસ હોટલ, સામે તેરાપંથ હાઉસ સામે, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમ ટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૯૬૧
ઇસનપુર ઘનશ્યામ ડેકોરેટર્સ સી/૩૨, જય કૃષ્ણ સોસાયટી, શીતલ કોમ્પલેક્ષ સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૧૨૭૧
ઉસ્માનપુરા ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક હોટેલ ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ, આશ્રમ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૯૮૮૪૪૪૪
એરપોર્ટ ગેટવે હોટેલ ઉમ્મીદ ગેટવે હોટેલ ઉમ્મીદ, એરપોર્ટ ક્રોસ રોડ પાસે, આર્મી કેન્ટોનમેન્ટ પાસે, ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સર્કલ, એરપોર્ટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૬૧૨૩૪
એલિસબ્રીજ દશા નગર વણિક સમાજ ભવન એ/૧૦૨, તીર્થરાજ ઓફિસ કોમ્પલેક્ષ, મદલપુર, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૨૦૬
એલિસબ્રીજ દિનેશ હોલ ટેક્સટાઇલ એસોસિયેશન ઇન્ડિયા અમદાવાદ યુનીટ, દિનેશ હોલ, આશ્રમ રોડ, એલિસબ્રીજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૨૧૨૩
એલિસબ્રીજ એલીગન્સ હોલ તીર્થરાજ કોમ્પલેક્ષ, ટાઉન હોલ પાસે, વિ એસ હોસ્પિટલની સામે, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૮૮૧
એલિસબ્રીજ એલિસબ્રીજ જીમખાના પ્રા લિમિટેડ કલગી હાઉસ, ગુજરાત કોલેજ, નેતાજી માર્ગ, જૂની શારદા મંદિર ક્રોસ રોડ, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૫૨૪૦
એલિસબ્રીજ એપીક્યુંરીયન એલે રેસ્ટોરન્ટ વોલ સ્ટ્રીટ ૧, ગુજરાત કોલેજ સામે, ઓરિએન્ટ ક્લબ, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૪૬૬
એલિસબ્રીજ ગજ્જર હોલ નિર્માણ ભવન, લૉ ગાર્ડન રોડ, ઠાકોરભાઈ હોલ સામે, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૫૯૩૫
એલિસબ્રીજ ગોલ્ડન પ્લાઝા હોટેલ ટાઉન હોલ સામે, કર્ણાવતી હોસ્પિટલ પાસે, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૦૫૧
એલિસબ્રીજ ઈન્દર રેસીડેન્સી ગુજરાત કોલેજ સામે, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૩૫૧
એલિસબ્રીજ લા ૩૬૫ રેસીડેન્સી ૪૧૩/૬, એલ એ ૩૬૫ , રેસીડેન્સી, સમેત્શ્વર મહાદેવ સામે, લૉ ગાર્ડન પાસે, સીજી રોડ, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૪૮૦
એલિસબ્રીજ લોટસ બેન્કવેટ હોલ વેસ્ટએન્ડ હોટેલ, ગુજરાત કોલેજ રોડ, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૬૪૬૪
એલિસબ્રીજ નાલંદા હોટલ મીઠાખળી છ રસ્તા, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૮૮૯૯
1 2 3 4 5 6 7 8