અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની હિન્દી શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હિન્દી શાળા સરનામું ફોન નં
સાબરમતી કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય રેલ્‍વે ક્રોસીંગ પાસે, ડી કેબીન રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૧૮૪
સાબરમતી સાબરમતી ઈન્‍ડીયા સ્‍કુલ શિલ્પા સોસાયટી પાસે, નીલકંઠ મહાદેવ મંદીરની બાજુમાં, વલ્‍લભપાર્ક, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૧૪૨૫
સાબરમતી શ્રી સંજય ગાંધી વ‍િદ્યાપીઠ વિસત પેટ્રોલ પમ્‍પ પાછળ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૫૮૭
સાબરમતી સેન્ટ જોસેફ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ ડી કેબીન, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ વ્‍યુ મેપ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૦૦૫
સારંગપુર સીટી હાઈયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ દોલત ખાના, રંગપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૧૨૯૦
1 2