અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના હોઝીઆરી કપડા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હોઝીઆરી કપડા સરનામું ફોન નં
આણંદ હરીશ હોઝિઅરી માર્ટ બી ૨૨, સુપરમાર્કેટ, વી વી નગર ખેડા, આણંદ - ૩૮૮૧૨૦ (૯૧)-૨૬૯૨-૨૫૨૧૯૯
ગુરુકુળ શ્રી કલેક્શન ૮૩૮, સોનલ ચાર રસ્તા, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૯૨૫૯૯૩૩૩૪
ઘાટલોડિયા ધ બ્યુટી ઝોન જી-૨૧, સમર્પણ ટાવર, કેકે નગર રોડ, જ્ઞાનજ્યોત શાળા પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૭૧૪૦૦૬૪૨૩
જીવરાજપાર્ક મોનાલીસા ફેશન પેલેસ એલ-૩૯, સુદર્શન કોમ્પલેક્ષ, સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૨૬૭૬૧૭૭૬
નરોડા પૂજા સેલ્સ એજન્સી પ્લોટ નં ૮, મારુતિ ઔદ્યોગિક પાર્ક, સર્વોદય પંપ પાસે, અનિલ સ્ટાર્ચ રોડ, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૭૬૧
પાલડી ધર્મ એન્ટરપ્રાઇઝ બી/૨, સુવિધિ ફ્લેટ, ૧૦, ઠાકોર પાર્ક, ફતેહપુરા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૪૦૯૧૭૧૯૮૦
મહેસાણા જયદીપ એન્ટરપ્રાઇઝ ૧, શિવ સોસાયટી, ભાગ ૧, ટી બી રોડ, મહેસાણા એચઓ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧ (૯૧)-૯૯૨૪૦૧૫૪૫૮
વાસણા પદ્માવતી સિલેક્શન જી-૧, શીતલનાથ એપાર્ટમેન્ટ, ધરણીધર દેરાસર પાછળ, હિરામણી ફ્લેટ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૪૨૭૦૬૭૨૧૧
સારંગપુર સોનુ ટેક્સટાઇલ ૩૦૧, લક્ષ્મીબઝાર, પાંચકુવા, સિંધી બજાર સામે, સારંગપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૯૯૨૪૫૦૨૬૫૦
1