અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની હોસ્ટેલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હોસ્ટેલ સરનામું ફોન નં
અસલાલી શ્રી સ્‍વામીનારાયણગુરૂકુલ કણભાગામ, દસ્‍ક્રોઈપાસે, અસલાલીગામ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૭ (૯૧)-(૨૭૧૮)-૨૮૬૭૫૦
આંબાવાડી અમદાવાદ લોહાના વિદ્યાર્થીભવન ભુદરપુરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૬૫૪
આંબાવાડી રાધાક્રીષ્ના રીયાલીટી પ્રાઈવેટ લીમીટેડ રાધાક્રીષ્ણાએપાર્ટમેન્‍ટ, સહજાનંદકોલેજ, સ્‍ટોકએક્ષચેન્‍જઆગળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૩૯૦
એલિસબ્રીજ જૈન વિદ્યાર્થી મંદીર ૧૬, જૈનસોસાયટી, પ્રીતમનગરઅખાડાપાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૬૯૮૧
એલિસબ્રીજ ગર્વમેન્‍ટ લેડીઝ હોસ્‍ટેલ ગુજરાતકોલેજપાસે, જુનાશારદામંદીરચારરસ્‍તા, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૩૮૭૧
એલિસબ્રીજ અખીલ હિન્‍દ મહીલા પરીષદ તલાટીચોરાપાસે, મહાલક્ષ્મીચારરરસ્‍તા, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૬૪૪૨
એલિસબ્રીજ ભટ્ટ મેવાડા ચંદ્રાલય સરદારપટેલસેવાસમાજહોલપાછળ, મીઠાખળીછરસ્‍તા, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૭૩૧૫
એલિસબ્રીજ આર,એચ પટેલ ગલ્‍સ હોસ્‍ટેલ કર્ણાવતીહોસ્‍પિ૮લપાછળ, કૈલાસભવન, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૫૪૦૨
એલિસબ્રીજ યુથ હોસ્‍ટેલ એશોશીએશન ઓફ ઈન્‍ડીયા ઈ, બુક, કેપીટલકોર્મશીયલસેન્‍ટર, સન્‍યાસઆશ્રમપાસે, ટાઉનહોલપાછળ, ઓનરએન્‍ડયર્ઝર્સએશોસીએશન, ઓફીસએલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૮૫૮૩
એસજીહાઈવે સ્‍વામીનારાયણ ધામ સ્‍વામીનારાયણમંદીરવાસણાસંસ્‍થા, ઈન્‍ફોસીટીપાછળ, કોબાગાંધીનગરહાઈવે, ગાંધીનગરસરખેજહાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૧૩૦૫૨
કાંકરિયા દેશી લોહાના વિદ્યાર્થી ભવન કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૪૪૯
કોબા સ્‍વામીનારાયણધામ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ ૧૭, સ્‍વામીનારાયણધામ, ઈન્‍ફોસીટીપાછળ, ધોલેશ્વરમહાદેવરોડપાસે, કોબાચારરસ્‍તાથીગાંધીનગરહાઈવે, ગાંધીનગર, ગુજરાત, ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૧૩૦૫૪
ગાંધીનગર ગાંધીનગર ઈન્‍ટરનેશનલ પબ્‍લીક સ્‍કુલ ગાંધીનગરમનસાહાઈવે, રાંધેજા, ગાંધીનગર, ગુજરાત, ૩૮૨૬૨૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૬૮૨૧
ગાંધીનગર સ્‍કુલ ફોર એક્સલેન્‍સ શાંતીનીકેતનકેમ્‍પસ, પેથાપુર, પુથાપુરથીરાંધેલારોડ, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૯૦૯૦૦૧૩૨૫
ગાંધીનગર આધારશીલા સ્‍કુલ આધારશીલાએજ્યુકેશનકેમ્‍પસ, પંચેશ્વરમહાદેવપાસે, હિમંતનગરનેશનલહાઈવેનં, ૮, વાલમ, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત, ૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૭૩૫૪
ગાંધીનગર ગાંધીનગર યુથ હોસ્‍ટેલ ગર્વમેન્‍ટઆર્ટએન્‍ડસાયન્‍સકોલેજપાછળ, સેકટર, ૧૬, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત, ૩૮૨૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૨૩૬૪
ગોતા શ્રીમુન્‍ની બોર્ડીંગ સ્‍કુલ લેપકમન, ગોટાચોકડીથીઅડસર, ગોટાગામ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૪૪૩૫૦
ઘાટલોડીયા પટેલ હોસ્‍ટેલ વિશ્વાસસીટીભાગ, ૧, શાયોનાસીટીઆગળ, આર.સીટેકનીકલઈન્‍સ્‍ટીટયુટરોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૪૪૯૭૭૪૫
ચાંદખેડા તપોવન વાસ્‍ત્યધામ સ્‍કુલ અંબીયાપુર, પોસ્‍ટ, સુઘડ, સાબરમતીગાંધીનગરહાઈવે, ચાંદખેડાગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત, ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૬૯૦૧
ઝુંડાલ સૈનિક સ્‍કુલ એ, ૨૫૩કલ્‍પતરુમીલેનીયમ, અમદાવાદકલોલહાઈવે, ઝુન્‍ડલ, કલોલ, ૩૮૨૭૨૧ (૯૧)-(૨૭૬૪)-૨૩૯૭૦૦૨૬
ડ્રાઈવઈનરોડ શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુલ ગુરૂકુલસર્કલપાસે, ડ્રાઈવઈનરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૨૫૯૧
ડ્રાઈવઈનરોડ સ્‍કુમ સ્‍કુલ પ્લોટ, ૭૦૯, ટી.વીટાવરઆગળ, હવેલીબંગ્‍લોઝપાસે, ડ્રાઈવઈનરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૬૭૧
થલતેજ આરાધના હોસ્‍ટેલ બી.વીપટેલઈન્‍સસંસ્‍કારપાસે, સરખેજ, ગાંધીનગરહાઈવે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪, વ્‍યુમેપ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૭૩૦૪
થલતેજ કેલરોક્સ સ્‍કુલ નાંન્‍દોલી, થલતેજશીલજરોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૪૩૬૨
થલતેજ ગુજરાત પ્રજાપતી ચંદ્રાલય ડ્રાઈવઈનપાસે, ટી.વીટાવરપાસે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૩૬૧૨
થલતેજ જે.જી કોલેજ લેડીઝ હોસ્‍ટેલ ઉટોપીયાસ્‍કુલપાસે, સોલાઓવરબ્રીજપાસે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૩૪૩૦
થલતેજ એલ.આર જૈન બોર્ડીંગ હોસ્‍ટેલ શ્વેતામ્‍બરમલ્‍ટીપુજકજૈનબોર્ડીગ, ટી.વીટાવરનીબાજુમાં, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૮૯૨૬
થલતેજ ઓઈસ્‍ટર કાઈન્‍ડર ગારટેન્‍સ સ્‍કુલ એન્‍ડ ડે કેર ડેવેલો ૧૮, ગોયલઈન્‍ટરસીટીરો.હાઉસ, ટી.વી.ટાવરબાજુમાં, સાલહોસ્‍પીટલપાછળ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૨૦૭૧
નવરંગપુરા એલ. ડી એન્‍જીનીયરીગ હોસ્‍ટેલ એલ.ડીકોલેજપ્રેમીસ, યુનીર્વસીટીરોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૪૭૫૮
નવરંગપુરા મનમંદીર લેડીઝ એન્‍ડ બોય પેઈન્‍ગગેસ્‍ટ એ, ૭, ચંદ્રકોલોની, કારગોમોટર્સપાસે, યુનીયનબેન્‍કપાસે, સી.જી.રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૬૦૮
1 2