અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની હોટેલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હોટેલ સરનામું ફોન નં
અડાલજ મહારાજા ડાઇનિંગ હોલ અને રેસ્ટોરન્ટ અડાલજ ક્રોસ રોડ, અડાલજ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૧ ૯૧-૭૯-૨૩૯૭૦૩૩૮
અડાલજ મોરલી ટેરેસ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ સ્વાગત સિટી, અડાલજ, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૨૧ ૯૧-૭૯-૨૩૯૭૧૧૧૬
અડાલજ વોટર સાઇડ સરખેજ હાઇવે, અડાલજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ ૯૧-૭૯-૨૯૨૮૯૩૯૮
અમરાઈવાડી કાકા ભાજીપાવ અને ફાસ્ટ ફૂડ સેન્ટર ૧૬૦, રામેશ્વર પાર્ક, રાજેન્દ્ર પાર્ક ક્રોસ રોડ, એન.એચ નં ૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૦૭૮૪૪૬
અમરાઈવાડી હોટેલ સિદ્ધાર્થ પેલેસ અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ ૯૧-૭૯-૨૨૮૬૭૬૩૩, ૯૧-૭૯-૨૨૮૬૮૪૬૮
અમરાઈવાડી જનપથ શાકાહારી રેસ્ટોરન્ટ સી ટી એમ ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ ૯૧-૭૯-૨૫૮૫૦૧૦૭
અસારવા જય જલારામ ડાઇનિંગ હોલ નં ૫૬, સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ ૯૮૯૮૩૯૫૬૯
અસારવા રસના રેસ્ટોરન્ટ બલિયા લીમડી ક્રોસ રોડ, નવી સિવિલ ગેટ પાસે, અવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ ૯૧-૭૯-૨૨૬૮૨૪૨૨
આનંદનગર પંજાબ દી ગલ્લી ૧૦૧ એફએફ, પુષ્પક કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ, ૧૦૦ ફીટ રોડ, આનંદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ૪૦૩૦૫૮૫૮
આનંદનગર બીકાનેરવાલા ૪/૫, કેમ્પસ કોર્નર ૨, ૧૦૦ ફીટ રીંગ રોડ, આનંદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૩૦૪૨૭૫૭૬, ૯૯૭૪૦૨૩૫૪૪
આનંદનગર રિયા ફાસ્ટ ફૂડ ૨૦૧ સર્કલ-પી, ૧૦૦ ફૂટ રીંગ રોડ, આનંદનગર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૯૨૯૬૬૭૯
આનંદનગર તંદુરી હટ દુકાન નં ૧૫, રિવેરા આર્કેડ, ૧૦૦ ફૂટ રીંગ રોડ, આનંદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૪૦૩૨૦૩૯૦, ૯૧-૭૯-૪૦૩૦૧૯૧૦
આનંદનગર ઝાઝીલ કાફે અને રેસ્ટોરન્ટ એ ૧૦૧ સફળ પૅગસુસ, ૧૦૦ ફૂટ રીંગ રોડ, આનંદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૬૫૨૨૩૪૫૬
આંબલી માધુર્ય રેસ્ટોરન્ટ આંબલી બસ સ્ટેન્ડ, આંબલી બોપલ રોડ, આંબલી નજીક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ ૯૩૭૪૦૦૮૫૦૦
આંબાવાડી અભિલાષા રેસ્ટોરન્ટ રોનક કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, કામધેનુ કોમ્પ્લેક્ષની સામે, પંજરાપોળની નજીક, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૮૦૦
આંબાવાડી ચોઇસ સ્નેક બાર ૧-૨, ઓસિયન પાર્ક, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૦૦૭૧
આંબાવાડી સિટી કોર્નર રેસ્ટોરન્ટ ૧૦૧, ૧૦૨, અસ્થાન કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, પોલિટેકનિક કોલેજ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૯૨૯૭
આંબાવાડી કરી રેસ્ટોરન્ટ શિવાલિક પ્લાઝા, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ પાસે, આઇઆઇએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૯૨૪૨૪
આંબાવાડી ડાંગી ડુમ્સ ૦૪, સિગ્મા લેગાસી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ, લીમાં રોડ,પાંજરાપોળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૩૩૩૬
આંબાવાડી ફૂડ બજાર કૈવાન્ય બિલ્ડીંગની બાજુમાં, આંબાવાડી સર્કલ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૮૧૭૭૮
આંબાવાડી હેવમોર નાસ્તા અને આઈસ્ક્રીમ પાર્લર ૫૪/૨ એચ કોલોની, લક્ષ્મી ગાંઠીયા રથ પાસે, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૭૬૭
આંબાવાડી ઓનેસ્ટ રેસ્ટોરન્ટ અંતરીક્ષ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, કામધેનુ કોમ્પ્લેક્ષ સામે, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૦૧૧૯
આંબાવાડી જહાન્વી રેસ્ટોરન્ટ એલ.ડી ઇજનેરી કોલેજ પાછળ, પાસપોર્ટ ઓફિસ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૭૮૦૭
આંબાવાડી ક્રિષ્ના ફૂડ કોર્ટ ૩, એન.બી.સી.સી કોમ્પલેક્ષ, સહજાનંદ કોલેજ પાસે, મહારાષ્ટ્ર બેન્ક પાસે, સ્ટોક એક્સચેન્જ સામે, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૭૦૭૯૧૯
આંબાવાડી લક્ષ્મી ગાંઠિયા રથ ૧, એચ.એલ કોલોની, નહેરુ નગર ક્રોસ રોડ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૫૯૬૦
આંબાવાડી મેટ્રો રેસ્ટોરન્ટ જી-૨૨, રૂદ્રા કોમ્પલેક્ષ, સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓહ ઇન્ડિયાની સામે, આંબાવાડી બજાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૩૧૧૬
આંબાવાડી મિન્ટ રૂટ રેસ્ટોરન્ટ ૧૦૩, લીગાસી બિલ્ડીંગ, પાંજરાપોળ, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ, આઇઆઇએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૫૦૫૨૦
આંબાવાડી નિક્કી મસ્તી ફાસ્ટ ફૂડ ૯ ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વસ્ત્રાપુર, આંબાવાડી, અમદાવાદ. - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૫૧૫૮
આંબાવાડી પેપ્રિકા પ્રતિષ્ઠા રેસ્ટોરન્ટ એ/૧૪ ગ્રાઉન્ડ ફલોર, માણેકબાગ હોલની સામે, સ્વિસ પ્લાઝા, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૫૯૫૭૪
આંબાવાડી પેપેરાઝી રેસ્ટોરન્ટ તિરૂપતિ હાઉસ, પ્રથમ માળે, ૧૩ દેવાંગ પાર્ક સોસાયટી, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ પાસે, યુનિવર્સિટી રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૭૫૬૬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34