અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના આઈસક્રીમ પાર્લર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર આઈસક્રીમ પાર્લર સરનામું ફોન નં
અડાલજ મોરલી ટેરેસ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ ટોચના માળ, સ્વાગત સિટી કોમ્પલેક્ષ, અડાલજ થી સાબરમતી તરફ, અડાલજ, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-૯૮૯૮૫૬૩૯૬૪
અમરાઈવાડી અરિહંત આઈસક્રીમ પાર્લર દુકાન નં ૭, શાસ્ત્રીનગર, ગેટ નં ૭ સામે, રબારી કોલોની, સત્યમનગર રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૭૨૨૪૪૨
અમરાઈવાડી ખોન્દલ આઈસ પાર્લર ટોરેન્ટો પાવર પાસે, જનતાનગર, ન્યૂ કોટન મીલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૩૨૮૦૮૮૮૩૫
અમરાઈવાડી શ્રી રામ આઈસક્રીમ ૭, તેજેન્દ્ર કોમ્પલેક્ષ, શ્રીપાલ વાણિજ્ય સામે, સીટીએમ હાટકેશ્વર સર્કલ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૫૮૫૮૦૧૧
અસારવા શિવ કોફી બાર બિપિન કોમ્પલેક્ષ, ભોંયતળિયું, સિવિલ હોસ્પિટલ ગેટ નં ૬ સામે, સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૬૯૦૫૦
અસારવા પ્રભુ આઈસક્રીમ પાર્લર ભોગીલાલ ની ચાલી ના નાકા, મોહન સિનેમા પાસે, અસારવા ચકલા, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૬૮૨૮૮૩
અસારવા દિનેશ આઈસક્રીમ પગીવાસ જુનાગામ, ઉમિયા માતા મંદિર સામે, અસારવા ચકલા, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૭૫૩૭૬
અસારવા શ્રીજી પાર્લર ઉમિયા માતા મંદિર સામે, અસારવા ચકલા, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૩૨૯૩૨૨૯૯
અસારવા રાજા પાર્લર ૩, પ્રભુનગર સોસાયટી, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૬૬૦૦
આંબાવાડી હેવમોર અલ્પાહાર અને આઈસક્રીમ પાર્લર ૫૪/૨ એચ કોલોની, લક્ષ્મી ગાઠીયા રથ પાસે, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૩૦૨૭૬૭
આંબાવાડી અસર્ફી ફાલુદા રસ મલાઈ અને આઈસક્રીમ હિરાબાગ બંગલો, અરોરા વિહાર આંબાવાડી બજાર સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૫૨૧૪૩
આંબાવાડી શ્રી જનતા આઇસ્ક્રીમ ૧૩, ગોયલ ટાવર, ગુલબાઈ ટેકરા પોલીસ ચોકી સામે, યુનિવર્સીટી રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૩૦૦૩૫૩
આંબાવાડી રાજસ્થાન આઈસક્રીમ ૩, શાલીભદ્ર કોમ્પલેક્ષ, નેહરુનગર સર્કલ પાસે, જૈન દેરાસર સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૩૦૦૦૧૬૬૦
આંબાવાડી ન્યૂ ગિરીશ કોલ્ડ ડ્રિંક ૦૮, ધીરજ એવન્યુ, હીરાબાગ, આંબાવાડી બજાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૬૦૬૬૬
આંબાવાડી બાલાજી આઈસક્રીમ અને જ્યૂસ ૭, અગ્રવાલ આર્કેડ, કેસર બિલ્ડીંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૪૭૮૪૯
આંબાવાડી શ્રી કૃષ્ણ ડેરી પાર્લર ૧૪, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઇટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૯૨૩૬૬૮
આંબાવાડી શ્રી યમુનાનંદન પાર્લર સી-૭, લોટસ સ્કૂલ સામે, જોધપુર ગામ રોડ, સેટેલાઇટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૯૧૮૨૭૫
આશ્રમરોડ આફ્ટર ધ મિલ સિનેમસાલા, સિટી ગોલ્ડ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૮૫૫૮૨
આશ્રમરોડ આફ્ટર ધ મિલ સિનેમસાલા, સિટી ગોલ્ડ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૮૫૫૮૨
આશ્રમરોડ રાજેશ શીત પીણાં ૭૦, અજય કોમર્શિયલ સેન્ટર, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૦૫૭૫
આસ્ટોડિયા હેવમોર આઈસક્રીમ પાર્લર અંજુમન ઇસ્લામ શાળા પાસે, મ્યુનિસિપલ કોથા પાસે, ગોલ લીમડા, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૦૯૯૦૬૮૮૭૮
આસ્ટોડિયા રોયલ આઈસક્રીમ/રોયલ કોલ્ડ કોર્નર ૬, છીપ્પા રોયલ ટાવર, બ્લેક છીપ્પા કોમ્યુનિટી હોલ, ગોલલીમડા રોડ, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૫૫૪૬૯૮૪૧
આસ્ટોડિયા શ્રી અંબિકા કટલરીની દુકાન રંગાતી બજાર, આસ્ટોડિયા ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૯૨૪૮૫૮૬૧૫
ઇન્કમટેક્સ ચામુંડા લસ્સી દુકાન ૧, હરસિદ્ધ ચેમ્બર્સ, કાલુપુર કો ઓપરેટીવ બેન્ક સામે, ઓસ્વાલ પાસે, ઇન્કમટેક્સ ક્રોસ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૦૦૦૮
ઇસનપુર ફરકી હાઉસ ઓફ લસ્સી રાધાકિશન વિલા, જયમાલા ચાર રસ્તા પાસે, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૭૨૭૭૯૨૫૪૧
ઇસનપુર અમૂલ પાર્લર ૧, નરનારાયણ એસ્ટેટ, પટેલ બ્રિજ પાસે, મહાલક્ષ્મી ફેબ્રિક મીલની બાજુમાં, ઇસનપુર નારોલ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૭૯-૨૫૭૩૨૫૨૫
ઇસનપુર પૂજા ફાસ્ટ ફૂડ ૨૪, રામેશ્વર શોપીંગ સેન્ટર, ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડ સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૮૨૫૭૪
ઇસનપુર પ્રકાશ આઈસક્રીમ કોર્નર ૯, પ્રકાશ કોલોની, ઇસનપુર વટવા રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૭૯-૨૫૭૩૨૫૭૨
ઇસનપુર શ્રી રામદેવ ફૂડ જી-૫, સર્જન ટ્રાયેન્ગલ, ગોવિંદવાડી પાસે, ભગવાનનગર સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૨૨૭૫૬
ઉસ્માનપુરા શ્રી જિનેન્દ્ર ડેરી પાર્લર ૧૦, સુખસાગર કોમ્પલેક્ષ, પેટ્રોલ પંપ પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૨૮૨૨૪૨૪૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13