અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની આઈ સી એસ ઈ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર આઈ સી એસ ઈ શાળા સરનામું ફોન નં
એલિસબ્રીજ એકલવ્‍યએજ્યુકેશનફાઉન્‍ડેશન સ્‍કુલ  કોરહાઉસ,પરીમલગાર્ડનપાસે,ડોક્ટરહાઉસપાછળ,સી.જીરોડ,એલિસબ્રીજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૬૨૯
ઓગણજ એલ.એમ.એલ સ્‍કુલ  ઓગણજગામ,એસ.જીહાઈવે,લીઓન્‍સઆઈહોસ્‍પીટલબાજુમાં,ઓગણજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૪૪૨૦૧
ઓગણજ શ્રીરવીશંકર વિદ્યામંદીર ૨૭૨,મયુરપાંખસોસાયટી,શાલીગ્રામફલેટસબાજુમાં,શીવરંજનનીક્રોસરોડ,ઓગણજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૪૩૭૬
કોબા સ્‍વામીનારાયણધામ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  ૧૭,સ્‍વામીનારાયણધામ,ઈન્‍ફોસીટીપાછળ,ધોલેશ્વરમહાદેવરોડપાસે,કોબાચારરસ્‍તાથીગાંધીનગરહાઈવે,ગાંધીનગર,ગાંધીનગર-ગુજરાત-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૧૩૦૫૪
ગાંધીનગર અમદાવાદપબ્‍લીક સ્‍કુલ ઈન્‍ટરનેશનલ રીવરબેન્‍કપાસે,મધરડેરીભાટગમપાછળ,ઈન્‍દીરાબ્રીજગાંધીનગરરોડ,અમદાવાદ,ગાંધીનગરહાઈવે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૪૮૩
ગુલબાઈટેકરા ઓલીવગ્રીન કીડ્સ સ્‍કુલ  ગુલબાઈટેકરાબ્રાચ,મોન્‍સુનબોટીકપાછળ,પટેલકોલોનીપાસે,એટલાન્‍ટાટાવરલાઈન,ગુલબાઈટેકરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૫૧૮૧૮
ઘાટલોડીયા સાયોના ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  સાયોનાસીટી,ઘાટલોડીયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૯૯૩૩
ચારોડી શ્રીસ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુળ વિશ્વવિદ્યા પ્રતીસ્‍થાનમ એસ.જી.વી.ચારરસ્‍તાપાસે,સરખેજગાંધીનગરહાઈવે,ચારોડી,ગાંધીનગર-ગુજરાત-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૪૨૧૩૮
ચીલોડા ઓમ લેન્‍ડમાર્ક સ્‍કુલ  ઓમએજ્યુકેશનકેમ્‍પસ,મોટાચીલોડાચારરસ્‍તા,ચીલોડાગાંધીનગર,ગાંધીનગર-ગુજરાત-૩૮૨૩૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૩૪૨૬
નરોડા ન્‍યુ વીબગ્‍યોર હાઈ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  પાશ્વનાથટાઉનશીપ,પ્રેમાબંગ્‍લોઝપાસે,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૭૦૭૦
નિકોલ ડીવાઈન ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  શુકનબંગ્લોઝ,નીકોલોનરોડાલીન્‍કરોડ,નીકોલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૧૨૩૬૨
બોડકદેવ રેડસ્‍લીફ સ્‍કુલ  ૨૬૯-૨-એ,પ્રેસ્‍ટીઝટાવર,વનજાસોસાયટી,બોડકદેવઅમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૩૨૦૦
બોડકદેવ આનંદનિકેતન સ્‍કુલ  સિંધુભવનપાછળ,એસ.જી.રોડ,સિંધુભવનરોડ,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૫૧
બોપલ ધ ન્‍યુ તુલીપ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  સ્‍ટર્લીગસીટી,બોપલ,સાનંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૧૯૫૯
મણીનગર સેવન્‍થ ડે એડવેન્‍ટીસ્‍ટ હાયરસેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  હરીપુરાપાસે,૧૩૨ફુટરીંગરોડ,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૩૨૬૫
રન્નાપાર્ક ત્રીપદા ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  મધુવૃન્‍દસોસાયટી,સૌમીલએપાર્ટમેન્‍ટપાછળ,મધુવૃન્‍દવોટરટેન્‍કપાસે,ઘાટલોડીયા,રન્નાપાર્ક,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૭૬૩૨
વસ્‍ત્રાલ માધવ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  પ્રણામીનગર,મહાદેવપાર્ક-૩પાસે,માધવનગર,વસ્‍ત્રાલ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૫૬૨૦
વેજલપુર ઝાયડસ સ્‍કુલ ફોર એકસેલેન્‍સ  ઝાયડસકેડીલા સ્‍કુલ,અલકાપાર્કસ્‍ટોપપાસે,જીવરાજપાર્ક,વેજલપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૬૭૯૯
શાહીબાગ વન્‍ડર ઓફ વલ્‍ડ મીરાપાર્કસોસાયટીસોસાયટી,રાજસ્‍થાનહોસ્‍પીટલપાસે,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૪૦૮૮૭૮૦૭૮
શીલજ આનંદનિકેતન સ્‍કુલ  પ્લોટનં-૪૯૫,આંબલીરેલ્‍વેક્રોસીંગપાસે,થતલેજશીલજરોડ,શીલજ,સાનંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૩૧
સરખેજસાણંદહાઈવે એકલવ્‍ય સ્‍કુલ  સાનાથલગામપાસે,સરખેજસાણંદહાઈવે,સાનંદ,સાનંદ-૩૮૨૧૧૦ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૯૪૨૨૭
સેકટર-૨૩ શ્રીસ્‍વામીનારાયણ ગુરૂકુળ જી.એચ-૫,સેકટર-૨૩,ગાંધીનગર,ગાંધીનગર-ગુજરાત-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૧૪૫૨
સેટેલાઈટ આનંદનિકેતન સ્‍કુલ  ફનરીપબ્‍લીકસીનેમાનીબાજુમા,આશાવરીટાવર,એસ.જીરોડ,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૧૬
સોલા ઓલીવગ્રીન ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  ઓલીવગ્રીનઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ,બી.એસઅમદાવાદ,\(મોહા\)ડેન્‍ટલકોલેજપાસે,અર્જુનફાર્મભાદજરોડ,રણછોડપુરા,સોલા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૩૮૧
સોલા જે જી ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  જે.ડીકેમ્‍પસઓફએકસેલેન્‍સ,ગુલાબટાવરપાછળ,સોલારોડ,સોલારોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૩૧૫
1