અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની જ્વેલરી ડિઝાઈનર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્વેલરી ડિઝાઈનર સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી શ્યામ આર્ટ અને ક્રાફ્ટ એફએફ/૬, આંબાવાડી સર્કલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૪૨૬૫૬૩૯૧૩
આંબાવાડી વૈદેહી પટેલ ૩૧, સુજન સોસાયટી, શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૨૪૪૪૩૫૬૦
આશ્રમરોડ અબ્ધી જ્વેલ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ ૭, નેશનલ ચેમ્બર્સ, સિટી ગોલ્ડ સિનેમા પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૩૧૭૧
એસ.જી.રોડ આશિષ હસ્તઆર્ટ ગેલોપ્સ મોલ, પ્રથમ માળે, ઇસ્કોન મંદિરની પાછળ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૮૯૮૨૫૪૨૩૨
એસ.જી.રોડ રિલાયન્સ જ્વેલ્સ ઇસ્કોન મેઘા મોલ, પ્રથમ માળે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૦૮૩૬૫
કુબેરનગર ગીતા જ્વેલર્સ ૧/૧, દેવલાલી બજાર, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૮૯૮૧૨૦૦૭૨
કુબેરનગર ગુલાબરાય વાલ્લારામલ ઝવેરી દુકાન નં ૨૮, રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, દેવલાલી બજાર, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૧૧૭૨
ગાંધીનગર સુરભી જ્વેલર્સ ૬૩-૨૭૭, શ્રી નગર સોસાયટી, અંબાજી ચોક પાસે, સેકટર - ૨૪, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદ સેવા આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૪૦૧૬
જીવરાજપાર્ક દાસ જ્વેલરી ડિઝાઈન સી ૨એ, સ્વતંત્રતા એપાર્ટમેન્ટ, માલવ તળાવ, રજવાડું હોટેલ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૭૨૭૮૫૦૪૮૨
જીવરાજપાર્ક પદ્માવતી જ્વેલર્સ જગદંબા શોપિંગ સેન્ટર, જ્ઞાનદા બસ સ્ટોપ સામે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૯૮૬૧૮૪૧૮
નરોડા આભુષણ જ્વેલર્સ જેપી કોમ્પલેક્ષ, નરોડા પોલીસ સ્ટેશન સામે, દેવ કોમ્પલેક્ષ પાસે, તુલસી જ્વેલર્સ સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૧૬૮
નરોડા હીના પી પટેલ એ/૪, મંગલ તીર્થ સોસાયટી, નરોડા, કઠવાડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૨૯૧૨
નરોડા શ્રી ગિરિરાજ જ્વેલરી પૃથ્વી એપાર્ટમેન્ટ પાસે, નવા નરોડા, કૃષ્ણ નગર હરિવિલા, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૫૬૫૩૦
નવરંગપુરા અભિષેક જ્વેલર્સ દુકાન નં ૩, શ્યામ ગોકુલ શોપીંગ સેન્ટર, વિજય રેસ્ટોરેન્ટ પાસે, મહેતા ચવાણા સામે, વિજય ક્રોસ રોડ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૩૦૭૮
નવરંગપુરા ફોરએવર પ્રિસીયસ જ્વેલરી એન્ડ ડાયમંડ ફોરએવર હાઉસ, નેસ્ટ હોટેલની સામેં, ગિરીશ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૨૧૪૪૪૪
નવરંગપુરા હિરા જ્વેલર્સ ૪, એચએસજી હાઉસ, સુપત ટાવર, વડવાળા રેસ્ટોરેન્ટ સામે, વન ઉનો પિઝા શોપથી આગળ, વિજય ક્રોસ રોડ કોર્નર, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૫૫૭૫
નવરંગપુરા એમ નટવરલાલ જ્વેલર્સ ૦૩, અભિષેક કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા ટેલિફોન એક્સચેન્જ સામે, ગિરીશ કોલ્ડડ્રીંક પાસે, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૦૬૫૭
નવરંગપુરા નિહારિકા જ્વેલર્સ બી/૮, રૂપાલી સોસાયટી, ડૉ અલય બેન્કર ક્લિનિકની બાજુમાં, ઈશ્વરભુવનની બાજુમાં, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૩૦૨૨
નવરંગપુરા ઓર્રા ઇન્ટરગોલ્ડ જેમ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શક્તિ નિવાસ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૯૧૩
નવરંગપુરા સરસ્વતી જ્વેલર્સ ૧૬, મરડીયા પ્લાઝા, પ્રથમ માળે, એસોસિયેટેડ પેટ્રોલ પંપ પાસે, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૫૮૫૩
નવરંગપુરા શોભા અસર ગાલા વ્યાપાર કેન્દ્ર II, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, રાજહંસ સોસાયટી પાસે, સીજી રોડ, એચ એલ કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૫૭૭૧૧
નવરંગપુરા સિધ્ધિ જ્વેલ્સ ૭, સરન્ય કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, એચડીએફસી બેન્કની ઉપર, દર્પણ ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૪૬૦૦
નવરંગપુરા ઝવેરાત ૮, શ્રેયસ કોલોની, સ્પાન હાઉસની બાજુમાં, વિપુલ દુધિયા પાસે, સ્ટેડિયમ સર્કલ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૪૨૮૦૨૩૭૬૬
નવાવાડજ સરોજ જ્વેલરી આર્ટ ડી-૧૧/૧૨૫, નંદનવન એપાર્ટમેન્ટ, ભાવસાર હોસ્ટેલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૨૧૫
નારણપુરા શ્યામા આર્ટ ૭૬/૯૦૭, ચાંદની એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૫૭૪૭૮૩૮
નિર્ણયનગર પન્ના જ્વેલર્સ એલ ૨/૧, સેકટર ૬, માધવબાગ સોસાયટી સામે, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૨૭૪૦૧૯૨૯૯
પાલડી યસ મેમ સિલેક્શન ૨૪ / એ, એસબીઆઈ ઓફિસર્સ સોસાયટી, પ્રથમ માળે, હરીકૃપા સોસાયટી સામે, બંસીધર ગાર્ડન પાસે, ચંદ્રનગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૦૧૫૪
બોડકદેવ રાજશ્રી ક્રિયેશન અમી મંગલ ૨, પ્રથમ માળે, અતિથિ રેસ્ટોરન્ટ લેન, બોડકદેવ ગ્રામ પંચાયત કચેરીની બાજુમાં, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૫૪૫૬
મણીનગર માતૃચરણમ જ્વેલર્સ ૧૦૪, રત્ના કોમ્પલેક્ષ, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૪૨૩
માણેકચોક મન ગોલ્ડ દુકાન નં ૧, ઉચ્ચ સ્તર લક્ષ્મી હાઉસ, હવેલી ચેમ્બર્સ સામે, એમજી હવેલી રોડ, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૬૭૭
1 2