અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની કરાટે ક્લાસિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર કરાટે ક્લાસિસ સરનામું ફોન નં
આશ્રમરોડ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ઇન્કમ ટેક્ષ  બસ સ્ટોપ પાસે , હિન્દી ભવન સામે આશ્રમ રોડ અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૪૦૦૧૬૨૦૦
એલિસબ્રીજ પ્રિતમનગર આખાડા એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૨૬૫૭૯૫૦૧
ખોખરા સંમુવ ટેકવોન્ડો એસોસીએશન 13, યશ નિકેતન કોમ્પ્લેક્ષ,પોલીસ ચોકી ની સામે, ખોખરા મહેમદાવાદ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮ ૯૧-૯૨૫૨૬૮૨૭૦
ગુરુકુળ આગેટાં  ટેનીસ એકેડેમી સનસેટ રો હાઉસ પાસે, ગુરુકુળ મેમનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૯૮૨૪૦૬૨૦૦૨
ચાંદખેડા ગુજરાત કુન્ગ્ફું સ્કૂલ  જી 16 કલ્પના નગર જનતા નગર સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ ૩૮૨૪૨૪ ૯૧-૭૯-૨૩૨૯૪૧૧૦
થલતેજ શીતોર્યું કારાટે સ્કૂલ ઓફ ઇન્ડિયા વસંત નેચર ક્યોર ઉદ્ગમ સ્કૂલ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪ ૯૧-૮૦૦૦૦૯૧૮૭૬
નરોડા આશીર્વાદ બોડી ફિટનેસ સતલજ હોટલ ભગત પેટ્રોલપંપ સામે, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૫ ૯૧-૯૭૨૫૧૦૫૩૦૬
નરોડા શ્રી ગોલ્ડન ફિટનેસ હેલ્થ ક્લબ દીપિકા  ટાવર પહેલો માળ ,એ એમ તી એસ  બસ સ્ટોપ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૫ ૯૧-૯૯૭૯૮૭૨૮૨૯
પાલડી અર્જુન સ્કૂલ ઓફ માર્શલ આર્ટ ન્યુ શારદા મંદિર સ્કૂલ શ્રેયસ ઓવર બ્રીજ પાસે, ધરણીધર ,પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭ ૯૧-૯૮૭૯૧૯૨૭૩૨
પાલડી એન્જલ તીકવોન્ડો કોચિંગ ક્લાસ માતૃકૃપા હિંગલાજ માતા પાસે ,રંગ્સાગાર ફ્લેટ પાસે ,ચંદ્ર નગર પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭ ૯૧-૯૯૭૪૫૨૫૨૩૨
બોડકદેવ વાન્ડાર વર્લ્ડ પ્રિ  સ્કૂલ એન્ડ એકેડેમી 52, રાજપથ રો હાઉસ ,અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ  સ્કૂલ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪ ૯૧-૭૯-૯૦૯૯૯૭૭૨૦૧
બોપલ વન્ડર વર્લ્ડ પ્રિ સ્કૂલ એક્તીવીતી ૮,૯,૧૦ નારાયણકૃપા બંગ્લોસ, કબીર એન્કલેવ પાસે, બોપલ ૩૮૦૦૫૮ ૯૧-૯૦૯૯૯૭૭૨૦૨ 
મણીનગર શ્રી શારદા પ્રાઈમારી  સ્કૂલ  ઉત્તમ નગર ડીવાઈન  બર્ડ  સ્કૂલ પાસે, હીરાભાઈ ટાવર સામે, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮ ૯૧-૭૯-૨૫૪૫૧૭૩૧
મોટેરા વાન્ડાર વર્લ્ડ પ્રિ  સ્કૂલ એન્ડ એકેડેમી 2, દેવપ્રિય બંગ્લોસ ભાગ-2 ઉર્જા કોમ્પ્લેક્ષ ની બાજુમાં મોટેરા સ્ટેડીયમ  પાસે, મોટેરા ,અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૫ ૯૧-૯૦૯૯૯૨૫૪૪૨
રાણીપ ઋષિરાજ કારાટે ક્કુન્ગ્ફું સ્કૂલ કે ઓફ આર એચ પટેલ કોલેજ, રાણીપ ,અમદાવાદ ૩૮૨૪૭૦ ૯૧-૭૯-૨૭૪૫૫૪૫૭
શાહીબાગ શાલીની કાબરા શ્રીજી કોમ્પ્લેક્ષ બીજો માળ, પ્લોસ કમિશ્નર ની કચેરી સામે શાહીબાગ, અમદાવાદ, ૩૮૦૦૦૪ ૯૧-૭૯-૨૫૬૨૧૪૨૨
સી ટી એમ સાગર તીક્વોન્ડો ક્લબ આશ્રય બંગલો, બરોડા એક્ષ્પ્રેસ વે, સી ટી એમ , અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૬ ૯૧-૭૯-૬૬૦૮૭૫૬૬
સેટેલાઈટ અર્જુન સ્કૂલ ઓફ માર્શલ આર્ટ કામેશ્વર સ્કૂલ, જોધપુર ચાર રસ્તા સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૯૭૯૭૯૨૭૩૨
સેટેલાઈટ ઋષિરાજ  કારાટે  કુન્ગ્ફું સ્કૂલ કે ઓફ ન્યુ સમર્થ ઈંગ્લીશ મીડીયમ સ્કૂલ, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઈટ  અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૯૮૨૪૩૫૮૭૧૮
સેટેલાઈટ વન્ડઅર  વર્લ્ડ પ્રિ સ્કૂલ 50 -51 શિવાલિક બંગ્લોસ ,મધુર હોલ ની પાછળ સેટેલાંઈટ ,અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫  ૯૧-૭૯-૬૬૧૫૬૮૪૬ 
1