અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની લાઈટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર લાઈટ ફોન નં
અમદાવાદ જનરલ ૦૭૯-૨૫૩૫૦૫૬૨
અમરાઈવાડી અમરાઈવાડી ૦૭૯-૨૨૭૭૨૦૨૦,૦૭૯-૨૨૭૭૨૬૮૩
ઓઢવ ઓઢવ ૦૭૯-૨૨૮૭૦૯૬૫
ખાડીયા ખાડીયા ૦૭૯-૨૫૩૫૦૫૬૨
જમાલપુર જમાલપુર ૦૭૯-૨૫૩૨૭૪૮૩,૦૭૯-૨૫૩૫૨૭૪૪
જમાલપુર, બેહરામપૂરા વટવા ૦૭૯-૨૫૩૨૭૪૮૩
ડ્રાઈવ ઇન થલતેજ ૦૭૯-૨૬૪૬૬૨૨૦
દાનાપીઠ દાનાપીઠ ૦૭૯-૨૫૩૫૨૭૪૪
નરોડા નરોડા ૦૭૯-૨૨૨૦૨૨૦૧
બેહરામપૂરા બેહરામપૂરા ૦૭૯-૨૫૩૫૨૭૪૪
વાસના, પાલડી વાસના ૦૭૯-૨૬૬૦૮૧૬૮
શાહપુર શાહપુર ૦૭૯-૨૫૫૦૨૮૪૩
સરદારનગર સરદારનગર ૦૭૯-૨૨૮૨૬૩૧
1