અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની મસ્જીદ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર મસ્જીદ સરનામું ફોન નં
- કુતુબ શાહ ની મસ્જીદ અમદાવાદ -
- મિયાં ખાન ચિશ્તી ની મસ્જીદ અમદાવાદ -
- મોહમ્મદ ગૌસ ગ્વાલિયર ની મસ્જીદ અમદાવાદ -
- મોહમ્મદ ફરુર અબ્દુલ મસ્જીદ અમદાવાદ -
- મુહાફીઝ ખાન મસ્જીદ અમદાવાદ -
- પીર અબ્રાહમ મસ્જીદ અમદાવાદ -
ઈદગાહચોકી ઇદઘાહ મસ્જીદ ઈદગાહ ચોકી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ -
ગાંધીરોડ જુમા મસ્જીદ ગાંધીરોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ -
ભદ્ર અહેમદ શાહ મોસ્ક ભદ્ર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ -
મિર્ઝાપુર રાણી રૂપમતી ની મસ્જીદ મિર્ઝાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ -
લાલદરવાજા સીદી સૈયદ ની મસ્જીદ લાલદરવાજા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ -
શાહઆલમ સૈયદ આલમ ની મસ્જીદ શાહઆલમ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ -
સારંગપુર સીદીબશીર મસ્જીદ સારંગપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ -
1