અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની મેડીકલ સ્ટોર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર મેડીકલ સ્ટોર સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી પટેલ મેડીકાલ એન્ડ પ્રોવિઝન સ્ટોર ૩૦૦/૨ અમરાઈવાડી બજાર, ચોકસી ચોલ સામે, આઝાદ ચોક અમરાઈવાડી ૩૮૦૦૨૬ ૯૧-૯૮૯૮૫૫૨૩૮૦
અસલાલી સિપ્લા લીમીટેડ અંબિકા એસ્ટેટ, રઘુવીર એસ્ટેટ, પાસે, અસલાલી ,અમદાવાદ ૩૮૦૦૪૫ ૯૧-૨૭૧૮-૨૬૨૬૭૧
અસારવા ચંદન મેડીકલ સ્ટોર સિવિલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડમાં ડેન્ટલ હોસ્પિટલ સામે, અસારવા ૩૮૦૦૧૬ ૯૧-૭૯-૨૨૬૮૧૨૧૨
અસારવા રાજેન્દ્ર મેડીકલ સ્ટોર સિવિલ હોસ્પિટલ સામે, અસારવા ૩૮૦૦૧૬ ૯૧-૭૯-૨૨૬૮૦૯૪૭
અસારવા રાથીજી મેડીકલ સ્ટોર ઓપીડી વિભાગ સામે, રાજશ્રી ગેસ્ટ હાઉસ નીચે, સિવિલ હોસ્પિટલ અસારવા ૩૮૦૦૧૬ ૯૧-૭૯-૨૨૬૮૩૧૧૪
આંબાવાડી પ્લાનેટ હેલ્થ સાગર સ્ટોક એક્ષ્ચેન્જ ની સામે, પાંજરાપોળ આંબાવાડી,અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૩૦૯૬૦૦
આંબાવાડી લલ્લુભાઈ વ્રાજ્લાલ ગાંધી જી-૮ સેફ્રોન ટાવર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, આંબાવાડી,અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૪૪૨૧૬૫
આંબાવાડી પ્રગતિ મેડીકાલ સ્ટોર ૪,૫ ગોપાલ ક્રિશ્ના બિલ્ડિંગ, નહેરુનગર ચાર રસ્તા, આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૭૪૭૯૫૧
આંબાવાડી ફ્રાન્ક રોસ ફાર્મસી એ ૧૧ ડોક્ટર હાઉસ પરિમલ રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૬૫૧૩૨૨૨૨
આંબાવાડી પારસ મેડીકલ સ્ટોર ૧ શબરી શોપિંગ સેન્ટર, આઝાદ સોસાયટી પાસે, આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૭૬૫૭૮૧
આંબાવાડી રિલાયન્સ ફોર્મ્યુલેશન પ્રા લીમીટેડ ૨૦૧/૨૦૨ આનંદમંગલ -૩ ડોક્ટર હાઉસ સામે, કોર હાઉસ સામે, રાજનગર ક્લબ રોડ, ઓફ સી જી રોડ, આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૪૬૬૬૩૨
આંબાવાડી હેલો મેડીસીન્સ જી/૨ અભિલાષ શોપિંગ સેન્ટર, માણેકબાગ હોલ પાસે, નહેરુનગર ચાર રસ્તા, આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૬૦૫૯૦૬
આંબાવાડી ગજાનન કેમિસ્ટ છડાવાડ પોલીસ ચોકી સામે, આંબાવાડી ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૨૬૪૬૬૦૭૦
આંબાવાડી બાલાજી મેડીકલ્સ નહેરુનગર ચાર રસ્તા, આંબાવાડી ૯૧-૭૯-૨૬૩૦૦૬૬૨
આંબાવાડી બાલાજી મેડીકલ્સ ૨ ગાંધી પાર્ક નહેરુનગર ચાર રસ્તા, આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૩૦૦૬૬૨
આંબાવાડી શ્રી હરી મેડીસીન્સ ૧૫ પેરેડાઇઝ શોપિંગ સેન્ટર, કેતવ પેટ્રોલ પંપ, સામે, આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૩૦૦૦૫૧
આંબાવાડી ફીન્ક્યોર ફાર્માસ્યુટિકલ લીમીટેડ ૬૧૨ આનંદમંગલ કોમ્પ્લેક્ષ, -૩ પરિમલ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૨૬૪૦૨૭૨૨
આંબાવાડી ક્રિશ્ના મેડીકલ સ્ટોર ૮૪/૧ એચ કોલોની નહેરુનગર પાસે, એસ એમ રોડ, આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૩૦૨૫૨૨
આંબાવાડી ગોકુલ મેડીકલ સ્ટોર ૩ અપૂર્વ સેન્ટર નહેરુનગર આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૭૪૨૦૬૪
આશ્રમરોડ આદર્શ ઔષધ ભંડાર ૨ સાનિધ્ય કોમ્પ્લેક્ષ, સન્યાસ આશ્રમ સામે, એલ આઈ સી સામે, આશ્રમ રોડ, ૩૮૦૦૦૯ ૯૧-૭૯-૨૬૫૭૮૯૯૬
આશ્રમરોડ એ બી સન્સ સર્જીકલ હોસ્પિટલ શ્રીજી હાઉસ બેસ્મેન્ત એમ જે લાઇબ્રેરી સામે, ગુજરાત ભવન સામે, પી કે હાઉસ પાછળ, આશ્રમ રોડ, ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૨૬૫૭૭૮૪૩
આશ્રમરોડ શાહ એન્ડ કોઠારી બ્રોધર્સ બેસ્મેન્ત ૧ એસ કે મેડીસીન્સ સેન્ટર નહેરુબ્રિજના કોર્નર નેપ્ચ્યુન ટાવર પાસે, આશ્રમરોડ, ૩૮૦૦૦૯ ૯૧-૭૯-૨૬૫૮૪૬૧૯
આશ્રમરોડ જે આર શાહ એન્ડ કંપની ૯/૧૦ નેપ્ચ્યુન ટાવર સેલર નહેરબ્રીજ ના નાકે, આશ્રમરોડ, ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૨૬૫૮૨૫૧૫
આશ્રમરોડ માર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ ૧૦૫ સુંદરવન ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સામે, આશ્રમરોડ, ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૯૮૨૪૦૨૨૫૫૪
આશ્રમરોડ ટાઈમ્સ ફાર્મા એન્ડ ટાઈમ્સ માર્કેટિંગ એ-૧૩ મિલ ઓફિસર્સ કોલોની જૂની રિઝર્વ બેંક પાછળ, આશ્રમરોડ, ૩૮૦૦૦૯ ૯૧-૭૯-૨૬૫૮૪૪૪૪
આશ્રમરોડ નવદીપ સર્જીકલ ૨૦૭ અનુશ્રી કોમ્પ્લેક્ષ, ૨ જો માળ બેંક ઓફ બરોડ,ા આશ્રમરોડ, ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૨૭૫૫૬૨૬૨
આશ્રમરોડ સોના એજન્સીસ સોના હાઉસ જીવાભાઈ ચેમ્બર્સ, પાસે, પોલીસ ચોકી પાછળ, આશ્રમરોડ, ૩૮૦૦૦૯૬ ૯૧-૭૯-૨૬૫૮૯૦૨૭
આશ્રમરોડ શાહ મેડીકલ સ્ટોર નેપ્ચ્યુન ટાવર સેલર નહેરબ્રીજ સામે, આશ્રમરોડ, ૩૮૦૦૦૯ ૯૧-૭૯-૨૬૫૮૨૫૨૯
આશ્રમરોડ દીપ મેડીકાલ જી ૩૧ હરે ક્રિશ્ના કોમ્પ્લેક્ષ, સીટી ગોલ્ડ આશ્રમ રોડ, ૩૮૦૦૦૯ ૯૧-૭૯-૨૬૫૮૭૫૧૪
આશ્રમરોડ નરેન ટ્રેડર્સ લક્ષ્મી નિવાસ કોચરબ આશ્રમ આશ્રમરોડ, ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૨૬૫૭૯૧૦૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14