અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની માનસિક અસ્વસ્થ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર માનસિક અસ્વસ્થ શાળા સરનામું ફોન નં
ગાંધીનગર ઉન્નતિ વોકેશનલ ટ્રેઈનીંગ સેન્ટર મોટા ચિલોડા પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)(૭૯)-૨૩૨૭૩૨૬૭
પાલડી સાંત્વન ફોર સ્લો ચાઈલ્ડ ૨૨, સમસ્ત સોસાયટી, કેનેરા બેંક પાસે, શાંતિવન ચાર રસ્તા,પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૭૯૩૨
બોડકદેવ પ્રકાશ સ્કુલ ફોર મેન્ટલ રીટાયર્ડ નહેરુ ફાઉન્ડેશન ની બાજુમાં, થલતેજ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૫૬૦૬
વસ્ત્રાપુર એજ એ રિસોર્સ ગ્રુપ ૩૧૫ સમાન કોમ્પ્લેક્ષ, ૩ જો માળ, સેટેલાઈટ એપાર્ટમેન્ટ પાસે, વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૧૯૫
સાબરમતી લીટલ ચેમ્પ સાબરમતી ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૩૨૮૭
1